Mus tshaj tawm tom tshav puam hauv tebchaws Sierra Leone

LUB NEEJ THIAB TES HAUJLWM PHAU KAWM Lub 12 Hlis Xyoo 2017

Cov Qauv

Yuav tseb phau Tsim Dheev! thiab yuav qhia qhov tseeb txog txojsia uas Vajtswv pub li cas? Siv cov qauv no los pab koj seb koj xav hais li cas.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Nrhiav Yehauvas Ua Ntej Hnub Uas Nws Npau Taws

Yuav kom Yehauvas ua peb lub chaw nraim cev rau hnub uas nws npau taws peb yuav tsum ua raws li cov lus uas Xefaniya cev rau cov Yixayee.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

“Tuav Ib Tug Yudai Lub Qab Tsho”

Tibneeg tsis hais haiv neeg twg sau thwv tuaj pe hawm Yehauvas nrog cov xaiv tseg. Peb yuav pab cov xaiv tseg li cas?

LUB NEEJ KHIXATIA

Tej Uas Pab Kom Peb Txawj Ua Vajtswv Tes Num​—Nrhiav Txhua Leej Txhua Tus Hauv Peb Koog

Peb xav qhia txoj xov zoo rau txhua leej txhua tus hauv peb koog. Peb yuav ua li no li cas?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Nyob Twjywm Hauv “Lub Hav”

“Lub hav” piv txwv txog dabtsi? Tibneeg khiav rau hauv lub hav thiab nyob twjywm hauv li cas?

LUB NEEJ KHIXATIA

Yam Tshiab Rau Kev Sib Txoos 1

Tej duab, tej yeeb yaj kiab, thiab lwm yam uas tshawb tau yuav pab tau koj npaj rau kev sib txoos 1 thiab yuav pab tau koj yimhuab txav ze rau Yehauvas.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yehauvas Puas Txaus Siab Rau Koj Txojkev Txij Nkawm?

Tiam uas Malakhi nyob Yehauvas tsis txais yuav cov uas fav xeeb rau lawv tus txij nkawm txojkev pe hawm. Cov txij nkawm yuav qhia li cas tias lawv muab siab npuab lawv tus txij nkawm?

LUB NEEJ KHIXATIA

What Is True Love? (Kev Hlub Zoo Li Cas Tiag?)

Yehauvas yeej xav kom tej txij nkawm muaj kev kaj siab. Nws muab ib co hauv paus ntsiab lus los pab cov Khixatia kom lawv paub xaiv tus txij nkawm zoo thiab kom lawv muaj kev zoo siab.