Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

‘Zoo Siab Pub Rau Yehauvas’

‘Zoo Siab Pub Rau Yehauvas’

Peb yuav pub tej “qhov txhia chaw” uas peb muaj rau Yehauvas li cas? (1VKk. 29:5, 9, 14) Hauv qab no yuav qhia seb peb yuav muab nyiaj siab dawb los pab peb lub koom txoos thiab Yehauvas Cov Timkhawv tes haujlwm thoob qab ntuj li cas.

XA NYIAJ SIAB DAWB HAUV LUB VEJ XAIJ LOSSIS TSO RAU HAUV LUB THAWV TOM TSEV NCEEG VAJ PAB:

 • TES HAUJLWM THOOB QAB NTUJ

  tsim tsa vaj tse thiab them tej nuj nqes hauv tej ceg Npe-ee thiab tej tsev txhais lus

  cov tsev kawm Vajlugkub

  cov ua haujlwm puv ntoob tshwj xeeb

  kev pab rau thaum muaj xwm txheej

  luam ntaub ntawv, ua yeeb yaj kiab, thiab tso tawm tej ntaub ntawv hauv lub vej xaij

 • LUB KOOM TXOOS TEJ NUJ NQES

  lub koom txoos tej nuj nqes, xws li nqe dej nqe taws thiab kho Tsev Nceeg Vaj

  tej nyiaj txiag uas lub koom txoos xa mus rau ceg Npe-ee yog siv:

  • ua tej Tsev Nceeg Vaj thiab ua tsev Rooj Sib Txoos thoob qab ntuj

  • rau Kev Pab Nyiaj Thaum Muaj Xwm Txheej

  • rau lwm yam haujlwm thoob qab ntuj

TEJ ROOJ SIB TXOOS

Cov nyiaj siab dawb uas sawvdaws pub thaum muaj rooj sib txoos 3 hnub yog coj mus pab tes haujlwm thoob qab ntuj ces mam li muab cov nyiaj ntawd los them tej nuj nqes thaum muaj rooj sib txoos 3 hnub, rooj sib txoos tshwj xeeb, thiab rooj sib txoos rau ntau tebchaws.

Cov nyiaj siab dawb uas sawvdaws pub thaum muaj rooj sib txoos 1 hnub yog coj los them nqe tsev, nqe dej nqe taws thiab kho lub tsev rooj sib txoos, thiab lwm yam nuj nqes uas ntsig txog tej rooj sib txoos 1 hnub. Yog cov nyiaj siab dawb seem ces mam xa mus pab Yehauvas Cov Timkhawv tes haujlwm thoob qab ntuj.