Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 11 Hlis Xyoo 2017

Cov Qauv

Cov Qauv

PHAU TSOM FAJ

Nug Li No: Niaj hnub no, puas tsim nyog nyeem phau Vajlugkub lawm? Puas tseem muaj nqes dabtsi?

Nyeem: 2Tmt. 3:16, 17

Hais Li No: Phau Tsom Faj no qhia seb phau Vajlugkub tej lus yuav pab tau koj li cas thiab koj yuav nyeem li cas thiaj raug siab.

QHIA TXOG QHOV TSEEB

Nug Li No: Vajtswv lub npe hu li cas?

Nyeem: Kh.D. 3:14, hauv qab taw qhia

Qhov Tseeb: Vajtswv lub npe hu ua Yehauvas.

KOJ TSEV NEEG YEEJ NRHIAV TAU KEV ZOO SIAB

Qhia Li No: Kuv xav tso ib zaj yeeb yaj kiab luv luv ntsig txog tsev neeg rau koj saib. [Tso zaj yeeb yaj kiab uas piav txog phau ntawv me Koj Tsev Neeg Yeej Nrhiav Tau Kev Zoo Siab.]

Hais Li No: Kuv xav muab phau ntawv hauv zaj yeeb yaj kiab no rau koj lossis kuv mam qhia koj mus nrhiav hauv lub vej xaij.

KOJ XAV HAIS LI CAS

Siv cov qauv hauv phau kawm no los sau seb koj xav hais li cas.