6:6-8

Yehauvas paub tias muaj qho yam peb ua tsis tau, nws yeej tsis txib peb ua tej ntawd. Vajtswv suav tias peb txojkev sib raug zoo nrog cov kwvtij yog ib qho tseem ceeb heev ntawm peb txojkev pe hawm. Yog peb xav kom Yehauvas zoo siab txais tej uas peb muab xyeem rau nws, peb yuav tsum hlub thiab saib taus peb cov kwvtij.