Nyob rau tiam kawg no peb lub neej tsuas pom hloov xwb. (1Khl. 7:31) Txawm peb paub los tsis paub tias peb lub neej yuav hloov thiab txawm yuav hloov rau qhov zoo qhov phem los, peb txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas yeej yuav raug sim. Dabtsi yuav pab peb txhawb peb txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas thaum lub neej hloov? Saib zaj yeeb yaj kiab Tuav Rawv Txojkev Ntseeg Thaum Tsiv, ces teb cov lus nug no:

  • Ib tug kwvtij tau qhia leej txiv li cas?

  • Lub hauv paus ntsiab lus hauv Mathai 7:25 pab tau lawv tsev neeg li cas?

  • Tsev neeg no tau npaj li cas ua ntej lawv tsiv thiab qhov no pab tau lawv li cas?

  • Ua li cas lawv thiaj swm lub koom txoos thiab koog tshiab?

Kuv lub neej nyuam qhuav raug hloov li cas?

Kuv yuav siv tej hauv paus ntsiab lus hauv zaj yeeb yaj kiab no li cas?