Tseb phau Tsev Neeg Zoo Siab hauv tebchaws Georgia

LUB NEEJ THIAB TES HAUJLWM PHAU KAWM Lub 11 Hlis Xyoo 2017

Cov Qauv

Yuav tseb Phau Tsom Faj thiab yuav qhia qhov tseeb txog Vajtswv lub npe li cas. Siv cov qauv no los pab koj seb koj xav hais li cas.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

‘Cia Li Nrhiav Yehauvas Thiab Muaj Txojsia Nyob’

Nrhiav Vajtswv txhais li cas? Peb kawm tau li cas ntawm cov Yixayee uas tsis nrhiav Yehauvas lawm?

LUB NEEJ KHIXATIA

Tej Uas Pab Kom Peb Txawj Ua Vajtswv Tes Num​—Rov Mus Xyuas

Thaum rov mus xyuas ib tug twg, yuav ua li cas thiaj qhia tau raug siab? Yog nws xav paub ntxiv rau siab qhia nws, npaj ib lub ntsiab mus nrog nws tham, thiab nco ntsoov peb lub hom phiaj yog xav nrog nws kawm Vajlugkub.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yuav Tsum Thim Xav

Yauna tus qauv qhia peb tias Yehauvas yeej tsis tso peb tseg thaum peb ua yuam kev, tiamsis nws xav kom peb thim xav thiab hloov dua siab tshiab.

LUB NEEJ KHIXATIA

Phau Yauna Pab Tau Peb Li Cas

Yog peb ua zoo xav txog Yauna tus qauv, yuav txhawb tau peb lub zog thaum peb poob haujlwm hauv lub koom txoos, yuav pab tau peb saib cov uas nyob hauv peb koog rau nqe, thiab yuav nplig tau peb thaum peb thov Vajtswv.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yehauvas Xav Kom Peb Ua Dabtsi?

Qhov uas peb hlub peb cov kwvtij muaj qab hau li cas rau peb txojkev pe hawm Vajtswv?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Rau Siab Txhawb Koj Txojkev Sib Raug Zoo Nrog Yehauvas

Tsis ntxim cov Npanpiloo yuav rhuav tshem tau Yuda li, rau qhov Iyi tseem tswj kav Yuda. Txawm li ntawd los, lo lus faj lem no yeej yuav muaj tiav. Yog li ntawd, Hanpaku yuav tsum rau siab txhawb nws txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas.

LUB NEEJ KHIXATIA

Rau Siab Txhawb Koj Txojkev Sib Raug Zoo Nrog Yehauvas Thaum Lub Neej Hloov

Thaum lub neej hloov peb txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas yeej yuav raug sim. Dabtsi yuav pab peb txhawb peb txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas thaum lub neej hloov?