Tus pojniam zoo, luag yuav qhuas nws tus txiv. Tiam uas Vajntxwv Lemu-ee nyob, tus pojniam zoo tus txiv yog “tus uas sawvdaws paub zoo ntawm rooj loog.” (P.L. 31:23) Niaj hnub no cov uas sawvdaws paub zoo yog cov txwj laus thiab cov tub leg num, tej txhia muaj pojniam tej txhia tsis muaj. Cov uas muaj pojniam tuav tau lawv tes haujlwm vim lawv tus pojniam coj tau cwj pwm zoo thiab txhawb lawv. (1Tmt. 3:4, 11) Cov txiv tsev thiab lub koom txoos nco ntsoov tej pojniam zoo li no txiaj ntsig.

Tus pojniam zoo txhawb nws tus txiv tuav haujlwm, nws . . .