Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 11 Hlis Xyoo 2016

 LUB NEEJ KHIXATIA

Cov Hluas Cia Li Maj Nroos, Lub ‘Qhov Rooj Qheb Dav Fo’ Rau Nej

Cov Hluas Cia Li Maj Nroos, Lub ‘Qhov Rooj Qheb Dav Fo’ Rau Nej

Thaum peb tseem hluas, peb tsis xav tias yuav txawj laus thiab yuav ntsib “kev txom nyem nyuaj siab” hauv Xatas lub qab ntuj no ib zaug li. (L.Tsy. 12:1) Yog tias koj yog ib tug hluas, puas tsim nyog koj xav tias tseem tshuav sijhawm ntau rau koj ncav cuag koj tej hom phiaj ntawm sab kev ntseeg, xws li ua ib tug tho kev?

“Lub caij lub nyoog phem” raug cov laus cov hluas huv tibsi. (L.Tsy. 9:12) “Nej twb tsis paub yuav muaj xwm dabtsi rau tagkis.” (Yknp. 4:14) Yog li ntawd, cia li muab nej tej hom phiaj ntawm sab kev ntseeg tso ua ntej lwm yam. Thaum Vajtswv tseem qheb qhov rooj dav fo rau nej, kavtsij nkag mus rau hauv. (1Khl. 16:9) Thaum nej laus lawd, nej yeej yuav tsis xav txog lig.

Tej hom phiaj ntawm sab kev ntseeg:

  • Kawm lwm yam lus mus tshaj tawm

  • Ua ib tug tho kev

  • Mus cov tsev kawm ntawv kawm Vajlugkub ntxiv

  • Ua vaj ua tsev

  • Ua haujlwm hauv Npe-ee

  • Ua tus saib xyuas thaj tsam

Koj muaj hom phiaj dabtsi? Muab sau rau ntawm no.