Cov kwvtij nkauj muam hauv tebchaws Malavim (Malawi) xyaum yoog Khetos txojkev hlub

LUB NEEJ THIAB TES HAUJLWM PHAU KAWM Lub 10 Hli Xyoo 2018

Cov Qauv Lus

Cov qauv lus qhia seb vim li cas peb thiaj raug kev txom nyem thiab Vajtswv yuav tshem peb tej kev txom nyem li cas.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yexus Paub Nws Pab Yaj Zoo

Yexus yog tus Tswv Yug Yaj Zoo. Nws paub nws cov yaj ib tug zuj zus seb lawv cheem tsum dabtsi thiab paub tej yam uas lawv ua tau thiab ua tsis tau.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Xyaum Yexus Txojkev Khuvleej

Vim li cas thiaj tsim nyog qhuas Yexus txojkev mob siab thiab kev khuvleej?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

“Kuv Twb Ua Qauv Tseg Rau Nej Lawm”

Yexus qhia kom nws cov tubtxib txo hwjchim thiab ua tej haujlwm qes pab cov kwvtij.

LUB NEEJ KHIXATIA

Cov Khixatia Uas Muaj Kev Hlub Xam Pom Lwm Tus Thiab Tsis Chim Sai

Yuav kom peb muaj Khetos txojkev hlub, peb yuav tsum xam pom lwm tus thiab txhob chim sai.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Nej Tsis Yog Neeg Ntiajteb Li

Cov uas raws Yexus qab yuav tsum ua siab loj siab tuab thiaj tsis qaug rau lub qab ntuj phem no.

LUB NEEJ KHIXATIA

Cov Khixatia Uas Muaj Kev Hlub Sib Koom Siab

Yuav kom peb koom tau ib lub siab, peb yuav tsum muaj kev hlub. Txojkev hlub no tsis cim ntsoov luag tej kev txhaum.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yexus Ua Timkhawv Rau Txojkev Tseeb

Vim peb yog Yexus cov thwjtim, peb kuj ua timkhawv rau txojkev tseeb los ntawm tej uas peb hais thiab tej uas peb ua.

LUB NEEJ KHIXATIA

Cov Khixatia Uas Muaj Kev Hlub Xyiv Fab Rau Txojkev Tseeb

Txawm peb nyob rau lub caij uas tibneeg coj tsis ncaj thiab hais lus dag los, peb xyiv fab rau txojkev tseeb, tsis hais lus dag, thiab xav txog tej yam zoo xwb.