Thaum koj raug tsim txom koj puas xav kom muaj kev ntseeg li Daniyee? Daniyee rau siab ntso kawm Vajtswv Txojlus thiab tej lus faj lem. (Dny. 9:2) Yog koj rau siab ntso kawm Vajlugkub li ntawd, koj txojkev ntseeg yuav cog ruaj khov. Yog vim li cas? Vim tias koj yuav yimhuab muaj kev ntseeg rau Yehauvas tej lus cog tseg. (Ys. 23:14) Koj yuav hlub Yehauvas heev dua qub thiab yuav pab koj muaj lub siab xav ua qhov zoo. (Nt.Nk. 97:10) Ua li koj yuav pib kawm li cas? Xav txog cov lus nug no.

  • Kuv yuav kawm dabtsi? Zoo rau koj npaj tej kev sib txoos tsis tu ncua. Txhua lub lim tiam muaj cov nqe Vajlugkub rau peb nyeem, yog koj siv sijhawm los tshawb nrhiav tej uas koj tsis nkag siab, koj yuav yimhuab paub ntxiv. Lwm cov kuj nyiam kawm txog phau Vajlugkub tej lus faj lem, Vajtswv tej yeeb yam zoo, tus tubtxib Povlauj mus tshaj tawm txoj xov zoo qhovtwg rau qhovtwg, lossis kawm txog tej yam uas Yehauvas tau tsim. Yog koj xav txog tej yam dabtsi uas koj xav paub ntxiv, muab sau cia ces thaum koj kawm Vajlugkub koj thiaj paub mus nrhiav.

  • Kuv yuav tshawb nrhiav qhovtwg? Saib zaj yeeb yaj kiab Tej Twj Uas Pab Koj Tshawb Nrhiav Tej Lus Nyiaj Lus Kub, koj thiaj paub tias yuav mus nrhiav qhovtwg. Koj kuj sim nrhiav txog cov tsiaj loj uas piv txwv txog tej tseem fwv hauv Daniyee tshooj 7.

  • Kuv yuav siv sijhawm npaum li cas los kawm? Yuav tsum kawm Vajlugkub tsis tu ncua koj txojkev ntseeg thiaj tsis tsuag. Thaum koj nyuam qhuav pib kawm, tsis tas yuav kawm ntev ntev. Koj kawm ib zaug ntev zuj zus. Thaum koj kawm Vajtswv Txojlus zoo ib yam li koj khawb qhov nyiaj qhov kub. Thaum koj nrhiav tau ib qho nyiaj kub lawm, koj yuav yimhuab xav khawb ntxiv! (P.L. 2:​3-6) Ib yam li ntawd, koj yuav xav kawm Vajtswv Txojlus ntxiv xwb, thiab rau siab ntso kawm tsis tu ncua li.​—1Pt. 2:2.

COV TSIAJ LOJ HAUV DANIYEE TSHOOJ 7 PIV TXWV TXOG DABTSI?

  • Dny. 7:4

  • Dny. 7:5

  • Dny. 7:6

  • Dny. 7:7

IB LO LUS NUG NTXIV:

Daniyee 7:8, 24 tau muaj tiav li cas?

LWM ZAUM MAM KAWM:

Cov tsiaj hauv Qhia Tshwm tshooj 13 piv txog dabtsi?