Tseb daim ntawv Rov Los Ua Neej Nyob hauv tebchaws Tuvalu

LUB NEEJ THIAB TES HAUJLWM PHAU KAWM Lub 10 Hli Xyoo 2017

Cov Qauv

Ua qauv seb yuav ua li cas qhia tias koj hlub Vajtswv. Siv cov qauv no los pab koj seb koj xav hais li cas.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Daniyee Zaj Lus Faj Lem Qhia Thaum Tus Mexiyas Yuav Tshwm Los

Daniyee tshooj 9 qhia tias yuav muaj li cas thaum tus Mexiyas tshwm los. Zaj lus faj lem no qhia txog dabtsi ntxiv?

LUB NEEJ KHIXATIA

Rau Siab Ntso Kawm Phau Vajlugkub Li Cas

Yog koj rau siab ntso kawm Vajlugkub, koj yuav muaj kev ntseeg ruaj khov thaum koj raug tsim txom. Koj yuav kawm Vajlugkub li cas?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yehauvas Pom Txog Tej Vajntxwv Tom Hauv Ntej

Yehauvas kom Daniyee cev lus txog cov vajntxwv uas yuav sawv kav tej tebchaws thiab yuav poob li cas.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yehauvas Xav Tau Txojkev Hlub, Koj Ne?

Yuav kom hlub tau ib tug twg, yuav tsum muaj dabtsi? Peb kawm tau li cas ntawm Hauxeya thiab nws tus pojniam Kaumaw?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Muab Yam Zoo Tshaj Pub Rau Yehauvas

Thaum koj muab yam zoo tshaj pub rau Yehauvas, nws yuav txaus siab heev thiab koj yuav tau lub neej zoo. Dabtsi yog yam uas Yehauvas suav tias muaj nqes tshaj plaws?

LUB NEEJ KHIXATIA

Ua Lub Neej Qhuas Yehauvas!

Txojsia yog ib qho khoom pub muaj nqes heev. Peb rau siab ntso siv peb lub tswvyim thiab peevxwm los qhuas Yehauvas Tus Uas Pub Txojsia.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

‘Nej Tej Tub Tej Ntxhais Yuav Cev Kuv Lus’

Peb yuav ua li cas txhawb cov xaiv tseg tes haujlwm cev Vajtswv lus?