Yehauvas cov tibneeg yeej muaj kev sib haum xeeb rau qhov lawv xyaum raws li nws tej lus cob qhia. Thaum hais lus tsis sib haum, yeej muaj chaw chim tiamsis Vajtswv Txojlus muaj hwjchim dua neeg lub siab.

Thaum muaj chaw chim, cov Khixatia ywj xeeb xav nrog txhua tus nyob sib haum . . .

19:11

  • lawv ua lub siab tus

18:13, 17

  • ib tug mloog ib tug hais

17:9

  • lawv muaj lub siab hlub, muaj kev zam xeeb