SAIB
Saib cov lus xwb, txhob ua pom cov duab
Duab

Vim li cas tau Vajtswv lub tswvyim zoo dua tau kub? Vim tias tus uas tau Vajtswv lub tswvyim yuav zam dhau tej kev phem thiab cawm tau nws txojsia. Nws muaj Vajtswv lub tswvyim nws thiaj txawj xav, txawj hais lus, thiab ua tau tej haujlwm zoo.

Tus muaj tswvyim zam lub siab khav theeb

16:18, 19

  • Tus thoob tsib tos nrog pom tias Yehauvas yog tus rhawv tswvyim

  • Cov uas txais tes haujlwm zoo yuav tsum zam lub siab khav theeb thiab tsis txhob muab hlob

Tus muaj tswvyim hais txhawb zog xwb

16:21-24

  • Tus neeg muaj tswvyim xam pom qhov zoo thiab tsis thuam luag

  • Tus neeg muaj tswvyim tej lus qab li zib ntab thiab tsis hais siab leejtwg