Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Cov kwvtij tabtom mus caw tibneeg tuaj kev sib txoos

LUB NEEJ THIAB TES HAUJLWM PHAU KAWM Lub 10 Hli Xyoo 2016

Cov Qauv

Ua qauv qhia txog qhov tseeb uas cov tuag mus dua twg lawm. Siv cov qauv no los pab koj seb koj xav hais li cas.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

‘Tso Siab Plhuav Rau Yehauvas Kawg Siab Kawg Ntsws’

Paj Lug tshooj 3 qhia tias yog peb tso siab plhuav rau Yehauvas, nws yuav foom koob hmoov rau peb. Koj yuav ua li cas thiaj qhia tias koj tso siab plhuav rau Nws tiag?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

“Tsis Txhob Qaug Siab”

Paj Lug tshooj 7 piav txog ib tug tub hluas uas raug ntxias mus ua txhaum vim nws qaug siab rau tej uas Yehauvas tsis pom zoo. Peb kawm tau dabtsi los ntawm tej uas nws raug?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Tau Tswvyim Zoo Dua Li Tau Kub

Paj Lug tshooj 16 qhia tias tau tswvyim zoo dua li tau kub. Vim li cas tswvyim ho muaj nqes ua luaj li?

LUB NEEJ KHIXATIA

Yuav Teb Li Cas Thiaj Zoo?

Yog yus txawj teb ces yuav txhawb tau lub koom txoos, kuj pab tau yus thiab. Yuav teb li cas thiaj zoo?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yeej Meem Nrog Txhua Tus Nyob Sib Haum Xeeb

Vajtswv Txojlus muaj hwjchim dua neeg lub siab. Yehauvas cov tibneeg yeej muaj kev sib haum xeeb rau qhov lawv xyaum raws li nws tej lus cob qhia.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

“Cob Qhia Menyuam Taug Txojkev Uas Tsim Nyog Nws Mus”

Vim li cas yuav tsum qhuab ntuas tej menyuam thiab? Paj Lug 22 muaj tej lus qhia zoo heev rau cov ua niam ua txiv.

LUB NEEJ KHIXATIA

Koj Puas Siv Daim Ntawv Tiv Tauj?

Txhob txaj muag muab daim ntawv tiv tauj rau lwm tus, sawvdaws thiaj paub txog Vajtswv txojlus thiab txog peb lub vej xaij.