Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Povlauj Ua Vajtswv Tsaug Thiab Tau Kev Txhawb Zog

Povlauj Ua Vajtswv Tsaug Thiab Tau Kev Txhawb Zog

Thaum lub koom txoos hauv Loos hnov txog Povlauj, cov kwvtij tuaj deb li 40 mais (64 kilumev) tuaj ntsib Povlauj. Thaum Povlauj pom lawv, nws xav li cas xwb? Nws “ua Vajtswv tsaug thiab txhawb tau nws lub zog.” (Ttx. 28:15) Txawm tias Povlauj yog tus uas niaj zaus mus txhawb cov koom txoos los zaum no nws yog tus tau kev txhawb zog.​—2Khl. 13:10.

Niaj hnub no, cov uas saib xyuas thaj tsam mus ncig txhua lub koom txoos mus txhawb cov kwvtij nkauj muam lub zog. Txawm lawv yog cov uas mus txhawb lwm tus los lawv yeej muaj kev txhawj xeeb, txawj nkees, thiaj txawj qaug zog ib yam. Ua li, thaum tus uas saib xyuas thaj tsam thiab nws tus pojniam tuaj saib koj lub koom txoos, koj yuav ua li cas thiaj txhawb tau nkawd lub zog?​—Loos 1:11, 12.

  • Tuaj koom tej kev sib txoos mus qhia Vajlugkub. Thaum sawvdaws mus qhia Vajlugkub rau lub lim tiam uas tus saib xyuas thaj tsam tuaj, yeej txhawb tau nws zog heev. (1Thxk. 1:2, 3; 2:20) Npaj seb lub hli uas nws tuaj koj puas ua tau ib tug pab tho kev. Koj kuj npaj seb koj puas nrog tau nws thiab nws tus pojniam mus qhia Vajlugkub ua ke lossis coj nkawd ib tug nrog koj mus qhia rau koj tus kawm. Nkawd yeej zoo siab nrog txhua tus hauv lub koom txoos, txawm yog cov tshaj tawm tshiab lossis cov uas xav tias lawv tsis txawj qhia heev.

  • Tos txais qhua. Koj kuj caw tau tus uas saib xyuas thaj tsam thiab nws tus pojniam tuaj so hauv koj tsev lossis noj ib pluag mov. Yog koj ua li no, yuav qhia rau nkawd tias koj hlub tshua nkawd. Koj tsis tas yuav npaj ntau yam kom zoo nkauj.​—Lk. 10:38-42.

  • Mloog thiab coj raws li tej lus qhuab ntuas uas nws qhia. Tus saib xyuas thaj tsam pab kom peb yimhuab txawj ua peb tes haujlwm rau Yehauvas. Yeej muaj tej lub sijhawm uas nws yuav qhuab ntuas peb hnyav zog. (1Khl. 5:1-5) Tiamsis yog peb ua tib zoo mloog thiab coj raws li nws hais, yuav ua rau nws xyiv fab.​—Hnpl. 13:17.

  • Nco txiaj ntsig. Qhia rau tus saib xyuas thaj tsam thiab nws tus pojniam tias koj nco nkawd txiaj ntsig li cas. Koj hais qhia rau nkawd lossis sau ib daim ntawv qhia rau nkawd paub.​—Khx. 3:15.