Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 1 Hlis Xyoo 2018

 LUB NEEJ KHIXATIA

Yuav Hais Li Cas Thiaj Nrog Koj Tus Kwvtij Hais Haum Sib Raug Zoo?

Yuav Hais Li Cas Thiaj Nrog Koj Tus Kwvtij Hais Haum Sib Raug Zoo?

Piv txwv tias lub sijhawm Yexus tseem nyob hauv ntiajteb, koj nyob hauv lub xeev Kalilais. Thaum txog caij ua kevcai nyob tsev pheeb suab, koj nrog sawvdaws mus rau hauv lub nroog Yeluxalees. Thaum koj mus txog, koj pom neeg coob heev tuaj txhua txhia qhov tuaj pe hawm Yehauvas. Hnub ntawd, koj kuj coj ib tug tshis mus xyeem rau Yehauvas thiab. Koj txawm nrog sawvdaws mus rau hauv lub tuam tsev. Thaum koj mus txog rau hauv lub tuam tsev, koj pom tias ua cas sawvdaws puavleej coj tsiaj tuaj xyeem rau Yehauvas thiab. Thaum txog koj thib, koj txawm txav zog mus rau ntawm tus pov thawj yuav muab koj tus tsiaj cob rau nws. Tiamsis koj txawm nco dheev tias koj ib tug kwvtij, uas kuj tuaj rau hauv Yeluxalees lawm thiab, tseem muaj kev tu siab rau koj. Yexus piav tias thaum zoo li no, koj yuav tau ua li cas. (Nyeem Mathai 5:24.) Neb ob leeg yuav tau hais kom haum sib raug zoo li cas? Kos seb koj yuav tau ua raws li cov nqe nram qab no nqe twg.

KOJ YUAV TSUM . . .

  • nrog koj tus kwvtij tham rau qhov koj xav tias yeej tsim nyog nws tu siab rau koj

  • qhia koj tus kwvtij tias nws yog ib tug neeg tu siab sai heev lossis nws twb ua txhaum rau koj ib yam thiab

  • ua tib zoo mloog koj tus kwvtij thiab txawm koj tsis to taub seb koj tau ua li cas rau nws lawm los, cia li thov txim uas koj tau ua rau nws tu siab thiab tsis yog koj txhob txwm ua

KOJ TUS KWVTIJ YUAV TSUM . . .

  • mus qhia rau lwm tus hauv lub koom txoos tias koj tau ua txhaum rau nws li cas rau li cas

  • cem koj npau taws vog, qhia koj txog txhua yam uas koj tau ua siab nws lawd es tseev kom koj lees txim xwb

  • xam pom tias koj txo hwjchim heev koj thiaj ua siab loj mus nrog nws tham es zoo siab hlo zam txim rau koj

Niaj hnub no Yehauvas tsis kom peb tua tsiaj xyeem rau nws lawm, tiamsis Yexus tau qhia li cas txog txojkev sib haum xeeb nrog peb tus kwvtij thiab txojkev pe hawm Yehauvas?