Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Qhia Vajlugkub ze Malauvias (Monrovia), Lainpilias (Liberia)

LUB NEEJ THIAB TES HAUJLWM PHAU KAWM Lub 1 Hlis Xyoo 2018

Cov Qauv Lus

Cov qauv lus tham txog tias phau Vajlugkub tseem zoo siv niaj hnub no.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Lub Nceeg Vaj Los Ze Lawm

Yauhas ua lub neej yoojyim nws thiaj siv tau tag nrho nws lub neej los ua Vajtswv tes haujlwm. Niaj hnub no, yog peb ua lub neej yoojyim, peb kuj yuav ua tau Vajtswv tes haujlwm ntau ntxiv thiab.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yexus Zaj Lus Qhuab Qhia Saum Roob Pab Tau Peb Li Cas?

Yog peb ras txog peb txojkev ntseeg, peb yuav ua li cas? Peb yuav ua li cas peb thiaj yimhuab muaj sijhawm los kawm Vajtswv txojlus tsis tu ncua?

LUB NEEJ KHIXATIA

Yuav Hais Li Cas Thiaj Nrog Koj Tus Kwvtij Hais Haum Sib Raug Zoo?

Yexus tau qhia li cas txog txojkev sib haum xeeb nrog peb tus kwvtij thiab txojkev pe hawm Yehauvas?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Xub Nrhiav Vajtswv Lub Nceeg Vaj

Peb thov tau txog ntau yam, tiamsis peb yuav tsum xub thov Vajtswv txog dabtsi?

LUB NEEJ KHIXATIA

Tsis Txhob Txhawj

Hauv Yexus zaj lus qhuab qhia saum roob, qhov uas Yexus hais kom lawv tsis txhob txhawj txhais li cas?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yexus Hlub Tibneeg Heev

Thaum Yexus kho tibneeg tsis yog vim nws muaj hwjchim kho xwb, tiamsis vim nws hlub thiab hmov tshua tibneeg heev nws thiaj li kho lawv.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yexus Caw Tibneeg Los So Kom Los Siav

Thaum peb ua kevcai raus dej los ua Yexus ib tug thwjtim, peb lees ua ib tes haujlwm uas yeej nyuaj heev. Tiamsis thaum peb ua tes haujlwm ntawd, ua rau peb kaj siab kawg li.