Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 1 Hlis Xyoo 2017

Cov Qauv

Cov Qauv

COV TUAG TEJ PLIG

Nug Li No: Niaj hnub no coob tus ua ntau yam kom cov tuag tsis txhob looj koov cov ciaj. Koj xav cov tuag puas ua tau phem rau cov tseem ua neej nyob?

Nyeem Nqe No: L.Tsy. 9:5, 6

Hais Li No: Phau ntawv no yuav piav txog cov uas dim txojkev ntshai cov tuag. Kuj piav ntxiv tias muaj ib hnub cov uas peb hlub tshua yuav ciaj sawv rov los nyob hauv ib lub vaj kaj siab hauv ntiajteb no.

QHIA TXOG QHOV TSEEB

Nug Li No: Hnub kawg puas tau los txog?

Nyeem Nqe No: Mth. 24:3, 7, 14

Qhov Tseeb: Phau Vajlugkub tej lus faj lem qhia tias peb nyob rau lub caij kawg lawm tiamsis tej no yog xov zoo xwb. Tsis ntev tom ntej no yuav muaj tej yam zoo heev tshwm sim.

COV NTAWV TSEB

Nug Li No: Kuv xav nug koj li no. [Nyeem thawj sab rau nws.] Koj ho xav li cas?

Nyeem Nqe No: [Hauv daim ntawv tseb sab 2]

Hais Li No: Daim ntawv no yuav piav seb nqe Vajlugkub no pab tau koj li cas.

KOJ XAV HAIS LI CAS

Siv cov qauv hauv phau kawm no los sau seb koj xav hais li cas.