Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 1 Hlis Xyoo 2017

 LUB NEEJ KHIXATIA

‘Aub Yehauvas . . . Kuv Tso Siab Rau Koj’

‘Aub Yehauvas . . . Kuv Tso Siab Rau Koj’

Peb yuav tsum tso siab plhuav rau Yehauvas txhua lub sijhawm. (Nt.Nk. 25:1, 2) Nyob 800 xyoo ua ntej Yexus, cov Yudai uas nyob hauv tebchaws Yuda raug teeb meem loj heev, lawv yuav tau tso siab plhuav rau lawv tus Vajtswv. Peb kawm tau dabtsi los ntawm tej uas lawv ntsib? (Loos 15:4) Tom qab saib zaj yeeb yaj kiab tas, teb cov lus nug no.

  1. Muaj teeb meem dabtsi los raug Hexekhiya?

  2. Thaum cov Axilia yuav tuaj ntaus lub nroog, Hexekhiya ua raws li Paj Lug 22:3 li cas?

  3. Vim li cas Hexekhiya ho tsis kam zwm rau Axilia thiab tsis kam thov tebchaws Iyi pab nws?

  4. Cov Khixatia yuav tau xyaum Hexekhiya li cas?

  5. Niaj hnub no muaj dabtsi los sim seb peb puas yuav tso siab rau Yehauvas?

Sau seb koj xav tso siab rau Yehauvas thaum zoo li cas.