Qhia txoj xov zoo hauv tebchaws Ghana

LUB NEEJ THIAB TES HAUJLWM PHAU KAWM Lub 1 Hlis Xyoo 2017

Cov Qauv

Yuav tseb phau Cov Tuag Tej Plig, cov ntawv tseb, thiab yuav qhia qhov tseeb txog hnub kawg li cas? Siv cov qauv no los pab koj seb koj xav hais li cas.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yehauvas Tsom Kwm Nws Haiv Neeg

Yehauvas zoo li tus tswv tsev txawj tos txais qhua. Nws pub zaub mov ntawm sab kev ntseeg rau peb noj tsau npo.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

“Yuav Muaj Ib Tug Vajntxwv Kav Ncaj Ncees”

Vajntxwv Yexus npaj “cov thawj,” lossis cov txwj laus los tu nws pab yaj. Lawv tiv thaiv pab yaj thiab cia lawv so los siav.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Hexekhiya Txojkev Ntseeg Tsis Tas Dawb Tas Do

Cov Axilia thuam luag cov Yudai thiab hem kom lawv zwm hlo rau Axilia tus vajntxwv, tiamsis Yehauvas xa ib tug tubtxib saum ntuj los tiv thaiv Yeluxalees.

LUB NEEJ KHIXATIA

‘Aub Yehauvas . . . Kuv Tso Siab Rau Koj’

Peb yuav tsum tso siab plhuav rau Yehauvas txhua lub sijhawm. Hexekhiya tau tso siab rau Yehauvas li cas?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yehauvas Pub Zog Rau Tus Uas Tsaug Leeg

Peb kuj ua tau li tus dav thiab vim Vajtswv yog tus pub dag zog rau peb xwv peb thiaj kub siab lug pe hawm nws.

LUB NEEJ KHIXATIA

Nco Ntsoov Thov Vajtswv Pab Cov Khixatia Raug Tsim Txom

Peb yuav tsum nco ntsoov thov Vajtswv pab cov uas raug tsim txom li cas?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yehauvas Tej Lus Faj Lem Yeej Muaj Tseeb Txhua Lo

Yehauvas twb hais tseg rau Yaxaya 200 xyoo ua ntej lawm tias lub nroog Npanpiloo yuav raug puas tsuaj li cas.