Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Cov Qauv

Cov Qauv

PHAU TSOM FAJ

Nug Li No: Yog tias sawvdaws coj ncaj thiab xyaum zoo rau txhua fab koj xav lub ntiajteb puas yuav zoo tshaj no?

Nyeem Nqe No: Hnpl. 13:18

Hais Li No: Phau Vajlugkub qhia kom peb coj ncaj rau txhua fab. Yeej zoo rau peb coj li ntawd, puas yog? Phau Tsom Faj rau lub hli no yuav tham ntxiv txog qhov no.

VAJTSWV MUAJ XOV ZOO RAU PEB!

Hais Li No: Peb muaj qhia Vajlugkub pub dawb rau cov uas xav kawm. Ua neeg nyob peb yeej muaj tej lus nug tseem ceeb uas tsis muaj leejtwg teb tau. Tiamsis phau Vajlugkub teb tau tej lus nug ntawd.

Nug Li No: Koj puas tau nyeem phau Vajlugkub dua li? Phau ntawv no yuav pab koj pom tias tsis nyuaj kawm Vajlugkub. [Mus tham zaj 2 lo lus nug 1.]

Nyeem Nqe No: QTsh. 4:11

KOJ XAV HAIS LI CAS

Siv cov qauv hauv phau kawm no los sau seb koj xav hais li cas.