Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 1 Hlis Xyoo 2016

 LUB NEEJ KHIXATIA

Tsim Tsa Thiab Tu Cov Tsev Pe Hawm Vajtswv

Tsim Tsa Thiab Tu Cov Tsev Pe Hawm Vajtswv

Thaum cov Yixayee tsim tsa Yehauvas lub tuam tsev, tsis yog ib tes haujlwm yoojyim. Lawv siv dag siv zog thiab nyiaj txiag ntau heev. Txawm li ntawd los, lawv yeej kub siab lug txhawb tes haujlwm no. (1VKk. 29:2-9; 2VKk. 6:7, 8) Tom qab ua tiav lawd, tseem ceeb heev rau cov Yixayee pab tu thiab kho lub tsev ntawd. Ua li no qhia tias lawv hlub Yehauvas. (2Vntx. 22:3-6; 2VKk. 28:24; 29:3) Niaj hnub no los, cov Khixatia kuj siv dag siv zog tsa thiab tu tej Tsev Nceeg Vaj thiab tej Tsev Rooj Sib Txoos. Tes haujlwm no tsis yoojyim, tiamsis peb suav tias yog ib qho koob hmoov zoo tshaj plaws thiab yog ib feem ntawm peb txojkev teev tiam Vajtswv.Nt.Nk. 127:1; QTsh. 7:15.

PEB PAB TAU LI CAS?

  • Tom qab kev sib txoos, pab tu lub Tsev Nceeg Vaj kom zoo saib. Yog koj pab tau, thov khaws tej ub tej no ib ncig koj coj mus pov tseg.

  • Thaum lub koom txoos tu lub Tsev Nceeg Vaj, yog muaj coob tus pab ces haujlwm yuav sib thiab yuav lomzem heev.lv 105 ¶18.

  • Pab nyiaj txiag. Txawm yog “ob lub txiaj toog liab” xwb los, Yehauvas yeej zoo siab.Mk. 12:41-44.

  • Siv peb lub dag lub zog mus pab tsim tsa thiab kho tej tsev pe hawm Yehauvas. Tsis yog cov uas txawj ua vaj ua tsev thiaj pab tau xwb.