Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Tej Uas Pab Kom Peb Txawj Ua Vajtswv Tes Num—Yuav Hais Li Cas Xwv Tus Tswv Tsev Thiaj Tos Peb Rov Mus Xyuas Nws?

Tej Uas Pab Kom Peb Txawj Ua Vajtswv Tes Num—Yuav Hais Li Cas Xwv Tus Tswv Tsev Thiaj Tos Peb Rov Mus Xyuas Nws?

VIM LI CAS HO TSEEM CEEB:

Zoo rau peb rov mus xyuas ib tug uas peb tau qhia Vajlugkub rau, xwv peb thiaj qhia tau qhov tseeb rau nws ntxiv. (1Khl. 3:6) Thaum peb ntsib ib tug uas nyiam Vajlugkub, peb kuj nug nws ib los es lwm zaus mam rov mus teb. Yog peb ua li no, yuav ua rau tus tswv tsev tos peb rov mus xyuas nws. Tsis tas li ntawd xwb, peb yuav paub npaj seb yuav hais li cas rau lwm zaus. Thaum rov mus xyuas nws, peb kuj qhia rau nws tias peb rov mus teb lo lus uas peb tau nug nws zaum tas los.

YUAV TAU UA LI NO:

  • Thaum npaj mus qhia Vajlugkub ib lub tsev rau tsev, zoo rau peb npaj ib lo mus nug tus tswv tsev es lwm zaus mam rov mus teb. Peb kuj nug txog ib yam uas nyob hauv phau ntawv uas peb tseb. Lossis nug txog ib yam hauv phau uas koj yuav siv mus qhia nws.

  • Yog tias tus tswv tsev nyiam Vajlugkub ces ua ntej koj mus, qhia rau nws tias koj xav rov tuaj nrog nws tham ntxiv. Tom qab ntawd, nug nws lo uas koj twb npaj tseg lawm. Yog nws tsis xav li cas, kom nws muab nws tus xov tooj rau koj.

  • Yog koj tau teem sijhawm rov mus xyuas tus tswv tsev, yuav tsum mus li tau teem tseg.Mth. 5:37.