SAIB
Saib cov lus xwb, txhob ua pom cov duab
Duab

Yehauvas tau cog lus tias yuav rov muaj kev pe hawm tseeb hauv Yeluxalees. Thaum cov Yixayee rov tim Npanpiloo los, lawv npaj siab yuav tsim tsa lub tuam tsev. Tiamsis lawv raug tawm tsam heev. Tsis tas li ntawd xwb, tus vajntxwv uas kav lub sijhawm ntawd kuj sau ntawv tuaj txwv tsis pub ua lub tuam tsev ntxiv lawm. Yog li ntawd, coob leej thiaj ntshai tias ntshe lawv yuav ua lub tuam tsev tsis tiav ib zaug li.

 1. Ze xyoo 537 U.Nt.Y.

  Xailab tau tso cai kom rov kho lub tuam tsev dua tshiab

 2. 3:3

  Lub 7 Hli

  Ua tau lub thaj; tau ua kevcai hlawv xyeem

 3. 3:10, 11

  536 U.Nt.Y.

  Tiag tau tej taw rau lub tuam tsev

 4. 4:23, 24

  522 U.Nt.Y.

  Vajntxwv Athaxawxi tau txwv tsis pub ua lub tuam tsev

 5. 5:1, 2

  520 U.Nt.Y.

  Xekhaliya thiab Hakai tau txhawb kom cov tibneeg rov ua lub tuam tsev

 6. 6:15

  515 U.Nt.Y.

  Ua tiav lub tuam tsev