Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 2 Hlis Xyoo 2016

 LUB NEEJ KHIXATIA

Caw Txhua Tus Tuaj Koom Hmo Ua Kevcai Nco Txog Yexus

Caw Txhua Tus Tuaj Koom Hmo Ua Kevcai Nco Txog Yexus
SAIB
Saib cov lus xwb, txhob ua pom cov duab
Duab

Peb yuav pib caw tibneeg tuaj koom ua kevcai nco txog Yexus rau lub 2 Hlis tim 27. Yog li ntawd, peb yuav tau mus caw txhua leej txhua tus hauv peb thaj tsam. Yog peb ntsib ib tug uas nyiam thiab xav tuaj, peb yuav tsum nco ntsoov rov mus xyuas nws.

YUAV HAIS LI CAS

HAIS LI NO

“Daim no yog ib daim ntawv caw mus koom ib txojkev sib txoos tseem ceeb nyob rau lub 3 Hlis tim 23. Hmo ntawd yuav muaj ntau plhom leej thoob ntiajteb tuaj sib txoos ua kevcai nco txog Yexus Khetos txojkev tuag thiab tuaj mloog ib zaj lus qhuab qhia txog Yexus txojkev tuag seb pab tau peb li cas. Tuaj dawb xwb, tsis sau nyiaj. Daim ntawv caw no muaj qhov chaw nyob thiab lub sijhawm rau hmo ntawd. Xav kom koj tuaj koom peb.”

Yog nws nyiam ces ua li no . . .

 • TSEB PHAU TSOM FAJ

  Nug tus tswv tsev ib los cia rau lwm zaus.

 • TSO ZAJ YEEB YAJ KIAB UA KEVCAI NCO TXOG YEXUS

  Nug tus tswv tsev ib los cia rau lwm zaus.

Thaum rov mus xyuas ces ua li no . . .

 • TSO ZAJ YEEB YAJ KIAB KAWM VAJLUGKUB UA DABTSI?

  Tom qab ntawd muab ib phau ntawv uas peb kheev siv los qhia tibneeg tseb rau nws.

 • TSEB PHAU VAJLUGKUB QHIA TXOG DABTSI TIAG?

  Mus rau sab 236-238 thiab piav rau tus tswv tsev seb ua kevcai nco txog Yexus yog li cas tiag. Tom qab ntawd, muab phau ntawv tseb rau nws.

 • TSEB PHAU MLOOG VAJTSWV LUS

  Mus rau sab 18-19 thiab tham seb Yexus txojkev tuag yog li cas tiag. Tom qab ntawd, muab phau ntawv tseb rau nws.