Ib co muam siv phau Mloog Vajtswv Lus hauv tebchaws Indonesia

LUB NEEJ THIAB TES HAUJLWM PHAU KAWM Lub 2 Hlis Xyoo 2016

Cov Qauv

Yuav tseb phau Mloog Vajtswv Lus li cas? Siv cov qauv no los pab kom koj paub tham.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Nehemi Nyiam Kev Pe Hawm Tseeb

Thaum kawm, xav txog seb Nehemi siv zog kho Yeluxalees lub ntsa loog li cas thiab txhawb ke pe hawm tseeb li cas. (Nehemi 1-4)

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Nehemi Yog Ib Tug Saib Xyuas Uas Zoo Heev

Nehemi pab kom cov Yixayee muaj kev zoo siab xyiv fab pe hawm Yehauvas. Thaum kawm, mus saib cov duab txog lub hli Ti-sis 455 U.Nt.Y. hauv Yeluxalees. (Nehemi 8:1-18)

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Vajtswv Cov Tibneeg Ua Raws Li Lawv Cog Tseg

Lub caij Nehemi nyob, Yehauvas cov tibneeg zoo siab ua raws li lawv tau cog tseg. (Nehemi 9-11)

LUB NEEJ KHIXATIA

Lub Neej Zoo Tshaj Plaws

Nyob hauv Yehauvas lub koom haum, muaj ntau yam rau cov hluas ua. Saib cov lug nug seb yuav tham li cas.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Nehemi Tus Qauv Pab Tau Peb Li Cas

Thaum kawm, xav seb Nehemi kub siab txhawb kev pe hawm tseeb li cas. (Nehemi 12-13)

LUB NEEJ KHIXATIA

Caw Txhua Tus Tuaj Koom Hmo Ua Kevcai Nco Txog Yexus

Tus qauv qhia seb yuav tseb daim ntawv caw tuaj koom ua kevcai nco txog Yexus txojkev tuag rau xyoo 2016 li cas. Saib seb yuav ua li cas yog ib tug twg xav paub ntxiv.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Exathaw Sawv Tiv Thaiv Vajtswv Cov Tibneeg

Xav seb nws siab tawm npaum li cas thaum nws tiv thaiv Yehauvas cov tibneeg. (Exathaw 1-5)