Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

 TSHOOJ 9

Puas Yog Peb Nyob Rau “Tiam Kawg”?

Puas Yog Peb Nyob Rau “Tiam Kawg”?
 • Raws li phau Vajlugkub qhia, yuav muaj xwm txheej dabtsi rau peb tiam no?

 • Raws li Vajtswv Txojlus, tibneeg yuav coj li cas rau “tiam kawg”?

 • Raws li phau Vajlugkub qhia, yuav muaj tej yam zoo twg rau “tiam kawg”?

1. Dabtsi yuav pab tau peb kawm txog lub neej yav tom hauv ntej?

THAUM koj hnov tej xwm txheej phem hauv xov tooj cua lossis hauv this vis (TV ), koj puas tau xav ib zaug tias, ‘Ua cas lub neej no yuav phem ua luaj li!’ Tsis muaj ib tug tibneeg twg yuav paub tias lub neej yav tom hauv ntej yuav zoo li cas, rau qhov muaj kev puas ntsoog los raug tibneeg nthawv nthav tamsid. (Yakaunpau 4:14) Tiamsis Yehauvas tib leeg xwb thiaj paub tias lub neej yav tom hauv ntej yuav zoo li cas. (Yaxaya 46:10) Vajtswv Txojlus twb qhia tseg ntev los lawm tias, yuav muaj tej kev phem tshwm sim rau tiam uas peb nyob no. Tiamsis phau Vajlugkub kuj qhia txog tej yam zoo kawg nkaus uas yuav muaj tshwm sim tsis ntev tom ntej no thiab.

2, 3. Yexus cov thwjtim nug nws txog dabtsi, thiab nws teb lawv li cas?

2 Yexus Khetos tau qhia txog Vajtswv lub Nceeg Vaj. Lub Nceeg Vaj ntawd yuav muab kev limhiam rhuav tshem thiab muab lub ntiajteb no kho ua ib lub vaj kaj siab. (Luka 4:43) Lub sijhawm Yexus nyob, tibneeg xav paub tias thaum twg lub Nceeg Vaj mam li los. Yexus cov thwjtim  kuj nug li no: “Thov qhia peb paub tias tej xwm txheej no yuav tshwm los thaum twg, thiab muaj yam txujci twg qhia kom paub tias koj yuav tshwm . . . los thiab lub caij lub nyoog yuav kawg?” (Mathai 24:3) Yexus teb lawv tias tsuas yog Vajtswv Yehauvas tib leeg xwb thiaj paub tias lub caij lub nyoog, lossis lub sim ceeb no, yuav kawg rau thaum twg. (Mathai 24:36) Tiamsis Yexus kuj qhia lawv txog tej yam uas yuav muaj tshwm sim hauv ntiajteb no, ua ntej lub Nceeg Vaj yuav kho kom lub ntiajteb nyob tiaj nyob tus thiab kom tibneeg nyob tso siab plhuav. Tej uas Yexus qhia txog ntawd, tabtom muaj tshwm sim rau niaj hnub no!

3 Ua ntej peb kawm txog tej pov thawj uas qhia tseeb tias peb nyob rau “lub caij lub nyoog yuav kawg,” cia peb xub kawm txog ib ntsuj rog uas tau muaj saum ntuj ceeb tsheej. Tibneeg qhov muag pom tsis tau ntsuj rog no. Txawm li ntawd los, ntsuj rog no yeej raug peb sawvdaws tibsi.

TSOV ROG SAUM NTUJ CEEB TSHEEJ

4, 5. (1) Tsis ntev tom qab Yexus sawv ua Vajntxwv, tau muaj dabtsi tshwm sim saum ntuj ceeb tsheej? (2) Raws li Qhia Tshwm 12:12, tau muaj li cas tom qab ntsuj rog saum ntuj ceeb tsheej?

4 Tshooj 8 hauv phau ntawv no qhia tias Yexus Khetos sawv ua Vajntxwv saum ntuj ceeb tsheej rau xyoo 1914. (Nyeem Daniyee 7:13, 14.) Tsis ntev tom qab Yexus sawv ua Vajntxwv, tau muaj li no: “Ces txawm ua rog saum ntuj, Mikha-ee [Yexus lub npe saum ntuj ceeb tsheej] thiab nws cov tubtxib saum ntuj ua rog rau tus zaj [Xatas uas yog Ntxwg Nyoog] ntawd, mas tus zaj thiab nws cov tubtxib saum ntuj kuj tawm tsam.” * Xatas thiab nws cov tubtxib limhiam, uas yog cov dab, tog swb lawm thiab raug muab pov saum ntuj ceeb tsheej los rau hauv lub ntiajteb. Vajtswv cov tubtxib saum ntuj uas ncaj ncees zoo  siab kawg li vim Xatas thiab nws cov dab raug muab ntiab tawm lawm. Tiamsis, noob neej yuav tsis muaj kev zoo siab li ntawd. Phau Vajlugkub twb qhia lawm tias: “Lub ntiajteb thiab dej hiavtxwv’e, nej yuav raug txom nyem vim Ntxwg Nyoog twb nqes los rau hauv nej ua npau taws vog, rau qhov nws paub tias nws lub sijhawm tshuav tsis ntev lawm.”​—Qhia Tshwm 12:7, 9, 12.

5 Tom qab ntsuj rog saum ntuj ceeb tsheej yuav muaj li cas xwb? Vim Xatas npau taws heev, nws yuav ua kom ntiajteb raug kev txom nyem loj. Peb tseem yuav kawm ntxiv tias peb yeej nyob rau lub caij txom nyem ntawd lawm ntag. Tiamsis lub caij txom nyem ntawd tsuas muaj ib nyuag ntu xwb, rau qhov Xatas “lub sijhawm tshuav tsis ntev lawm.” Xatas yeej paub li ntawd. Phau Vajlugkub muab lub sijhawm no hu ua “tiam kawg.” (2 Timaute 3:1) Thaum Vajtswv tsis pub Ntxwg Nyoog kav lub ntiajteb no lawm, peb yuav zoo siab kawg li, puas yog? Cia peb kawm txog tej yam uas phau Vajlugkub qhia tias yuav muaj tshwm sim rau tamsim no. Tej no ua pov thawj tias peb nyob rau tiam kawg, thiab tsis ntev tom ntej no Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav foom koob hmoov mus ib txhis rau cov uas hlub Yehauvas. Ua ntej  no, cia peb xub kawm txog 4 yam uas Yexus qhia tias yuav muaj tshwm sim rau tiam kawg no.

TEJ XWM TXHEEJ LOJ UAS MUAJ RAU TIAM KAWG

6, 7. Niaj hnub no Yexus tej lus hais txog kev tsov kev rog thiab kev tshaib kev nqhis muaj tiav li cas?

6 “Ib lub tebchaws yuav sawv tawm tsam rau ib lub tebchaws.” (Mathai 24:7) Tau 100 xyoo dhau los no, tsheej plhom leej tau tuag rau hauv tej kev tsov kev rog. Ib tug yawg Askiv uas sau keeb kwm tau hais tias, nyob hauv noob neej tej keeb kwm tsis tau muaj neeg raug tua coob npaum li cov uas raug tua 100 xyoo dhau los no. Nws hais ntxiv tias “tiam ntawd yog tiam uas muaj tsov rog sib law sib liag tsis tu ncua li, kev thaj yeeb tsuas muaj qee ntu xwb.” Lub koom haum uas kawm txog tej xwm txheej hauv qab ntuj no (Worldwatch Institute), tau tshaj tawm tias, txij thawj 100 xyoo T.Q.Y. los txog rau xyoo 1899, tibneeg tuag coob kawg li rau kev tsov kev rog, “tiamsis tiam 100 xyoo tom qab ntawd tibneeg tseem tuag coob tshaj li ntawd peb npaug lawm thiab.” Txij xyoo 1914 los, muaj tshaj li 100 plhom tus tibneeg tau tuag rau kev ua tsov ua rog. Coob leej ntau tus muaj kev nyuaj  siab kawg li vim cov neeg uas lawv hlub tau tuag rau hauv tshav rog lawm. Tej zaum koj kuj tau raug tej kev txom nyem nyuaj siab zoo li no lawm thiab.

7 “Yuav muaj kev tshaib nqhis.” (Mathai 24:7) Cov neeg tshawb txujci tau nrhiav pom tias, tau 30 xyoo no mas qoob loo zoo heev li. Txawm li ntawd los, tseem muaj kev tshaib kev nqhis qees, vim tibneeg coob heev tsis muaj nyiaj txaus muas mov noj, lossis tsis muaj nyiaj muas av los cog qoob. Nyob hauv tej lub tebchaws vam meej, los tseem muaj qas txhiab qas vam tus tibneeg txom nyem ntsuav, 1 hnub lawv tsuas khwv tau li 1 duas las (dollar) xwb. Muaj ib txhia twb khwv tsis tau 1 duas las li. Feem coob cov neeg txom nyem ntawd tshaib nqhis heev. Lub koom haum tshuaj xyuas kev noj qab haus huv (World Health Organization), tau tshawb nrhiav pom tias muaj tshaj li 5 plhom tus menyuam tuag tshaib tuag nqhis txhua txhua xyoo.

8, 9. Ua li cas peb ho paub tias Yexus zaj lus faj lem txog av qeeg thiab tej kab mob kev nkeeg yeej muaj tseeb tiag?

8 “Yuav muaj ntuj qeeg loj.” (Luka 21:11) Ib co neeg tshawb txujci tau nrhiav pom tias, ib xyoos twg yuav tsum muaj txog li 19 zaug av qeeg loj  heev. Txhua zaus uas muaj av qeeg loj li no, ua rau tej av tawg pleb nrees thiab ua rau tej vaj tse puas. Thiab tsis tas li ntawd xwb, txhua txhua xyoo, yeej muaj tej av qeeg loj kawg li uas ua rau tej vaj tse pob tas. Muaj dua lwm lub koom haum tau tshaj tawm tias, txawm tibneeg txawj ntsuas av qeeg zuj zus lawm los, tsuas pab cawm tau tsawg tsawg tus xwb. Txij xyoo 1900, muaj txog li 2 plhom leej raug ploj tuag vim muaj av qeeg.

9 “Yuav muaj . . . mob kis rau ntau qhov.” (Luka 21:11) Txawm tias tibneeg txawj muab tshuaj heev tshaj li yav tas los lawm, los tej kab mob qub thiab kab mob tshiab tseem ua rau tibneeg raug kev txom nyem heev. Tibneeg tau tshawb nrhiav pom tias muaj li 20 yam kab mob uas tau rov qab huam ua rau tibneeg mob coob heev. Sawvdaws yeej paub zoo heev txog tej kab mob no, uas zoo li kab mob ntsws thiab mob npaws tshaj cum. Tsis tas li ntawd xwb, nyuaj zuj zus rau tej kws kho mob nrhiav tshuaj los kho ib txhia kab mob. Niaj hnub no tibneeg kuj tau nrhiav pom tias muaj tshaj li 30 yam kab mob tshwm tshiab. Muaj tej txhia kab mob tsis paub yuav muab yam tshuaj twg los kho, thiab tej txhia kab mob ua rau tibneeg raug kev ploj kev tuag.

 COV TIBNEEG UAS NYOB RAU TIAM KAWG

10. Niaj hnub no, koj pom tibneeg coj raws li hais hauv 2 Timaute 3:1-5 li cas?

10 Phau Vajlugkub tsis yog qhia tias yuav muaj tej xwm txheej zoo li ntawd xwb. Phau Vajlugkub kuj qhia ntxiv tias nyob rau tiam kawg tibneeg yuav coj phem heev. Tus tubtxib Povlauj tau qhia tias tibneeg yuav coj zoo li cas. Nws qhia rau peb tias: “Tiam kawg yuav yog lub sijhawm txom nyem nyuaj siab kawg.” (Nyeem 2 Timaute 3:1-5.) Povlauj hais tias tibneeg yuav coj zoo li no

 • xam pom lawv tus kheej xwb

 • ntshaw nyiaj txiag

 • tsis mloog niam txiv lus

 • tsis nco luag txiaj ntsig

 • tsis hlub luag

 • tsis tswj lub siab

 • ua neeg nyaum

 • nyiam kev lomzem heev dua li nyiam Vajtswv

 • lawv ua txuj tuav Vajtswv txojkev ntawm lub ncauj xwb, tiamsis tsis lees yuav txojkev ntawd lub hwjchim

11. Raws li Ntawv Nkauj 92:7, yuav ua li cas rau cov tibneeg limhiam?

11 Koj puas pom tibneeg coj li ntawd? Koj yeej pom tias tibneeg coj li ntawd tiag. Yeej muaj tibneeg coj phem li ntawd txhua qhov chaw. Qhov no qhia tias tsis ntev tom ntej no Vajtswv yuav ua raws li nqe Vajlugkub no hais: “Txawm yog tej neeg limhiam hlob mos nyoos li tej nroj tsuag, thiab tej neeg ua phem sawvdaws kuj vam meej, los lawv yeej yuav raug puam tsuaj mus ib txhis.”​—Ntawv Nkauj 92:7.

 YUAV MUAJ TEJ YAM ZOO TSHWM SIM THIAB!

12, 13. “Kev nkag siab” txog Vajtswv tau huam vam zuj zus rau “lub sijhawm kawg” li cas?

12 Ib yam li phau Vajlugkub tau hais tseg, tiam kawg yeej muaj kev txom nyem tiag. Txawm tias lub qab ntuj no muaj kev kub ntxhov ntau yam los, muaj tej yam zoo kawg li tshwm sim rau cov uas pe hawm Yehauvas.

13 Phau ntawv Daniyee hauv phau Vajlugkub tau hais tseg li no: “Kev nkag siab yuav huaj vam zuj zus.” Tibneeg yuav nkag siab txog dabtsi? Lawv yuav nkag siab lossis paub qhov tseeb txog Vajtswv. Qhov no yuav muaj tshwm sim rau thaum twg? Yuav muaj li no rau “lub sijhawm kawg,” lossis tiam kawg. (Daniyee 12:4) Txij xyoo 1914 los, Yehauvas tau pab cov uas xav teev tiam nws tiag, kom lawv nkag siab qhov tseeb txog phau Vajlugkub. Lawv tau los paub qhov tseeb txog Vajtswv lub npe thiab nws lub ntsiab. Lawv paub txog qhov uas Yexus Khetos tuag txhiv tibneeg thiab lawv kuj paub tias ua li cas rau cov uas tau tuag lawm. Lawv kuj paub txog txojkev sawv hauv qhov tuag rov qab los. Tsis tas li ntawd xwb, cov neeg pe hawm Yehauvas paub coj zoo. Qhov uas lawv xyaum coj zoo yuav pab tau lawv lub neej thiab yuav qhuas tau Vajtswv lub npe. Lawv kuj nkag siab tias Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav ua tej yam zoo li cas tiag, thiab lub Nceeg Vaj ntawd yuav kho teeb meem li cas rau hauv ntiajteb no. Thaum lawv paub qhov tseeb txog tej no lawm, lawv ua li cas xwb? Cia peb mus kawm txog ib zaj lus faj lem ntxiv uas qhia tias yuav muaj tej yam zoo li cas rau tiam kawg.

“Txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv lub tebchaws [Nceeg Vaj] yuav raug muab tshaj tawm thoob plaws lub ntiajteb.”​—Mathai 24:14

14. Niaj hnub no, txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj nrov ncha mus deb npaum li cas lawm, thiab leejtwg yog cov tshaj tawm txoj xov zoo no?

14 Yexus Khetos tau hais ib zaj lus faj lem tias: “Txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv lub tebchaws [Nceeg Vaj ] yuav  raug muab tshaj tawm thoob plaws lub ntiajteb.” Yexus qhia tias tej no yuav muaj tiav rau thaum “lub caij lub nyoog yuav kawg.” (Nyeem Mathai 24:3, 14.) Vajtswv cov tibneeg tau muab txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj tshaj tawm thoob plaws lub qab ntuj no, rau ntau tshaj 230 lub tebchaws thiab qhia ua ntau pua yam lus. Lawv qhia tias lub Nceeg Vaj ntawd zoo li cas, thiab lub Nceeg Vaj ntawd yuav ua dabtsi. Lawv kuj qhia tias peb yuav tsum ua li cas peb thiaj tau txais tej koob hmoov los ntawm lub Nceeg Vaj ntawd. Yehauvas Cov Timkhawv muaj tsheej plhom leej mob siab tshaj tawm txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj. Lawv los ntawm “txhua xeem txhua haiv neeg thiab txhua yam lus” los. (Qhia Tshwm 7:9) Cov Timkhawv qhia Vajlugkub pub dawb rau tsheej plhom leej. Lawv qhia cov uas xav paub seb phau Vajlugkub qhia li cas tiag. Txawm tias “ib tsoom neeg yuav ntxub” cov Khixatia tseeb los, lawv tseem qhia txoj xov zoo tsis tseg. Qhov no yeej ua rau peb xav tsis thoob li, puas yog?​—Luka 21:17.

KOJ YUAV UA LI CAS XWB?

15. (1) Koj puas ntseeg tias peb nyob rau tiam kawg lawm, thiab yog vim li cas? (2) Thaum txog hnub kawg yuav ua li cas rau cov uas tawm tsam Yehauvas thiab cov uas zwm rau Vajtswv lub Nceeg Vaj txojkev kav?

15 Niaj hnub nimno peb pom tias muaj ntau zaj lus faj lem hauv phau Vajlugkub tabtom muaj tiav. Yog li ntawd, tej no qhia tias peb nyob rau tiam kawg lawm tiag, puas yog? Thaum Yehauvas pom zoo tias nws cov tibneeg tshaj tawm txoj xov zoo txaus lawd, ces “lub sijhawm kawg” lossis hnub kawg yeej yuav los xwb xwb li. (Mathai 24:14) Hnub kawg ntawd yog hnub uas Vajtswv rhuav tshem tej kev limhiam hauv lub ntiajteb no. Yehauvas yuav txib Yexus thiab cov tubtxib saum ntuj uas muaj hwjchim, mus muab tag nrho cov uas txhob txwm tawm tsam Yehauvas  rhuav tshem. (2 Thexalaunika 1:6-9) Xatas thiab nws cov dab yuav tsis tau haub ntxias tibneeg lawm. Tom qab ntawd, Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav foom koob hmoov rau tag nrho cov uas zwm rau lub Nceeg Vaj txojkev kav.​—Qhia Tshwm 20:1-3; 21:3-5.

16. Yuav zoo rau koj ua dabtsi?

16 Xatas lub sim ceeb yuav raug rhuav tshem tsis ntev tom ntej no. Yog li, peb yuav tsum nug peb tus kheej li no: ‘Kuv yuav tsum ua li cas?’ Yuav zoo rau koj rau siab ntso kawm ntxiv txog Yehauvas thiab tej uas nws xav kom peb ua. (Yauhas 17:3) Ua tib zoo kawm phau Vajlugkub. Nrog cov uas mob siab ua raws li Yehauvas lub siab nyiam ua ke tsis tu ncua. (Nyeem Henplais 10:24, 25.) Kawm Vajtswv Txojlus koj thiaj los paub Vajtswv Yehauvas, thiab hloov koj lub neej los ua raws li Vajtswv pom zoo.​—Yakaunpau 4:8.

17. Vim li cas tibneeg feem coob yuav tsis nco ceev faj thaum cov neeg limhiam raug rhuav tshem?

17 Yexus twb qhia lawm tias tibneeg feem coob yuav tsis quav ntsej txog tej pov thawj uas qhia tias peb nyob rau tiam kawg lawm. Kev puam tsuaj yuav los raug cov neeg limhiam rau hnub uas lawv tsis ras txog. Tibneeg feem coob yuav tsis nco ceev faj, rau qhov hnub ntawd yuav los zoo li tub sab tuaj hmo ntuj. (Nyeem 1 Thexalaunika 5:2.) Yexus tau ceeb toom tias thaum neeg Leej Tub tshwm los, lossis thaum Yexus sawv ua Vajntxwv kav Vajtswv lub Nceeg Vaj rau tiam kawg, ces yuav zoo ib yam li Nau-a tiam. Yexus hais tias: “Ua ntej uas dej tsis tau nyab, tej neeg noj haus ua tshoob qua tub qua ntxhais mus txog hnub uas Nau-a nkag rau hauv lub nkoj, mas lawv twb tsis paub mus txog thaum dej los nyab kiag lawv thiab kuav tag nrho huvsi. Thaum Neeg leej Tub tshwm . . . los kuj yuav zoo ib yam li ntawd.”​—Mathai 24:37-39.

18. Peb yuav tsum tig pob ntseg mloog Yexus cov lus ceeb toom twg?

 18 Yog li ntawd, Yexus thiaj hais rau cov uas mloog nws qhia tias: “Nej yuav tsum ceevfaj, tsis txhob cia nej lub siab qaug rau kev noj kev haus, thiab tsis txhob txhawj rau nej lub neej lossis yuav cia hnub ntawd los txog thaum nej tsis ceevfaj. Rau qhov hnub ntawd yuav los khwb nkaus tej neeg sawvdaws thoob plaws lub ntiajteb no ib yam li rooj yej. Nej yuav tsum ceevfaj thiab zov tos, niaj hnub thov Vajtswv pab kom nej nyiaj taus txhua yam uas yuav muaj los no, thiab [kom nws pom zoo] nej thiaj yuav mus sawv taus ntawm Neeg Leej Tub lub xubntiag.” (Luka 21:34-36, TMZ) Zoo rau peb tig pob ntseg mloog Yexus cov lus no. Vim li cas? Tseem ceeb rau peb ua li ntawd, rau qhov cov uas Vajtswv Yehauvas thiab “Neeg Leej Tub,” uas yog Yexus Khetos, txaus siab rau yuav muaj txojkev cia siab tias lawv yuav dim thaum Xatas lub sim ceeb no raug rhuav tshem. Lawv kuj yuav tau nyob mus ib txhis hauv lub qab ntuj tshiab uas yuav los sai sai tom hauv ntej no! ​—Yauhas 3:16; 2 Petus 3:13.

^ nqe 4 Yog tias xav kawm ntxiv txog Yexus Khetos lub npe Mikha-ee, mus nyeem zaj hu ua “Tus Thawj Tubtxib Saum Ntuj Mikha-ee” hauv Cov Lus Qhia Ntxiv.