Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

 ZAJ 40

Davi Thiab Kaulia

Davi Thiab Kaulia

Yehauvas hais rau Xamuyee tias: ‘Cia li mus rau ntawm Yexi tsev. Nws cov tub ib tug yuav ua vajntxwv kav cov Yixayee.’ Xamuyee thiaj mus rau ntawm Yexi tsev. Thaum nws pom tus tub hlob, nws xav tias: ‘Yog tus hluas no lawm lauj.’ Tiamsis Yehauvas hais rau Xamuyee tias tsis yog tus no. Yehauvas hais tias: ‘Kuv tsis saib lub cev sab nraud xwb, tiamsis kuv saib lub siab.’

Yexi txawm coj nws 6 leej tub los rau ntawm Xamuyee. Tiamsis Xamuyee hais tias: ‘Yehauvas tsis tau xaiv cov no. Koj puas tshuav tub ntxiv lawm?’ Yexi teb tias: ‘Tshuav tus tub ntxawg Davi. Nws tseem mus yug yaj lawm.’ Thaum Davi los txog, Yehauvas hais rau Xamuyee tias: ‘Yog tus no lawm!’ Xamuyee txawm muab roj hliv rau saum Davi taubhau tsa nws ua cov Yixayee tus vajntxwv.

Tom qab ntawd, cov Yixayee mus nrog cov neeg Filixatee ntaus rog. Cov Filixatee muaj ib tug tub rog loj thiab siab heev hu ua Kaulia. Txhua hnub, Kaulia tuaj thuam cov Yixayee. Nws qw tias: ‘Xaiv ib tug tuaj ntaus kuv. Yog nws yeej, peb mam yeem ua nej qhev. Tiamsis yog kuv yeej, nej yuav ua peb qhev.’

Davi nqa zaub mov tuaj rau nws cov tijlaug noj hauv lub yeej ua rog. Nws hnov tej uas Kaulia tau hais, ces nws txawm teb tias: ‘Kuv mam li mus ntaus nws!’ Vajntxwv Xa-u hais tias: ‘Koj tseem yog ib tug tub hluas xwb.’ Tiamsis Davi teb tias: ‘Yehauvas mam pab kuv.’

 Xa-u muab nws cev ris tsho ua rog rau Davi hnav, tiamsis Davi hais tias: ‘Kuv tsis swm tej ris tsho no.’ Davi tsuas nqa nws txoj hlua fiav thiab mus khaws tau 5 lub qe zeb ntawm ntug dej tso hauv nws lub hnab khuam nqa xwb. Davi txawm dhia kiag mus rau ntawm Kaulia. Kaulia qw tias: ‘Cia li los rau ntawm kuv, nyuag menyuam tub hluas ko. Kuv yuav muab koj rau noog saum nruab ntug thiab tej tsiaj qus noj.’ Txawm li ntawd los Davi yeej tsis ntshai li. Nws teb Kaulia tias: ‘Koj coj ntaj coj hmuv tuaj, tiamsis kuv tuav Yehauvas lub npe tuaj ntaus koj. Tsis yog koj tawm tsam peb tiamsis yog koj tawm tsam Vajtswv. Txhua tus yuav pom tias Yehauvas muaj zog tshaj tej ntaj tej hmuv. Nws yuav muab nej cob rau hauv peb txhais tes.’

Davi txawm thau ib lub qe zeb los nruab rau txoj hlua fiav thiab sib zog fiav ncaj qha mus ntob nkaus Kaulia hauv pliaj. Kaulia txawm ntog khwb nkaus rau hauv av. Cov Filixatee thiaj khiav tas lawm. Yehauvas yog tus uas pab Davi ua tej no. Ua li, koj puas tso siab rau Yehauvas ib yam li Davi thiab?

“Neeg ua tsis tau tiamsis Vajtswv ua tau, rau qhov Vajtswv ua tau txhua yam huvsi.”​—Malakau 10:27