Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Ntsig Txog Koj thiab Cookies

Ntsig Txog Koj thiab Cookies

Yehauvas Cov Timkhawv lub koom haum saib tej yam ntsig txog koj rau nqe. Yog xav paub ntxiv txog lub koom haum Txojcai Tiv Thaiv Tej Yam Ntsig Txog Koj uas siv thoob ntiajteb, nias ntawm no.

Txojcai Tiv Thaiv Tej Yam Ntsig Txog Koj qhia tias Yehauvas Cov Timkhawv yuav siv tej yam ntsig txog koj li cas. Ntawm no mus yuav piav txog tej cai tshiab hauv lub vej xaij no.

Lub vej xaij no yog Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”) li. Watchtower tsis yog ib lub koom haum ua lag luam tiamsis yog ib lub koom haum hauv xeev New York uas pab txhawb Yehauvas Cov Timkhawv tes haujlwm qhia Vajlugkub. Tej lub koos pis tawj (computer) loj uas yog cov servers uas siv rau lub vej xaij no nyob hauv tebchaws United States of America.

Tej Uas Ntsig Txog Koj

Peb tsuas siv tej yam uas koj sau rau hauv lub vej xaij no raws li koj tau hais tseg rau peb lawm xwb.

Peb yuav tsis muab tej yam ntsig txog koj qhia rau leejtwg paub, tsuas qhia raws li koj twb tso cai ua ntej lawm xwb. Tej zaum peb yuav tau qhia yog txoj cai lij choj sam hwm kom qhia, lossis muaj tub sab txeem rau hauv lub vej xaij, thiab lwm yam teeb meem. Ua ntej peb qhia, peb yuav hais rau koj paub. Txhua yam uas koj sau rau hauv lub vej xaij no, lub koom haum yuav tsis muab muag rau lwm tus.

Cov Vej Xaij Sab Nraud. Muaj tej lub sijhawm lub vej xaij no yuav coj koj mus rau lwm lub vej xaij uas pab peb ua peb tes haujlwm (zoo li thaum muab lub npe thiab chaw nyob tso rau hauv). Thaum koj mus tau rau hauv lwm lub vej xaij lawm, koj yeej yuav paub vim lub ntawd tsis zoo li peb lub, thiab lub npe vej xaij los txawv ntawm peb lub lawm. Peb niaj hnub saib lawv tej cai, peb thiaj paub tias lawv tej cai ntsig txog koj kuj zoo ib yam li cov uas nyob hauv peb lub vej xaij thiab. Yog koj xav paub lawv tej cai uas ntsig txog koj mus saib hauv lawv lub vej xaij.

Tiv Thaiv

Peb tiv thaiv tej yam uas ntsig txog koj zoo heev vim peb saib tej ntawd rau nqe. Thaum koj sau tej uas ntsig txog koj rau hauv peb lub vej xaij lawm, peb siv Transport Layer Security (TLS) los tiv thaiv tej ntawd. Peb siv tej lub koos pis tawj uas tsis muaj coob tus qheb tau thiab ntau txojkev tiv thaiv xwv thiaj tawm tsis tau mus rau lwm qhov.

Rau Npe Ua Account

Thaum koj rau npe ua account hauv peb lub vej xaij, yog muaj dabtsi peb xav qhia txog koj lub account, peb yuav xa hauv koj lub e-mail tuaj rau koj. Xws li yog koj tsis nco qab lub npe uas koj siv, lossis koj tus password es koj thov kom peb pab, peb mam li xa hauv e-mail tuaj rau koj seb koj yuav tau ua li cas.

Pab Nyiaj Siab Dawb

Yog koj xav pab nyiaj siab dawb hauv peb lub vej xaij, koj yuav tau sau koj lub npe thiab chaw nyob rau peb. Yuav kom rho tau nyiaj hauv credit card, peb yuav siv cov koom haum uas pauv nyiaj hauv Is Taws Nej uas muaj tej cai tiv thaiv tej uas ntsig txog koj. Peb tsis khaws koj cov zauv credit card lossis cov zauv hauv koj lub tsev rau nyiaj, lossis lwm yam uas cov koom haum ntawd siv cia. Txhua zaus koj xa nyiaj tuaj, peb yuav muab ceev tseg cia tsawg kawg yog 10 xyoo. Peb sau hnub uas koj pab nyiaj siab dawb, pab npaum li cas, thiab xa tuaj li cas cia tibsi. Ua li no peb thiaj ua raug txojcai thiab yog koj muaj lus nug dabtsi los, peb thiaj teb tau koj. Peb yuav tsis xa ntawv tuaj thov koj nyiaj.

Lwm Yam Ntsig Txog Koj

Tej zaum koj yuav sau tej yam ntsig txog koj (xws li koj lub npe, chaw nyob, thiab xov tooj) rau hauv peb lub vej xaij uas tsis yog pub nyiaj siab dawb lossis ua ib lub account (xws li rau npe kawm Vajlugkub). Peb tsuas khaws tej no cia los siv raws li tau hais tseg rau koj ua ntej lawm xwb, peb yuav tsis khaws cia mus ntev.

Cookies thiab Lwm Yam Uas Zoo Li Cookies

Thaum twg koj mus saib peb lub vej xaij peb yeej siv “cookies,” “web beacons,” thiab lwm yam los cim cia tej uas koj saib. Lo lus cookie txhais tau ntau yam thiab kuj hais txog lwm yam xws li “local storage.”

Cookies. Thaum koj mus saib ib lub vej xaij twg, lub vej xaij yeej cim tau qho yam los ua ib lub “cookie” hauv koj lub twj ntawm tes lossis koos pis tawj. Muaj ob peb hom cookies uas cim tau ntau yam thiaj yoojyim rau koj siv lub vej xaij. Tej zaum peb yuav tau siv cov cookies peb thiaj paub seb koj puas tau los saib peb lub vej xaij dua lossis sivlos cim tej uas koj tau hloov. Xws li thaum koj siv peb lub vej xaij koj yeej xaiv tseg tias, koj xav muab lub vej xaij hloov ua yam lus twg. Peb muab qhov uas koj xaiv ntawd los tso rau hauv ib lub cookie. Ces txhua zaus uas koj rov qab mus rau lub vej xaij, lub cookie ntawd paub tias koj nyiam yam lus twg. Peb yeej tsis siv cov cookies no los tshaj kev lag kev luam rau koj.

Lub vej xaij no siv 3 hom cookies li nram no:

  1. Cov Cookies Uas Peb Cheem Tsum—Yuav tsum muaj cov cookies no thiaj mus tau hauv peb lub vej xaij thiab rau npe rau hauv. Yog tsis muaj cov cookies no ces koj yuav ua tsis tau tej uas koj xav ua, xws li pab nyiaj siab dawb. Thaum twg koj mus saib peb lub vej xaij thiab xav ua lwm yam, koj yuav tau siv cov cookies no thiaj ua tau tej uas koj xav ua. Cov cookies no tsis cim tej yam ntsig txog koj tseg coj mus ua lag luam thiab tsis cim tias koj tau mus saib cov vej xaij twg hauv Is Taws Nej lawm.

  2. Cov Cookies Uas Pab Lub Vej Xaij Khiav Zoo​—Cov cookies no cim tej yam uas koj tau muab hloov hauv peb lub vej xaij (xws li lub npe uas koj siv, yam lus uas koj xaiv, lossis thaj chaw uas koj nyob) thiab pab kom lub vej xaij khiav zoo thiaj yoojyim rau koj.

  3. Cov Cookies Uas Cim Tau Tas Nrho Lub Vej Xaij​—Cov cookies no kaw tseg tej yam uas qhia tias tibneeg nyiam siv peb lub vej xaij li cas, xws li muaj pes tsawg leej saib lawm thiab ib zaug lawv saib ntev li cas. Tsuas kaw tej no cia los pab peb kho kom lub vej xaij yimhuab khiav zoo xwb.

Tej txhia cookies yog cov first-party cookies uas yog peb lub vej xaij tsim cia. Lwm cov yog third-party cookies uas yog lwm lub vej xaij tsim cia. Peb siv first-party cookies xwb, thiab tsuas siv cov third-party cookies uas yog Google reCAPTCHA xwb. Google reCAPTCHA pab qhia seb tus uas saib peb lub vej xaij puas yog ib tug tibneeg tiag los yog ib lub koos pis tawj xwb, thiaj tav tau tej e-mail uas tsis tseem ceeb. Thov mus saib Google tej cai uas ntsig txog koj hauv lawv lub vej xaij https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Web Beacons. Peb lub vej xaij muaj tej lub web beacons uas kaw tej yam koj mus saib hauv lub vej xaij. Peb siv cov web beacons no los saib seb tibneeg nyiam saib dabtsi hauv peb lub vej xaij thiab zov rawv peb lub vej xaij seb puas khiav zoo.

Siv IP addresses Li Cas. Lub IP address yog koj lub koos pis tawj tus zauv uas txuas rau Is Taws Nej. Peb siv koj lub IP address thiab lub browser los saib seb koj nyiam siv dabtsi hauv peb lub vej xaij. Peb kuj siv koj lub IP address los kho tej teeb meem hauv peb lub vej xaij kom yoojyim rau koj thiab.

Raws Li Koj Nyiam. Ntau cov browsers cia koj xaiv seb koj puas kam peb lub vej xaij siv cov cookies thiab kuj qhia koj ua ntej tias yuav muab ib lub cookie tso rau hauv koj lub koos pis tawj lossis lub twj ntawm tes. Yog koj tsis xav siv tej cookies, thov mus saib koj lub browser instructions seb yuav ua li cas thiaj tso tau raws li koj nyiam. Yog koj tsis kam siv cov cookies, tej zaum muaj qho yam hauv peb lub vej xaij uas koj yuav tsis pom.

Active Scripting or JavaScript

Yuav kom lub vej xaij khiav zoo, lub vej xaij siv ib yam hu ua scripting. Vim muaj scripting, lub vej xaij thiaj xa tau xov sai kawg li rau cov uas siv lub vej xaij no. Lub vej xaij yeej tsis lam siv scripting los nkag rau koj lub koos pis tawj lossis los kaw tej yam ntsig txog koj cia, uas koj twb tsis tau tso cai rau peb.

Muaj tej yam hauv lub vej xaij uas yuav tau siv Active Scripting lossis JavaScript kom lub vej xaij thiaj khiav zoo. Thaum siv ib lub vej xaij twg cov browsers kuj cia koj xaiv seb koj puas xav siv Active Scripting lossis JavaScript. Yog xav siv Active Scripting lossis JavaScript rau tej vej xaij, mus saib qhov browser help documentation.

Koj Txojcai

Koj yeej siv tau lub vej xaij no los theej ntaub ntawv, saib tej yeeb yaj kiab, lossis mloog dawb xwb. Yog koj xav saib lub vej xaij, tsis tas koj yuav rau npe ua ib lub account, pab nyiaj siab dawb, lossis muab tej yam ntsig txog koj sau rau hauv lub vej xaij ua ntej. Tiamsis yog koj yeem rau npe ua ib lub account, pab nyiaj siab dawb, lossis muab tej yam ntsig txog koj sau rau hauv lub vej xaij, ces kuj yog koj tso cai raws li peb txojcai Ntsig Txog Koj thiab Cookies; tso cai siv tej lub koos pis tawj loj uas yog cov servers nyob hauv tebchaws United States of America; tso cai rau Watchtower thiab cov koom haum nyob ntau lub tebchaws uas txhawb Yehauvas Cov Timkhawv kaw cia thiab xa tej yam uas ntsig txog koj, raws li koj twb tso cai ua ntej lawm. Muaj coob tus los khaws tej yam uas koj sau rau hauv lub vej xaij no raws li koj xav ua. Zoo li yog koj xav pab nyiaj siab dawb rau ib ceg hauv ib lub tebchaws twg, koj yuav tau xa koj lub npe thiab chaw nyob mus rau ceg ntawd, raws li twb qhia rau koj thaum koj rau npe hauv peb lub vej xaij. Thiab zoo li thaum koj rau npe kawm Vajlugkub, ces peb yuav xa koj lub npe thiab chaw nyob mus rau Yehauvas Cov Timkhawv ib ceg Npe-ee uas tau hais.

Yog koj xav ua ib lub account, pab nyiaj siab dawb, lossis ua lwm yam hauv peb lub vej xaij, tiamsis koj tsis kam tso tej yam uas ntsig txog koj rau hauv, ces peb yuav ua tsis tau raws li koj xav.

Yog thaum twg peb yuav hloov peb txojcai Ntsig Txog Koj thiab Cookies, peb mam muab tej uas tau hloov ntawd tso rau sab no xwv koj thiaj paub txog tej uas peb muab kaw cia seb peb siv tej ntawd li cas.

Raws li txojcai lij choj, tej zaum koj kuj muaj tej cai uas hais txog tej yam ntsig txog koj ntxiv. Xws li koj muaj cai los saib, kho lossis tshem tej yam ntsig txog koj uas koj tau muab sau rau hauv peb lub vej xaij lawm. Yog muaj tej cai no hauv lub tebchaws uas koj nyob, koj yuav nrhiav tau ntawm no. Yog koj tau pab nyiaj siab dawb hauv peb lub vej xaij es koj xav paub txog tej yam ntsig txog koj, thov mus saib koj daim receipt koj thiaj paub tias yuav mus cuag leejtwg.