Makabulig bala kon mabal-an naton kon paano kita nagluntad nga mapaathag kon ngaa ari kita diri? Ginapakilala sa sini nga video ang brosyur nga Gintuga Bala ang Kabuhi?