10:25-37

Ini nga parabola sabat ni Jesus sa pamangkot nga: “Sin-o gid ang akon isigkatawo?” (Lu 10:25-29) Nabal-an ni Jesus nga sa ulihi ang mangin miembro sang Cristianong kongregasyon magahalin sa “tanan nga sahi” sang tawo, lakip ang mga Samaritano kag mga Gentil. (Ju 12:32) Ini nga parabola nagtudlo sa iya mga sumulunod nga dapat tinguhaan gid nila nga ipakita ang gugma sa iban, bisan sa mga tawo nga mahimo lain gid sa ila.

PAMANGKUTA ANG IMO KAUGALINGON:

  • ‘Ano ang pagtamod ko sa mga kauturan nga lain sing kultura?’

  • ‘Ang ginaupdan ko lang bala pirme mga tawo nga pareho ko sing hilig?’

  • ‘Makapasangkad pa bala ako paagi sa pagkilala pa gid sa mga kauturan nga lain sing gindak-an?’ (2Co 6:13)

Gusto ko hagaron si

  •  sa pag-upod sa akon sa ministeryo

  •  sa amon balay sa pagkaon

  •  sa amon masunod nga Pangpamilya nga Pagsimba