40:29-31

  • Ang agila makapautaw-utaw sing inoras sa kahawaan paagi sa nagasaka nga mainit nga hangin ukon thermal. Kon mabatyagan ini sang agila, nagalibotlibot sia sa sini kag amo ini ang nagadala sa iya pataas. Kon nalab-ot na sang agila ang nagakaigo nga kataason, nagadahog ini sa iban nga thermal, kag ginasulit ang proseso

  • Ang daw matawhay lang nga pagpautaw-utaw sang agila nagailustrar kon paano kita makapadayon sa aton pagsimba paagi sa kusog nga ginahatag sang Dios sa aton