Nakita sang gamay nga bata nga may nagagua nga aso sa simburyo sang pabrika kag nagadaku ini nga daw mga panganod. Gani naghunahuna sia nga ang pabrika nagahimo sang mga panganod. Ining sala nga paghangop sang bata daw kahalam-utan. Pero ang sala nga paghangop sa importante nga mga butang may epekto sa aton kabuhi. Halimbawa, ang sala nga paghangop sa nakasulat sa putos sang bulong mahimo may malain gid nga resulta.

Mas malain pa gid ang resulta sang sala nga paghangop sa espirituwal nga mga butang. Halimbawa, sala ang paghangop sang pila ka tawo sa mga panudlo ni Jesus. (Juan 6:48-68) Imbes nga tun-an nila ini sing dugang, wala nila ginbaton ang tanan nga gintudlo ni Jesus. Daku gid ang ila nawasi!

Ginabasa mo bala ang Biblia para magiyahan ka? Maayo gid ina. Pero, mahimo bala magsala ang imo paghangop sa imo ginabasa? Nagakatabo ina sa madamo nga tawo. Binagbinaga ang tatlo ka halimbawa sang sala nga paghangop.

  • May mga tawo nga sala ang paghangop sa sugo sang Biblia nga “kahadluki ang matuod nga Dios.” Nagapati sila nga dapat may makakulugmat kita nga kahadlok sa Dios. (Manugwali 12:13) Pero indi amo sina ang gusto sang Dios nga batyagon sang iya mga sumilimba sa iya. Sia nagsiling: “Indi ka mahadlok, kay kaupod mo ako. Indi ka magkabalaka, kay ako imo Dios. Pabaskugon ko ikaw, huo, buligan ko ikaw.” (Isaias 41:10) Buot silingon, ang kahadlok sa Dios nagakahulugan sing pagdayaw kag tudok nga pagtahod sa iya.

  • Ang duta bala pagasunugon sa kalayo?

    Ang iban nga tawo sala ang paghangop sa mga pulong nga: “May tion para sa tagsa ka butang . . . tion sa pagkabun-ag kag tion sa pagkapatay.” Naghinakop sila nga nakadesisyon na ang Dios kon san-o mapatay ang tagsa ka tawo. (Manugwali 3:1, 2) Pero ang matuod, ini nga mga pulong nagasugid parte sa siklo sang kabuhi kag nagapatalupangod nga tanan kita mapatay gid. Ginatudlo man sang Pulong sang Dios nga ang aton mga desisyon may epekto sa kalawigon sang aton kabuhi. Halimbawa, mabasa naton: “Ang kahadlok kay Jehova nagapalawig sang kabuhi.” (Hulubaton 10:27; Salmo 90:10; Isaias 55:3) Paano? Halimbawa, ang pag-aplikar sang Pulong sang Dios nagapahulag sa aton nga likawan ang malain nga mga buhat pareho sang pagpahubog kag imoralidad.—1 Corinto 6:9, 10.

  • Ang iban literal ang paghangop sa ginasiling sang Biblia nga ang langit kag duta “ginatigana sa kalayo,” gani naghinakop sila nga gub-on sang Dios ini nga planeta. (2 Pedro 3:7) Pero nagpromisa ang Dios nga indi gid niya pagtugutan nga maguba ang literal nga duta. “Ginpasad [sang Dios] sing malig-on ang duta sa mga sadsaran sini; indi ini matay-ug sa nahamtangan sini tubtob sa wala sing katubtuban.” (Salmo 104:5; Isaias 45:18) Ining malain nga sistema sang kalibutan, indi ang literal nga planeta, ang pagalaglagon sing bug-os, nga daw pareho lang nga sunugon ini sa kalayo. Kon parte sa langit, kon literal ang ginapahangop sini, mahimo ini magpatuhoy sa kahawaan, sa uniberso, ukon sa puluy-an sang Dios. Wala sa sini ang malaglag.

NGAA KON KAISA SALA ANG PAGHANGOP SA BIBLIA?

Ginapakita sina nga mga halimbawa, nga sa masami sala ang paghangop sang mga tawo sa ila nabasa sa Biblia. Pero ngaa ginatugutan ina sang Dios nga matabo? Ang iban mahimo magsiling: ‘Kon ang Dios ang pinakamaalam kag pinakamadamo sing ihibalo, kuntani ginhatagan niya kita sing libro nga maathag katama ang pagsulat para mahapos ini mahangpan sang tanan. Ngaa wala niya ina ginhimo?’ Binagbinaga ang tatlo ka rason kon ngaa sa masami sala ang paghangop sa Biblia?

  1. Gindesinyo ang Biblia sa paagi nga mahangpan sang mga mapainubuson kag handa magtuon. Si Jesus nagsiling sa iya Amay: “Ginadayaw ko ikaw sing dayag, Amay, Ginuo sang langit kag duta, kay gintago mo sing maayo ini nga mga butang sa mga maalam kag sa mga may tinun-an kag ginpahayag  ini sa mga bata.” (Lucas 10:21) Ang Biblia ginsulat sa paagi nga ang may husto lamang nga panimuot ang makahangop sang mensahe sini. Sa masami, sala ang paghangop sa Biblia sang mga tawo nga bugalon—ang kalabanan nga batasan sang “mga maalam kag . . . may tinun-an.” Pero ang mga tawo nga nagabasa sang Biblia nga may panimuot nga pareho “sa mga bata”—mapainubuson kag handa gid magtuon—pagapadyaan sang mas maayo nga paghangop sa mensahe sang Dios. Dalayawon gid ang paagi sang Dios sa pagpasulat sang Biblia!

  2. Ang Biblia ginhimo para sa mga tawo nga nagapangayo gid sang bulig sang Dios para mahangpan ini. Ginpakita ni Jesus nga kinahanglan sang mga tawo sing bulig para mahangpan sing bug-os ang iya panudlo. Paano nila mabaton ini nga bulig? Si Jesus nagpaathag: “Ang manugbulig, ang balaan nga espiritu, nga ipadala sang Amay sa akon ngalan, ini magatudlo sa inyo sang tanan nga butang.” (Juan 14:26) Gani, ginaaman sang Dios ang iya balaan nga espiritu—ang iya gamhanan nga aktibo nga puersa—para buligan ang mga tawo nga mahangpan ang ila ginabasa sa Biblia. Pero, wala ginaaman sang Dios ang iya espiritu sa mga wala nagapangayo sing bulig sa iya, gani sa masami indi nila mahangpan ang Biblia. Ang balaan nga espiritu man ang nagapahulag sa mga Cristiano nga madamo sing ihibalo nga buligan ang mga nagapangayo sing bulig para sa dugang nga paghangop.—Binuhatan 8:26-35.

  3. Ang pila ka rekord sa Biblia mahangpan lamang sang mga tawo sa nagakaigo nga tion. Halimbawa, ginsugo si manalagna Daniel nga isulat ang mensahe para sa palaabuton. Ang isa ka anghel nagsiling sa iya: “Daniel, isira lang anay ang libro kag isekreto ang nasulat sa sini tubtob sa tion sang katapusan.” Sa sulod sang ginatos ka tuig, madamo ang nagbasa sang libro sang Daniel sa Biblia pero indi nila ini mahangpan. Ang matuod, ang pila sa ginsulat ni Daniel wala niya mismo nahangpan. Mapainubuson sia nga nagsiling: “Wala ko mahangpan ang akon nabatian.” Sang ulihi, mahangpan na sang mga tawo ang tagna sang Dios nga ginsulat ni Daniel, pero sa nagakaigo lamang nga tion nga ginpili sang Dios. Ang anghel nagpaathag: “Lakat ka, Daniel, kag isira lang anay ang libro kag isekreto ang nasulat sa sini tubtob sa tion sang katapusan.” Sin-o ang makahangop sang mensahe sang Dios? “Wala gid sing malauton nga makahangop sini, apang ang mga may paghantop makahangop sini.” (Daniel 12:4, 8-10) Gani, wala anay ginapahayag sang Dios ang kahulugan sang pila ka rekord sa Biblia kon indi pa ini ang nagakaigo nga tion.

Nangin sayop bala ang pila ka paghangop sang mga Saksi ni Jehova sa Biblia bangod wala pa nag-abot ang nagakaigo nga tion? Huo. Pero kon mag-abot ang tion nga ipaathag na ini sang Dios, handa gid ang mga Saksi nga bag-uhon ang ila paghangop. Nagapati sila nga paagi sini, ginasunod nila ang mga apostoles sang Cristo nga mapainubuson nga nagabag-o sang ila panghunahuna kon ginatadlong sila ni Jesus.—Binuhatan 1:6, 7.

Ang pagpati sang bata parte sa paghimo sang mga panganod mahimo nga indi man gid tama ka importante nga dapat mahangpan. Pero, ang ginatudlo sang Biblia importante gid sa imo. Dapat tinguhaan gid sang kada isa sa aton nga mahangpan ang mensahe sang Biblia sa aton personal nga pagbasa sini. Gani mangayo sing bulig para mahangpan mo ang imo ginabasa. Pangitaa ang mga mapainubuson nga nagatuon sang Biblia, ang mga tawo nga nagapangayo sing balaan nga espiritu sang Dios para mahangpan ang Biblia, ang mga tawo nga kumbinsido gid nga nagakabuhi na kita subong sa tion nga gusto gid sang Dios nga mahangpan naton ang Biblia. Indi mangalag-ag sa pagpakig-istorya sa mga Saksi ni Jehova ukon magbasa sang ila na-research sing maayo nga impormasyon sa website nga jw.org. Ang Biblia nagpromisa: “Kon manawag ka sa paghangop . . . , makita mo ang ihibalo tuhoy sa Dios.”—Hulubaton 2:3-5.