Kon mabatian mo ang mga tinaga, “Malapit na ang katapusan!” ano ang mahunahuna mo? Mahunahunaan mo bala ang isa ka tawo nga nagauyat sing Biblia kag nagawali sa pulpito nga nagamuludlo gid ang mga mata kag nagakumpasan? Ukon ang isa ka tigulang kag buranguson nga tawo nga nagatindog sa dalan nga nagasuksok sing malaba nga bayo nga may wagkus nga lubid kag nagauyat sing karatula parte sa katapusan sang kalibutan? Ang paghunahuna sina mahimo magpahangawa sa pila ka tawo, samtang ang iban mahimo nga indi magsapak ukon maham-ot pa gani.

Ang Biblia nagasiling: “Magaabot ang katapusan.” (Mateo 24:14) Ini nga hitabo gintawag man nga “daku nga adlaw sang Dios” kag “Armageddon.” (Bugna 16:14, 16) Matuod, lainlain ang ginatudlo sang relihion tuhoy sa sini nga topiko, kag madamo man ang makalilibog kag makahaladlok nga mga ideya sa sini. Apang maathag ang ginasiling sang Biblia parte sa katapusan—kon ano ini kag kon indi ano ini. Ginabuligan man kita sang Pulong sang Dios nga mahangpan sing maayo kon bala malapit na ang katapusan. Labaw sa tanan, ginatudluan kita sini kon paano maluwas! Apang athagon anay naton ang pila ka sayop nga pagpati sa sini kag kon ano gid ang kahulugan sini. Ano gid bala ang kahulugan sang “katapusan” suno sa Biblia?

 KON INDI ANO ANG KATAPUSAN

 1. ANG KATAPUSAN INDI ISA KA BUG-OS KALAGLAGAN NGA PAGKASUNOG SANG DUTA.

  Ang Biblia nagasiling: “Ginpasad [sang Dios] sing malig-on ang duta sa mga sadsaran sini; indi ini matay-ug sa nahamtangan sini tubtob sa wala sing katubtuban.” (Salmo 104:5) Ina kag ang iban pa nga kasulatan nagapasalig sa aton nga indi gid paglaglagon sang Dios ang duta ukon tugutan ini nga malaglag!—Manugwali 1:4; Isaias 45:18.

 2. ANG KATAPUSAN INDI ISA KA HITABO NGA WALA GINTALANA.

  Ginapakita sang Biblia nga natalana ang katapusan—ang Dios nagpahamtang sing espesipiko nga tion para sa sini. Aton mabasa: “Tuhoy sina nga adlaw ukon oras wala sing nakahibalo, bisan pa ang mga anghel sa langit ukon ang Anak, kundi ang Amay lamang. Magpadayon kamo sa pagbantay, magpadayon kamo nga nagamata, kay wala kamo makahibalo kon san-o ang gintalana nga tion.” (Marcos 13:32, 33) Maathag nga ang Dios (“ang Amay”) may “gintalana nga tion” kon san-o niya pahanabuon ang katapusan.

 3. ANG KATAPUSAN INDI MATABO PAAGI SA MGA TAWO UKON MGA BULALAKAW HALIN SA KAHAWAAN.

  Paano mahanabo ang katapusan? Ang Bugna 19:11 nagasiling: “Nakita ko nga nabuksan ang langit, kag may nakita ako nga isa ka puti nga kabayo. Kag ang isa nga nagasakay sa sini ginatawag nga Matutom kag Matuod.” Ang bersikulo 19 nagpadayon: “Kag nakita ko ang mabangis nga sapat, ang mga hari sang duta kag ang ila mga kasuldadusan nga nagtipon agod magpakig-away sa isa nga nagasakay sa kabayo kag sa iya kasuldadusan.” (Bugna 19:11-21) Bisan pa simbuliko ang kalabanan nga ginasiling diri, mahapos naton ini mahangpan: Magapadala ang Dios sing soldado nga mga anghel sa paglaglag sang iya mga kaaway.

Ang mensahe sang Biblia parte sa katapusan indi malain kundi maayong balita

KON ANO ANG KATAPUSAN

 1. ANG KATAPUSAN SANG NAPASLAWAN NGA MGA GOBIERNO SANG TAWO.

  Ang Biblia nagapaathag: “Ang Dios sang langit magatukod sing isa ka ginharian [gobierno] nga indi gid malaglag. Ini nga ginharian indi pag-ihatag kay  bisan sin-o nga tawo. Dugmukon sini kag laglagon ining tanan nga ginharian, kag ini lamang ang magapabilin sing dayon.” (Daniel 2:44) Subong sang ginsiling sa ikatlo nga punto, laglagon “ang mga hari sang duta kag ang ila mga kasuldadusan” “nga nagtipon agod magpakig-away sa isa nga nagasakay sa kabayo kag sa iya kasuldadusan.”—Bugna 19:19.

 2. ANG KATAPUSAN SANG INAWAY, KASINGKI, KAG INHUSTISYA.

  “Ginapauntat [sang Dios] ang mga inaway sa bug-os nga duta.” (Salmo 46:9) “Kay ang mga matarong lamang ang magaistar sa duta, kag ang mga wala sing kasawayan ang magapabilin sa sini. Apang ang mga malauton utdon sa duta, kag ang mga maluib gabuton sa sini.” (Hulubaton 2:21, 22) “Yari karon! Ginahimo ko nga bag-o ang tanan nga butang.”—Bugna 21:4, 5.

 3. ANG KATAPUSAN SANG MGA RELIHION NGA NAGPASLAW SA DIOS KAG SA MGA TAWO.

  “Ang mga manalagna nagatagna sing kabutigan, kag ang mga saserdote nagadumala suno sa luyag nila. . . . Apang ano ang himuon ninyo kon mag-abot na ang katapusan?” (Jeremias 5:31) “Madamo ang magasiling sa akon sa sina nga adlaw: ‘Ginuo, Ginuo, wala bala kami nagtagna sa imo ngalan, kag nagtabog sang mga demonyo sa imo ngalan, kag naghimo sing mga milagro sa imo ngalan?’ Apang isiling ko sa ila: ‘Wala ako makakilala sa inyo! Palayo kamo sa akon, kay nagahimo kamo sing malain!’”—Mateo 7:21-23.

 4. ANG KATAPUSAN SANG MGA TAWO NGA NAGAPASANYOG KAG NAGASUPORTA SA MGA HILIKUTON SANG KALIBUTAN KARON.

  Si Jesucristo nagsiling: “Amo ini ang basihan sang paghukom: Ang kapawa nagkari sa kalibutan, apang ginhigugma sang mga tawo ang kadudulman sa baylo sang kapawa, kay ang ila mga hinimuan malaut.” (Juan 3:19) Ginalaragway sang Biblia ang kalaglagan sa bilog nga kalibutan sang panahon sang matutom nga tawo nga si Noe. “Ang kalibutan sadto nalaglag sa baha. Apang paagi sa amo man nga pulong ang langit kag ang duta nga nagaluntad karon ginatigana sa kalayo kag ginatipigan tubtob sa adlaw sang paghukom kag sang paglaglag sa mga indi diosnon nga katawhan.”—2 Pedro 3:5-7.

Talupangda nga ang magaabot nga “adlaw sang paghukom kag sang paglaglag” ginpaanggid sa kalaglagan sang “kalibutan” sang panahon ni Noe. Ano nga kalibutan ang nalaglag? Wala nalaglag ang aton planeta; ang “nalaglag” amo ang “mga indi diosnon nga katawhan”—ang mga kaaway sang Dios. Sa “adlaw sang paghukom” sang Dios, ang mga kaaway sang Dios laglagon man. Apang ang mga abyan sang Dios maluwas, pareho kay Noe kag sa iya pamilya.—Mateo 24:37-42.

Handurawa kon daw ano katahom sang duta sa tapos dulaon sang Dios ang tanan nga malain nga impluwensia! Maathag nga ang mensahe sang Biblia parte sa katapusan indi malain kundi maayong balita. Apang, mahimo ka mamangkot: ‘Ginasugid bala sa aton sang Biblia kon san-o maabot ang katapusan? Malapit na lang bala ini? Paano ako maluwas?’