Ang masunod amo ang kinaandan nga pagpakig-istorya sang mga Saksi ni Jehova. Ibutang ta nga ang Saksi nga si Michelle nagkadto kanday Sophia.

NGAA GINATUGUTAN NIYA INI NGA MATABO?

Michelle: Nagapanghatag ako sang tract diri sa inyo lugar. May tig-ulo ini nga Luyag Mo Bala Mahibaluan ang Kamatuoran? Ari ang imo kopya.

Sophia: Parte ini sa relihion?

Michelle: Huo. Talupangda ang anom ka pamangkot nga ara sa kober. Diin sa sini nga mga pamangkot—

Sophia: Dali lang gid. Ginausikan mo lang ang imo oras sa pagpakig-istorya sa akon.

Michelle: Ngaa haw?

Sophia: Ang matuod, indi gani ako sigurado kon bala nagapati ako sa Dios.

Michelle: Salamat kay prangka ka sa akon. Mamangkot lang ko, Halin sang una amo na gid na ang ginabatyag mo?

Sophia: Indi a, sang una pirme ako nagasimba. Pero subong wala na.

Michelle: Amo bala? Ay huo gali, ako si Michelle.

Sophia: Ako si Sophia.

Michelle: Nalipay ako nga makilala ka.

Sophia: Ako man.

Michelle: Wala ako nagkadto diri para piliton ka nga patihan ang akon pagtuluuhan. Pero natingala lang ako, ano ang kabangdanan nga nagduhaduha ka nga may Dios?

Sophia: Naaksidente ang akon iloy mga 17 ka tuig na ang nagligad.

Michelle: Ay tuod ka? Ano ang natabo sa iya?

Sophia: Naparalisar sia halin sadto.

Michelle: Grabe man ang natabo sa iya ba. Sigurado nga daku gid ang epekto sini sa imo.

Sophia: Huo. Amo gani nga pirme ako nagapamangkot, Kon may Dios gid man, ngaa gintugutan niya nga matabo ini? Ngaa ginatugutan sang Dios nga mag-antos kami pareho sini?

MALAIN BALA NGA MAMANGKOT KITA KON NGAA NATABO INI?

Michelle: Natural lang ang imo ginabatyag kag mga pamangkot. Kon nagaantos kita, natural lang nga mamangkot kita kon ngaa nagatabo ini. Ang matuod, bisan ang pila ka matutom sang panahon sang Biblia nagpamangkot man sini!

Sophia: Matuod?

Michelle: Huo. OK lang bala kon ipakita ko sa imo ang isa ka halimbawa sa Biblia?

Sophia: Sige.

Michelle: Talupangda ang ginpamangkot sang propeta nga si Habacuc sa Dios nga narekord sa Habacuc, kapitulo 1, bersikulo 2 kag 3: “O GINOO, tubtub pa bala san-o ang pagtuaw ko, kag indi ka magpamati? Nagatuaw ako sa imo “Panglugus!” kag indi ka magluwas? Ngaa bala nga ginapakitaan mo ako sing kalautan kag ginapatolok sa pagkabalingag?” Indi bala nga daw pareho man ini sa imo mga ginpamangkot?

Sophia: Huo.

Michelle: Wala gin-akigan sang Dios si Habacuc, ukon ginsilingan nga kulang sia sang pagtuo.

Sophia: Tuod no.

GINADUMTAN NI JEHOVA ANG PAG-ANTOS

Michelle: Ang Biblia nagatudlo nga nakita sang Dios ang aton pag-antos kag ginatalupangod niya ini.

Sophia: Ano ang buot mo silingon?

Michelle: Ipakita ko sa imo ang isa ka halimbawa sa Exodo 3:7. Puede mo basahon?

Sophia: Sige. Ini nagasiling: “Niyan nagsiling ang GINOO, ‘Nakita ko ang kapipit-an sang akon katawohan nga yara sa Egipto, kag nabatian ko ang ila  pagtuaw bangud sang ila mga agalon sa pangabudlay; nahibaloan ko ang ila mga kasubu.’”

Michelle: Salamat. Suno sa imo ginbasa, nakita bala sang Dios ang pag-antos sang iya katawhan?

Sophia: Huo, daw amo sina ang ginapakita diri.

Michelle: Kag indi lamang nga nahibaluan niya ang nagakatabo. Tan-awa liwat ang katapusan nga bahin sang bersikulo. Nagsiling ang Dios: “Nahibaloan ko ang ila mga kasubu.” Amo bala sina ang ihambal sang isa ka wala sing balatyagon nga Dios?

Sophia: Siempre indi.

Michelle: Huo, lain ang pagtalupangod lang sang kahimtangan sangsa napahulag sa sini—nga ginabatyag ang kahimtangan.

Sophia: Gani man.

Michelle: Basahon pa gid bala naton ang isa pa ka teksto nga nagasugid parte sa pag-antos sang katawhan sang Dios. Narekord ini sa Isaias 63:9. Ang una nga bahin sina nga teksto nagasiling: “Sa tanan nila nga kapipit-an ginpiotan sia.” Gani mahambal mo bala nga apektado ang Dios sa pag-antos sang iya katawhan?

Sophia: Huo.

Michelle: Ang matuod, nagaulikid gid ang Dios sa aton kag indi niya luyag nga mag-antos kita. Kon nasakitan kita, nasakitan man sia.

NGAA NAGAHULAT PA SIA?

Michelle: Antes ako maglakat, may ara pa ako isugid sa imo.

Sophia: OK.

Michelle: Talupangda ang ginasiling sang Biblia parte sa gahom sang Dios. Gusto ko ipabasa sa imo ang Jeremias 10:12.

Sophia: Sige. Ini nagasiling: “Sia naghimo sang duta paagi sa iya gahum, sia nagpalig-on sang kalibutan paagi sa iya kaalam, kag naghumlad sang kalangitan paagi sa iya paghangup.”

Michelle: Salamat. Binagbinagon naton sing makadali ini nga teksto. Indi bala nga kinahanglan sang Dios ang daku nga puersa para tugahon ang malapad nga uniberso kag ang mga butang sa sini?

Sophia: Siempre.

Michelle: Ti, kon may gahom ang Dios nga tugahon ang tanan nga butang, indi bala nga may gahom man sia nga kontrolon ang iya mga tinuga?

Sophia: Huo.

Michelle: Hunahunaa liwat ang imo iloy. Ngaa nasakitan ka nga makita sia nga nagaantos?

Sophia: Kay palangga ko sia. Bangod iloy ko sia.

Michelle: Kag kon may gahom ka para mag-ayo sia subong, himuon mo bala ini?

Sophia: Siempre.

Michelle: Hunahunaa ang buot silingon sina. Ginatudlo sang Biblia nga nakita sang Dios ang aton pag-antos, naluoy sia sa aton, kag may daku sia nga gahom. Maimadyin mo bala kon daw ano ang iya pagpugong nga indi magpasilabot kag tapuson dayon ang aton pag-antos?

Sophia: Wala ko pa gid ina mahunahuna.

Michelle: Indi ayhan nga may maayo sia nga rason nga indi anay magpasilabot nga tapuson ang aton mga problema? *

Sophia: Hmm, siguro.

Michelle: Daw nagatunog ang imo telepono, mabalik na lang ko dason para maistoryahan naton sing dugang pa ini nga topiko.

Sophia: Sige a. Salamat. *

May mga pamangkot ka man bala parte sa Biblia? Gusto mo bala mabal-an ang mga pagpati sang mga Saksi ni Jehova kag kon paano sila nagasimba? Kon amo, indi ka mahuya nga ipamangkot ini sa ila. Nalipay gid sila nga ipaathag ini sa imo.

^ par. 61 Para sa dugang nga impormasyon, basaha ang kapitulo 11 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia? nga ginhimo sang mga Saksi ni Jehova.

^ par. 64 Ang masunod nga artikulo sa sini nga serye magabinagbinag kon ngaa ginatugutan sang Dios ang pag-antos.