Pag-istoryahanay Parte sa Biblia—Mapalangit Bala ang Tanan nga Maayo nga Tawo?

ANG mga Saksi ni Jehova nanamian gid mag-istorya sa iban parte sa Biblia. May mga pamangkot ka man bala parte sa Biblia? Gusto mo bala mabal-an ang mga pagpati sang mga Saksi ni Jehova kag kon paano sila nagasimba? Kon amo, indi ka mahuya nga ipamangkot ini sa ila kon magkadto sila sa inyo. Nalipay gid sila nga ipaathag ini sa imo.

Ang masunod amo ang kinaandan nga pagpakig-istorya sang mga Saksi ni Jehova. Ibutang ta nga ang Saksi nga si Marcus nagkadto kanday Robert.

Ano ang Himuon sang Mapalangit?

Marcus: Sa banta mo, mangin maayo pa bala ang aton kahimtangan sa palaabuton, magalala, ukon amo lang gihapon?

Robert: Sa banta ko, mangin maayo ’guro. Ginapaabot ko nga mapalangit ako para makaupod ang Ginuo.

Marcus: Maayo ina nga paglaum. Madamo sang ginasugid ang Biblia parte sa kahimtangan sa langit kag sa pribilehiyo nga makakadto didto. Napamensaran mo na bala kon ano ang himuon sang mapalangit?

Robert: Mangin kaupod naton ang Dios kag dayawon sia asta san-o.

Marcus: Makagalanyat gid ina nga palaabuton. Pero ang Biblia wala lamang nagasugid parte sa mga pribilehiyo nga mabaton sang mapalangit, kundi parte man sa importante nga responsibilidad nila.

Robert: Ano ina?

Marcus: Ini amo ang ginsambit diri sa Bugna 5:10. Ini nagasiling: “Ginhimo mo [ni Jesus] sila nga isa ka ginharian kag mga saserdote sa aton Dios, kag magagahom sila sa duta subong mga hari.” Natalupangdan mo bala Bert kon ano ang responsibilidad sang mapalangit?

Robert: Siling diri, magagahom sila sa duta subong mga hari.

Marcus: Makapainteres gid ina, indi bala?

Sin-o ang Ila Gamhan?

Marcus: Pat-od gid nga magaugyon ka nga kon ang mapalangit magagahom bilang hari, dapat may sakop sila nga gamhan. Kay man, ano ang pulos sang isa ka gobierno kon wala ini sang sakop?

Robert: Tuod no!

Marcus: Gani ang pamangkot, Sin-o ang ila gamhan?

Robert: Sa banta ko, gamhan naton ang mga tawo sa duta nga wala pa napatay kag wala pa nakapalangit.

Marcus: Daw may punto ka—ina kon mapalangit ang tanan nga maayo nga tawo. Pero may isa pa ka posibilidad. Posible bala nga ang  pila ka tawo—pila ka maayo nga tawo—indi magpalangit?

Robert: Daw wala ’ko sang kilala nga Cristiano nga amo sina ang ginapatihan.

Marcus: Napamangkot ko ina bangod sa ginasiling sang Salmo 37:29. Puede ta ka malihug sa pagbasa?

Robert: Ok a. Ini nagasiling: “Ang mga matarung magapanubli sang duta, kag magapuyo dira sa gihapon.”

Marcus: Salamat. Natalupangdan mo bala kon diin maistar ang maayo nga mga tawo?

Robert: Siling diri maistar sila sa duta.

Marcus: Tsakto—kag indi lang sa malip-ot nga tion. Talupangda nga nagasiling ang teksto: “Magapuyo [sila] dira sa gihapon.”

Robert: Basi nagakahulugan lang ina nga may ara gid maayo nga mga tawo nga magaistar sa duta. Kon mapatay kita kag mapalangit, buslan kita sang maayo nga mga tawo nga mabun-ag.

Marcus: Mahimo amo sina ang pagkaintiende sang kalabanan. Pero posible ayhan nga may iban pa nga kahulugan ini nga teksto? Indi ayhan nga ginapatuhuyan sini nga ang maayo nga mga tawo mismo amo ang magakabuhi sa duta asta san-o?

Robert: Ambot lang.

Isa ka Palaabuton nga Paraiso sa Duta

Marcus: Binagbinaga man ang ginasiling sang iban pa nga teksto sa Biblia parte sa kabuhi sa duta sa palaabuton. Basahon ta bala ang Bugna 21:4. Parte sa mga tawo nga magaistar diri sa palaabuton, ini nagasiling: “Pahiran niya [sang Dios] ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang mga butang sang una nagtaliwan na.” Indi bala matahom ina nga palaabuton?

Robert: Huo. Pero sa banta ko ang ginapatuhuyan dira amo ang kabuhi sa langit.

Marcus: Matuod, ang mapalangit makaeksperiensia man sang pareho sini nga mga pagpakamaayo. Pero talupangda bala liwat ang teksto. Ano ang ginasiling sini parte sa kamatayon?

Robert: Nagasiling ini nga “wala na sing kamatayon.”

Marcus: Tsakto. Sa banta ko, magaugyon ka nga ang isa ka butang nga madula na, dapat nagluntad ini anay.

Robert: Siempre.

Marcus: Pero indi bala nga wala sing kamatayon sa langit? Diri lamang sa duta nagakapatay ang mga tawo.

Robert: Hmm. Tuod no.

Marcus: Kita mo Bert, ang Biblia nagatudlo nga ang pila ka maayo nga tawo mapalangit, pero madamo ang magaistar diri sa duta asta san-o. Sigurado ako nga nabatian mo na ining bantog nga mga pulong: “Bulahan ang mga mapainubuson, kay sila magapanubli sang duta.”—Mateo 5:5, Ang Biblia sang Philippine Bible Society, HIL.

Robert: A huo. Pirme ko ina mabatian sa simbahan.

Marcus: Kon ang mga mapainubuson magapanubli sang duta, indi bala nagapahangop ina nga ang mga tawo magaistar sa duta? Ang magaistar sa duta magakalipay sa mga pagpakamaayo nga ginsambit diri sa Bugna. Makita nila nga ang kalibutan bag-uhon sing bug-os bangod dulaon sang Dios ang tanan nga malain—bisan ang kamatayon.

Robert: Naintiendihan ko na ang buot mo silingon, pero indi ako sigurado nga ang isa ukon duha ka teksto bastante na para pamatud-an ina.

Marcus: Siempre indi. Ang matuod, madamo nga teksto ang nagasugid parte sa kabuhi diri sa duta sa palaabuton. Kon may tion ka, gusto ko ipabasa sa imo ang isa sa mga paborito ko nga teksto.

Robert: Sige.

“Ang Malauton Wala Na”

Marcus: Kaina ginbasa naton ang bersikulo 29 sang Salmo 37. Basahon naton subong  ang bersikulo 10 kag 11. Puede mo ini basahon?

Robert: Sige. “Kay sa diotay pa nga tion, kag ang malauton wala na; bisan talupangdon mo sing makugihon ang iya duug, wala na sia didto. Apang ang mapainubuson magapanubli sang duta, kag magakalipay sila sa kabuganaan sang paghidait.”

Marcus: Salamat. Sa bersikulo 11, diin kuno magaistar “ang mapainubuson,” ukon ang maayo nga mga tawo?

Robert: Siling diri, “magapanubli [sila] sang duta.” Pero para sa akon ini nga teksto naaplikar subong, kay man ang maayo nga mga tawo nagaistar diri subong.

Marcus: Matuod ina. Pero talupangda nga ini nagasiling man nga ang maayo nga mga tawo magakalipay “sa kabuganaan sang paghidait.” Ti, mabatyagan bala naton ang paghidait subong?

Robert: Indi e.

Marcus: Gani paano matuman ini nga promisa? Talupangda ini nga pagpaanggid: Imadyina nga may ginapaarkilahan ka nga apartment. Ang pila nga nagaarkila maayo nga tawo. Ginaatipan nila ang ila apartment kag maayo sila sa ila kaingod. Nalipay ka kay sila ang nag-arkila diri. Pero ang iban nga nagaarkila malain. Ginaguba nila ang imo propiedad kag ginahalitan nila ang ila kaingod. Ano abi kon indi sila magbag-o, ano ang himuon mo?

Robert: Ti, pahalinon ko sila e.

Marcus: Amo gid sina ang himuon sang Dios sa malain nga mga tawo sa aton palibot. Tan-awa bala liwat ang bersikulo 10. Ini nagasiling: “Ang malauton wala na.” Buot silingon, “pahalinon” sang Dios ang mga tawo nga nagapanghalit sa iban. Dayon, ang maayo nga mga tawo magakalipay sa paghidait diri sa duta. Sigurado ako nga ining ideya parte sa maayo nga mga tawo nga magaistar diri sa duta asta san-o tuhay sangsa gintudlo sa imo sadto.

Robert: Huo, wala ko ina nabatian sa amon simbahan.

Marcus: Kag suno sa ginsiling mo kaina, indi bastante nga isa ukon duha lang ka teksto ang binagbinagon. Matuod, kinahanglan naton usisaon kon ano ang ginasiling sang Biblia sa kabug-usan parte sa palaabuton sang maayo nga mga tawo. Pero base sa mga teksto nga aton ginbasa, sa banta mo posible ayhan nga ang pila ka maayo nga tawo mapalangit, samtang ang kalabanan magaistar asta san-o diri sa duta?

Robert: Ambot lang. Pero daw amo sina ang ginapakita sang mga teksto nga aton ginbasa. Pamensaran ko anay ini.

Marcus: Samtang ginabinagbinag mo ini, madamo ka pa sing mahimo ipamangkot. Halimbawa, kamusta naman ang maayo nga mga tawo nga nagkabuhi sadto? Nagpalangit man bala sila? Kon wala, diin sila subong?

Robert: Maayo gid ina nga mga pamangkot.

Marcus: May duha ka butang nga gusto ko himuon sa imo Bert. Una, isulat ko ang pila ka teksto parte sa sini nga topiko. * Ikaduha, luyag ko magbalik diri para hambalan naton ini nga mga teksto pagkatapos mo ini mabasa kag mapamensaran. Ok lang sa imo?

Robert: Huo, ok gid. Salamat.

[Nota]