Iluga ang Ila Pagtuo

“Nagapati Ako”

INDI gid malipatan ni Marta ang lulubngan sang iya utod, ang lungib nga natakpan sing bato. Daw tinakluban sia sang langit kag daw indi makapati nga wala na ang iya pinalangga nga utod nga si Lazaro. Apat pa lang ka adlaw nga napatay si Lazaro, kag bisan grabe ang ila kasubo, masako sila sa pag-atipan sa mga bisita nga nagabuylog sa ila kasubo.

Kag karon, nagatindog sa atubangan ni Marta ang tawo nga importante gid kay Lazaro. Bangod nakita niya liwat si Jesus, nasubuan pa gid sia kay sia lamang ang makabulig sa iya utod. Pero, naghaganhagan ang iya kasubo kay nakaupod niya si Jesus sa kilid sang bungyod sa gua sang Betania. Bisan dali lang ang ila pag-istoryahanay, napabakod sia liwat sa kaayo kag empatiya ni Jesus. Ginpamangkot sia ni Jesus para mapabakod ang iya pagtuo kag pagpati sa pagkabanhaw. Bangod sang ila pag-istoryahanay, nakasiling si Marta: “Nagapati ako nga ikaw ang Cristo nga Anak sang Dios, ang Isa nga magakari sa kalibutan.”—Juan 11:27.

Dalayawon gid ang pagtuo ni Marta. Bisan pa diutay lang ang ginasiling sa aton sang Biblia parte sa iya, makabulig ini nga mapabakod ang aton pagtuo. Paano? Binagbinagon naton ang una nga pagsambit sang Biblia kay Marta.

‘Nabalaka kag Natublag’

Sini nga tion, buhi pa kag mapagros si Lazaro. Manug-abot sa ila balay sa Betania ang ila pinakaimportante nga bisita, si Jesucristo. Sanday Lazaro, Marta, kag Maria isa lang gihapon ka balay bisan pa dalagku na sila. Ang pila ka researcher nagapati nga si Marta amo ang subang, kay sia ang nagaasikaso sa mga bisita kag sia ang una nga ginsambit. (Juan 11:5) Wala mahibaluan kon minyo sila. Pero, nangin suod sila nga mga abyan ni Jesus. Kon magwali si Jesus sa Judea, kanday Marta sia nagadayon. Bangod sini, nakabatyag gid sia sing kalinong kag suporta bisan pa grabe ang pagpamatok kag paghingabot sa iya sa sini nga lugar.

Kon may bisita, madamo gid sing ginapreparar si Marta. Masako sia kag mapisan, kag daw  nagakaramaal pirme. Amo man sini ang natabo sang nagbisita si Jesus. Nagpreparar sia gilayon sing espesyal nga mga pagkaon para sa ila importante nga bisita, kag ayhan para sa iya mga kaupod. Importante gid ang pagkamaamumahon sadto. Kon mag-abot ang bisita, ginahalukan sia, ginauba ang iya sandalyas, ginahinawan ang iya mga tiil, kag ginahaplasan sing mahumot nga lana ang iya ulo. (Lucas 7:44-47) Ginahandaan man sia sing maayo nga tululugan kag manamit nga pagkaon.

Madamo sing dapat ihanda sanday Marta kag Maria. Pat-od nga nagbulig sang primero si Maria, bangod ginapatihan nga mas mahinangpanon sia kag nagapamensar sing maayo. Pero sang nag-abot si Jesus, nagbag-o ang kahimtangan. Para kay Jesus, tion ini para magtudlo. Indi pareho sang mga lider sang relihion sina nga tion, ginarespeto ni Jesus ang mga babayi kag handa sia nga tudluan sila parte sa Ginharian sang Dios, ang tema sang iya pagwali. Ginapaabot gid ni Maria ini nga kahigayunan, gani nagpungko sia kag namati kay Jesus.

Mahunahuna naton kon ano ang ginabatyag ni Marta. Dapat niya ihanda ang tanan nga pagkaon kag mga kinahanglanon sang mga bisita, gani nabalaka sia kag daw indi na mahim-os. Samtang nagapakadto-pakari sia sa kasakuon kag nagapungko lang nga wala sing ginahimo ang iya utod, naakig bala sia, nanghayhay, ukon nagkusmod? Indi katingalahan kon amo sina ang iya reaksion. Indi niya masarangan ang tanan nga ulubrahon nga sia lang!

Sang ulihi, indi na gid makapugong si Marta. Gindisturbo niya si Jesus, nga nagasiling: “Ginuo, wala ka bala nagakabalaka nga ginpabay-an lang ako sang akon utod sa pag-asikaso sa mga butang? Gani silinga sia nga magbulig sa akon.” (Lucas 10:40) Mabug-at gid ini nga mga tinaga. Ang pila ka translation sini nga pamangkot mabasa: “Ginuo, wala lang bala sing kaso sa imo . . . ?” Dayon nangabay sia kay Jesus nga sawayon si Maria, kag suguon ini nga magbulig.

Mahimo nga nakibot si Marta sa sabat ni Jesus, pareho sa reaksion sang mga nagabasa sing  Biblia. Mainayuhon sia nga nagsiling: “Marta, Marta, nagakabalaka ka kag natublag bangod sang madamo nga butang. Apang, pila lamang ka butang ang kinahanglan, ukon isa lamang. Ginpili ni Maria ang maayo nga bahin, kag indi ini pagkuhaon sa iya.” (Lucas 10:41, 42) Ano ang buot silingon ni Jesus? Para bala sa iya, puro na lang materyal ang ginapensar ni Marta? Wala bala niya ginpabaloran ang pangabudlay ni Marta sa paghanda sing manamit nga pagkaon?

Indi man. Nakita gid ni Jesus nga mahigugmaon kag maayo ang motibo ni Marta. Isa pa, wala man sia nagapati nga sayop ang paghanda sing maayo para sa mga bisita. Nagtambong gani sia sa “daku nga sinalusalo” ni Mateo para sa iya. (Lucas 5:29) Indi ang paghanda sing pagkaon ang problema kay Marta, kundi ang iya mga prioridad. Bangod nabalaka gid sia sa paghanda sing manamit nga pagkaon, nalipatan niya kon ano gid ang pinakaimportante. Ano ini?

Si Jesus, ang bugtong nga anak ni Jehova nga Dios, nagkadto sa balay nanday Marta para magtudlo sing kamatuoran. Amo gid ini ang pinakaimportante, kag indi ang manamit nga pagkaon. Nasubuan gid si Jesus kay nadula ni Marta ang pinasahi nga kahigayunan para mapabakod ang iya pagtuo, pero wala sia ginpilit ni Jesus. Sa pihak nga bahin, indi maayo nga hambalan niya si Jesus nga tudluan si Maria sang iya himuon.

Gani, mainayuhon sia nga ginsaway ni Jesus, nga nagasulit sang iya ngalan para magkalma sia, kag ginpasalig sia nga indi ‘mabalaka kag matublag bangod sang madamo nga butang.’ Ang simple nga pagkaon nga may isa ukon duha ka putahe bastante na, ilabi na kon may kahigayunan nga istoryahan ang pulong sang Dios. Gani, gin-apresyar gid ni Jesus ang “maayo nga bahin” nga ginpili ni Maria, nga amo ang pagpamati sa iya.

May matun-an gid sa sini ang mga sumulunod ni Jesus subong. Indi gid naton pagtugutan ang bisan ano nga magbalabag sa aton sa pagkuha sing “espirituwal nga kinahanglanon.” (Mateo 5:3) Dapat naton ilugon ang kaalwan kag kapisan ni Marta, pero indi gid kita dapat ‘mabalaka kag matublag’ sa indi man gid importante nga butang kon may bisita kag madula ang pinakaimportante. Ang panguna nga rason sa pagpakig-upod sa aton kapareho sing pagtuo, indi para maghanda ukon magkaon sing manamit nga pagkaon, kundi magpalig-unay sing pagtuo. (Roma 1:11, 12) Bisan simple lang ang pagkaon basta makapalig-on ang okasyon.

Ang Pinalangga nga Utod Napatay—Kag Nabuhi

Ginbaton bala ni Marta ang mainayuhon nga saway ni Jesus kag nakatuon sa sini? Indi na kita magpalibog pa. Si apostol Juan, nga nagsugid sa aton sang kasaysayan parte sa utod nga lalaki ni Marta, nagsiling: “Karon ginhigugma ni Jesus si Marta kag ang iya utod nga babayi kag si Lazaro.” (Juan 11:5) Binulan na ang nagligad pagkatapos sang una nga pagbisita ni Jesus sa Betania. Maathag nga wala nagsunggod ukon naghinakit si Marta sa mahigugmaon nga laygay ni Jesus, kundi ginbaton niya ini. Gani isa man sia ka maayo nga halimbawa sang pagtuo, kay kinahanglan man kita sawayon kon kaisa.

Sang nagmasakit si Lazaro, masako gid si Marta sa pag-atipan sa iya. Ginhimo niya ang tanan para maghaganhagan kag mag-ayo ang pamatyag sang iya utod. Pero naglala ang balatian ni Lazaro. Wala gid sia ginpabay-an sang iya mga utod nga babayi sa tanan nga tion. Makita pirme ni Marta ang makaluluoy nga hitsura sang iya utod, kag madumduman niya ang ila pag-updanay sa kalipay kag kasubo.

Sang daw indi na mag-ayo si Lazaro, nagpadala sing mensahe sanday Marta kag Maria kay Jesus. Nagawali si Jesus sa lugar nga duha ka adlaw nga lalakton halin sa ila. Simple lang ang ila mensahe: “Ginuo, yari karon!  nagamasakit ang imo pinalangga nga abyan.” (Juan 11:1, 3) Palangga ni Jesus ang ila utod, kag nagatuo sila nga himuon ni Jesus ang iya masarangan para buligan ang iya amigo. Nagalaum bala sila nga maabtan pa ni Jesus nga buhi si Lazaro? Kon amo, napaslawan sila kay napatay na si Lazaro.

Naglalaw sanday Marta kag Maria, nga nagapreparar para sa lubong kag pagbaton sang mga bisita halin sa Betania kag sa kaingod nga mga lugar. Pero wala pa gihapon si Jesus. Sigurado nga natingala na si Marta. Pagligad sang apat ka adlaw nga napatay si Lazaro, nabalitaan ni Marta nga nagapasulod sa banwa si Jesus. Bisan pa nagapangasubo si Marta, nagtindog sia kag nagdalidali sa pagsugata kay Jesus, nga wala gani makalisensia kay Maria.—Juan 11:20.

Sang nakita niya ang iya Agalon, ginsugid niya ang pila ka adlaw na nila nga ginapensar ni Maria: “Ginuo, kon yari ka lang diri, wala kuntani mapatay ang akon utod.” Pero may paglaum kag pagtuo gihapon si Marta. Nagsiling pa sia: “Apang karon nakahibalo ako nga bisan ano kadamo nga butang ang pangayuon mo sa Dios, ihatag sang Dios sa imo.” Gilayon nga may ginhambal si Jesus nga makapabakod sang iya paglaum: “Ang imo utod mabanhaw.”—Juan 11:21-23.

Abi ni Marta, ang ginatumod ni Jesus amo ang pagkabanhaw sa palaabuton, gani nagsabat sia: “Nakahibalo ako nga mabanhaw sia sa pagkabanhaw sa katapusan nga adlaw.” (Juan 11:24) Dalayawon gid ang iya pagtuo sa pagkabanhaw. Ang relihiosong lider sang mga Judiyo, nga mga Saduceo, wala nagapati sa pagkabanhaw, bisan pa nga maathag ini nga ginatudlo sang Kasulatan. (Daniel 12:13; Marcos 12:18) Nahibaluan ni Marta nga ginatudlo ni Jesus ang pagkabanhaw kag ginhimo pa gani niya ini—pero wala pa sia sing ginbanhaw nga madugay na nga napatay pareho ni Lazaro. Wala kahibalo si Marta kon ano ang matabo.

Dayon ginsiling ni Jesus ang indi malipatan nga mga tinaga: “Ako ang pagkabanhaw kag ang kabuhi.” Maathag nga ginhatagan ni Jehova nga Dios ang iya Anak sing gahom sa pagbanhaw sa palaabuton sa bilog nga duta. Namangkot si Jesus kay Marta: “Nagapati ka bala sini?” Dayon nagsabat sia suno sa ginpaathag sa umpisa sini nga artikulo. Nagatuo sia nga si Jesus amo ang Cristo, ukon Mesias, ang Anak ni Jehova nga Dios, kag ang gintagna nga magakari sa kalibutan.—Juan 5:28, 29; 11:25-27.

Ginapabaloran bala ni Jehova nga Dios kag sang iya Anak, nga si Jesucristo, ina nga pagtuo? Maathag ang sabat sa masunod nga natabo nga nasaksihan ni Marta. Nagdalidali sia pakadto sa iya utod nga babayi. Dayon, nakita niya si Jesus nga natandog gid samtang nagaistorya kay Maria kag sa iban pa nga nagapangasubo. Nakita man niya nga nagatulo ang luha ni Jesus sa kasubo sa pagkapatay sang iya amigo. Nabatian niya nga nagsugo si Jesus nga paligiron ang bato nga nagatabon sa lulubngan sang iya utod.—Juan 11:28-39.

Namalabag pa gani si Marta bangod sigurado nga nagapanimaho na ang bangkay kay apat na ka adlaw ang nagligad. Ginpahanumdom sia ni Jesus: “Wala bala ako magsiling sa imo nga kon magpati ka makita mo ang himaya sang Dios?” Nagpati sia, kag nakita niya ang himaya ni Jehova nga Dios. Sina mismo nga tion, ginhatagan sang Dios sing gahom ang iya Anak para banhawon si Lazaro! Hunahunaa ang mga tion nga indi malipatan ni Marta asta sa iya kamatayon: Ang sugo ni Jesus nga, “Lazaro, gua ka!”; ang ugayong sa sulod sang lungib nga nahamyangan ni Lazaro sang nagbangon sia nga nasamburan pa sing tela kag nagpalapit sa baba sang lungib; ang sugo ni Jesus nga ‘hubaran sia kag palakton’; kag siempre pa, ang ila malipayon nga hakos sa ila utod. (Juan 11:40-44) Nadula na ang kasubo ni Marta!

 Ini nga kasaysayan nagapakita nga ang pagkabanhaw isa ka makalilipay nga panudlo sang Biblia kag matuod gid. Gusto gid ni Jehova kag sang iya Anak nga padyaan ang mga matutom, pareho sang ginhimo nila kanday Marta, Maria, kag Lazaro. May padya ka man kon pabakuron mo ang imo pagtuo pareho kay Marta. *

“Si Marta Nag-alagad”

Ginsambit pa liwat sang Biblia si Marta. Natabo ini sa katapusan nga semana sang kabuhi ni Jesus sa duta. Bisan nahibaluan na ni Jesus kon ano ang matabo sa iya, nagkadto sia liwat kanday Marta sa Betania. Halin diri, tatlo pa ka kilometro ang iya lakton pa Jerusalem. Nagakaon si Jesus kag si Lazaro sa balay ni Simon nga aruon, kag diri sia katapusan nga ginsambit: “Si Marta nag-alagad.”—Juan 12:2.

Mapisan gid sia nga babayi! Sang una sia nga ginsambit sang Biblia, nagatrabaho sia; sa katapusan nga pagsambit sa iya, nagatrabaho gihapon sia, nga nagahimo sang iya masarangan para tatapon ang iban. Madamo man sing pareho ni Marta sa kongregasyon sang mga sumulunod sang Cristo subong—mapisan kag maalwan, pirme ginapakita ang ila pagtuo paagi sa pagpangalagad sa iban. Posible nga padayon ini nga ginhimo ni Marta. Kon amo, maalamon gid sia kay matilawan pa gid ang iya pagtuo.

Pagligad sang pila ka adlaw, maapektuhan si Marta sang masakit nga kamatayon sang iya pinalangga nga Agalon, si Jesus. Isa pa, gusto man patyon sang mga nagpapatay kay Jesus si Lazaro, bangod madamo ang nagtuo sang ginbanhaw sia. (Juan 12:9-11) Siempre pa, napatay man si Marta sang ulihi kag wala kita kahibalo kon paano ukon kon san-o. Pero sigurado gid nga ang pagtuo ni Marta nakabulig sa iya nga makapadayon asta sa kamatayon. Gani, maayo gid nga ilugon sang mga Cristiano subong ang pagtuo ni Marta.

[Nota]

^ par. 27 Para sa dugang nga impormasyon parte sa panudlo sang Biblia nga pagkabanhaw, basaha ang kapitulo 7 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo Sang Biblia? nga ginhimo sang mga Saksi ni Jehova.

[Retrato sa pahina 11]

Bisan pa nagalalaw si Marta, gintugutan niya si Jesus nga buligan sia nga mapabakod ang iya pagtuo

[Retrato sa pahina 12]

Bisan pa ‘nabalaka kag natublag,’ mapainubuson nga ginbaton ni Marta ang pagsaway

[Retrato sa pahina 15]

Ginpadyaan ang pagtuo ni Marta kay Jesus sang nasaksihan niya nga ginbanhaw ang iya utod