Nagaulikid Gid Bala ang Dios sa Imo?

MAY nagapalangga bala sa imo? Ukon kon kaisa, pamatyag mo bala wala gid sang nagaulikid sa imo? Sa sining masako kag maiyaiyahon nga kalibutan, daw makasiling ka gid man nga indi ka na matalupangdan. Natuman gid ang siling sang Biblia nga sa aton panahon subong, ginauna sang mga tawo ang ila kaugalingon kag wala na sing kabalaka sa iban.—2 Timoteo 3:1, 2.

Bisan ano man ang aton kultura, lenguahe, rasa, ukon edad, kinahanglan naton nga maghigugma kag higugmaon. Suno sa pila ka report, ang aton nervous system nadesinyo para magbatyag sang gugma kag pagpalangga. Nahangpan gid sang aton Manunuga nga si Jehova nga Dios, nga kinahanglan naton ang paghigugma kag apresasyon. Ano ang batyagon mo kon magsiling sia nga importante ka sa iya? Sigurado nga malipay ka gid. Pero, interesado gid man bala si Jehova sa indi perpekto nga tawo? Nagakabalaka bala sia sa kada isa sa aton? Kon amo, paano mangin hiligugmaon sa iya ang isa ka tawo?

Nagaulikid si Jehova

Mga 3,000 ka tuig ang nagligad, nagdayaw gid ang mahinadlukon sa Dios nga salmista sang makita niya sa langit ang tuman katahom nga mga bituon. Nagapati gid sia nga indi matupungan ang kahimayaan sang Isa nga nagtuga sang indi maisip nga mga bituon. Sang marealisar sang salmista ang pagkahalangdon ni Jehova kag ang pagkakubos sang tawo, nagdayaw gid sia sa pag-ulikid ni Jehova: “Kon pamalandungon ko ang imo kalangitan, ang binuhatan sang imo mga tudlo, ang bulan kag ang kabitoonan nga imo ginpatuk; ano bala ang tawo nga ginasapak mo sia, kag ang anak sang tawo nga ginaduaw [“ginakabalak-an,” APD] mo sia?” (Salmo 8:3, 4) Kahapos lang pensaron nga ang Labing Gamhanan malayo katama kag ginabalewala niya ang indi perpekto nga mga tawo. Pero, nagapati ang salmista nga bisan pa kubos kita kag malip-ot sing kabuhi, importante kita sa Dios.

Amo man sini ang ginpabutyag sang isa pa ka salmista: “Nagakahamuut ang GINOO sa mga nagakahadluk sa iya, sa ila nga nagalaum sa iya malig-on nga paghigugma.” (Salmo  147:11) Makalugpay gid ining duha ka bersikulo. Bisan pa gamhanan si Jehova, indi lang niya kita kilala kundi “ginakabalak-an” kag ‘ginakahamut-an’ man.

Ginpamatud-an pa gid ini sang isa ka tagna sa Biblia nga nagakatuman subong. Paagi kay propeta Hageo, nagsiling si Jehova nga ang maayong balita sang Ginharian sang Dios iwali sa bilog nga kalibutan. Talupangda ang isa sa mga resulta sini: “Ang bilidhon nga mga butang sang tanan nga pungsud magaabut, kag pun-on ko ining balay sing himaya.”—Hageo 2:7.

Ano ining “bilidhon nga mga butang” nga magahalin sa tanan nga pungsod? Indi ini materyal nga mga manggad. (Hageo 2:8) Indi pilak kag bulawan ang nagapahalipay kay Jehova, kundi ang mga tawo nga nagahigugma kag nagasimba sa iya bisan pa indi sila perpekto. (Hulubaton 27:11) Sila “ang bilidhon nga mga butang” nga nagahimaya sa iya, kag ginapabilihan niya ang ila debosyon kag mapisan nga pag-alagad. Isa ka bala sa ila?

Daw kabudlay patihan nga mangin hiligugmaon sa Dungganon nga Manunuga sang uniberso ang indi perpekto nga mga tawo. Pero matuod ini, kag bangod sini malipay kita nga batunon ang pangagda nga magpalapit sa iya.—Isaias 55:6; Santiago 4:8.

“Ikaw Ginapakamahal sing Daku”

Isa ka gab-i, may tumalagsahon nga natabo sa tigulang nga propeta nga si Daniel. Samtang nagapangamuyo sia, may bisita nga gulpi lang nag-abot. Sia si Gabriel. Nakilala na sia sadto ni Daniel kag nabal-an niya nga anghel sia ni Jehova. Ginpaathag ni Gabriel kon ngaa nagpakita sia: “O Daniel, nagakari ako karon sa paghatag sa imo sing kaalam kag paghangup . . . kay ikaw ginapakamahal sing daku.”—Daniel 9:21-23.

Isa pa gid ka bes, ang isa pa ka anghel ni Jehova nagsiling kay Daniel: “O Daniel, ikaw nga lalaki nga hinigugma sing daku.” Dayon, para pabakuron si Daniel, nagsiling ang anghel: “O lalaki nga hinigugma sing daku, dili magkahadluk, ang paghidait manginsa imo.” (Daniel 10:11, 19) Tatlo ka beses nga gintawag si Daniel nga hinigugma ukon ginapakamahal sing daku. Ini nga ekspresyon nagakahulugan man sing “ginapabaloran gid” ukon “paborito” pa gani.

Suod na nga daan si Daniel sa iya Dios kag nahibaluan niya nga nalipay si Jehova nga Dios sa iya pag-alagad. Pero mahimo nga nakumbinsi pa gid sia nga palangga sia sang Dios sang ginhambal ini sang mga anghel sa iya. Amo nga nakasiling si Daniel: “Ginpabakud mo ako.”—Daniel 10:19.

 Ining istorya parte sa pagpalangga ni Jehova sa iya matutom nga propeta, ginsulat sa Biblia para makabenepisyo kita. (Roma 15:4) Kon tun-an naton ang halimbawa ni Daniel, maintiendihan naton kon paano ang isa ka tawo mangin hiligugmaon sa aton Amay sa langit.

Tun-i Pirme ang Pulong sang Dios

Pirme gid ginatun-an ni Daniel ang Kasulatan. Makita naton ini sa iya ginsulat: “Ako . . . nakahangup paagi sa mga tolon-an sang kadamuon sang mga tuig . . . sang mga pagpamingaw sang Jerusalem.” (Daniel 9:2) Ang ara pa lang sadto nga mga tulun-an amo ang mga sinulatan nanday Moises, David, Solomon, Isaias, Jeremias, Ezequiel, kag sang iban pa nga propeta. Maimadyin naton si Daniel sa tupad sang tuman kadamo nga linukot. Ginabasa niya kag ginatun-an ang mga tagna parte sa pagpasag-uli sang matuod nga pagsimba sa Jerusalem. Mahimo nga sa iya kuarto sa atop, ginpamalandungan gid niya kon ano ang buot silingon sining mga rekord. Bangod sini, napabakod ang iya pagtuo kag nagsuod sia kay Jehova.

Ang pagtuon ni Daniel sa Pulong sang Dios may daku gid nga impluwensia sa iya kabuhi. Gintudluan sia sa Kasulatan sang bata pa sia kag nakabulig ini sa iya sang tin-edyer na sia nga likawan ang mga pagkaon nga ginadumilian sa Kasuguan sang Dios sadto. (Daniel 1:8) Sang ulihi, may kaisog niya nga ginsugid sa mga manuggahom sang Babilonia ang mensahe sang Dios. (Hulubaton 29:25; Daniel 4:19-25; 5:22-28) Kilala gid sia nga matutom, tampad, kag masaligan. (Daniel 6:4) Labaw sa tanan, nagsalig sia kay Jehova imbes nga magkompromiso para masalbar lang ang iya kabuhi. (Hulubaton 3:5, 6; Daniel 6:23) Amo nga para sa Dios, sia “hinigugma sing daku”!

Mas mahapos na subong ang pagtuon sing Biblia sangsa panahon ni Daniel. Libro na ang ginagamit naton imbes nga linukot. Kompleto na ang Biblia, kag lakip diri ang mga rekord kon paano natuman ang pila sa mga tagna ni Daniel. Ara man ang madamo katama nga balasahon parte sa Biblia para makatuon kita kag maka-research. * Ginagamit mo bala ini? May regular ka bala nga iskedyul sa pagbasa sing Biblia kag pagpamalandong? Pareho kay Daniel, makabenepisyo ka kon himuon mo ini. Magabakod ang imo pagtuo kag magasuod ka pa gid kay Jehova. Makagiya gid ang Biblia sa imo kabuhi kag nagapasalig ini nga palangga ka sang Dios.

Mangamuyo Pirme

Importante gid kay Daniel ang pagpangamuyo. May mga ginpangabay sia nga suno sa kabubut-on sang Dios. Isa ka bes, dapat niya ipaathag ang damgo ni Hari Nabocodonosor sang Babilonia, kay kon indi patyon sia. Nangamuyo sia dayon kay Jehova nga buligan sia kag proteksionan. (Daniel 2:17, 18) Pila ka tuig sang ulihi, mapainubuson nga ginbaton sining matutom nga propeta nga indi sia perpekto. Ginsugid niya ang iya mga sala kag ang mga sala sang iya katawhan, kag nangayo sia sing patawad kay Jehova. (Daniel 9:3-6, 20) Nangamuyo man sia sang indi niya maintiendihan ang mga butang nga ginpahayag sa iya sang Dios. Isa ka bes, ang anghel nga nag-abot para magpaathag sa iya, nagsiling: “Ginpamatian ang imo mga polong.”—Daniel 10:12.

Pero, indi lang basta pangamuyo ang ginhimo sang matutom nga si Daniel. Ang Daniel 6:10 nagsiling: ‘Sing makatlo sa isa ka adlaw nagpangamuyo sia kag nagpasalamat sa atubangan sang iya Dios, subong sang ginhimo niya sang una.’ Kabalo gid sia nga dapat niya pasalamatan kag dayawon si Jehova, gani regular niya ini nga ginahimo. Importante  gid sa iya pagsimba ang pangamuyo amo nga wala niya ini gin-untatan bisan pa patyon sia. Sigurado gid nga palangga sia ni Jehova bangod sa iya katutom.

Isa gid ka regalo ang pribilehiyo nga makapangamuyo! Indi pagpaligara ang isa ka adlaw nga wala ka makapakighambal sa imo Amay sa langit. Pasalamati sia kag dayawa sa tanan niya nga kaayo. Isugid sa iya ang imo mga ginakabalak-an. Pensara kon paano niya ginsabat ang imo mga pangabay, kag pasalamati ini. Indi magdali kon nagapangamuyo ka. Kon ginasugid naton kay Jehova ang aton ginabatyag, mabatyagan naton mismo ang iya gugma. Mga rason gid ini para “magpadayon sa pagpangamuyo”!—Roma 12:12.

Dayawa ang Ngalan ni Jehova

Indi magdugay ang pag-abyanay kon ang isa maiyaiyahon. Pareho man sini ang aton relasyon kay Jehova. Nahibal-an ini ni Daniel. Tan-awa kon daw ano ka importante sa iya ang pagdayaw sa ngalan ni Jehova.

Sang ginsabat sang Dios ang iya pangamuyo paagi sa pagsugid sa iya sang damgo ni Nabocodonosor kag sang kahulugan sini, si Daniel nagsiling: “Pagpakamaayohon ang ngalan sang Dios sa gihapon kag sa gihapon, kay iya ang kaalam kag kagamhanan.” Ginsugid niya ini kay Nabocodonosor, kag sulitsulit niya nga gindayaw si Jehova kag nagsiling nga Sia lamang ang “nagapahayag sang mga tinago.” Sang nangayo si Daniel sang kapatawaran kag kaluwasan nangamuyo man sia: “O Dios ko, . . . ang imo banwa kag ang imo katawohan ginatawag sa imo ngalan.”—Daniel 2:20, 28; 9:19.

Mailog man naton si Daniel. Kon nagapangamuyo, ipabutyag naton nga gusto naton nga ‘mapakabalaan ang ngalan’ sang Dios. (Mateo 6:9, 10) Indi gid naton gusto nga mapakahuy-an ang balaan nga ngalan ni Jehova paagi sa aton paggawi. Sa baylo, kabay nga pirme naton himayaon si Jehova paagi sa pagsugid sa iban sang aton natun-an parte sa maayong balita sang iya Ginharian.

Subong, nagakadula na ang gugma kag kabalaka sang mga tawo para sa iban. Pero, si Jehova nagaulikid gid sa tagsa niya ka sumilimba. Ang salmista nagsiling: “Ang GINOO nagakahamuut sa iya katawohan; magapatahum sia sang mapainubuson sa kaluwasan.”—Salmo 149:4.

[Footnote]

^ par. 18 Ang mga Saksi ni Jehova naghimo sing madamo nga balasahon nga makabulig para mangin mas mapuslanon ang pagbasa kag pagtuon sing Biblia. Kon gusto mo ini nga mga balasahon, pangayo lang sa mga Saksi ni Jehova.

[Blurb sa pahina 21]

Ginpakita sang Dios ang iya pagpalangga kay Daniel paagi sa pagpadala sa anghel nga si Gabriel para pabakuron sia

[Blurb sa pahina 23]

Nangin maayo nga tawo si Daniel kag nagsuod sa Dios bangod pirme sia nagatuon kag nagapangamuyo