Pamangkot sang mga Bumalasa . . .

Diin ang Paraiso nga Ginsambit sang Biblia?

▪ Ginpromisahan ni Jesus ang nagatagumatayon nga tawo nga nagtuo sa iya: “Mangin kaupod ko ikaw sa Paraiso.” (Lucas 23:43) Diin nga Paraiso ang kadtuan sini nga tawo? Sa langit bala, sa duta, ukon sa iban nga lugar diin hulaton sang mga tawo ang paghukom?

Ang aton katigulangan nag-istar sadto sa Paraiso. Ang Biblia nagsiling: “Ang GINOONG Dios naghimo sing katamnan nayon sa sidlangan, sa Eden; kag didto ginbutang niya ang tawo nga iya nahimo. . . . Ang GINOONG Dios nagkuha sang tawo kag nagbutang sa iya sa katamnan sang Eden sa pagpanguma kag pagbantay sini.” (Genesis 2:8, 15) Sa Griego, ang “katamnan” ukon hardin amo ang pa·raʹdei·sos, kag diri naghalin ang tinaga nga “paraiso.”

Ginapadakuan sang mag-asawa ang ila balay kon magdamo na ang kabataan, gani ginapaabot man nga palaparon sang aton una nga mga ginikanan ang Paraiso sa Eden samtang nagadamo ang tawo. Ginsugo sila sang Dios: “Magtugub sang duta kag magpakaagalon sa iya.”—Genesis 1:28.

Gani, katuyuan sang aton Manunuga nga magkabuhi kag magpanganak ang mga tawo sa Paraiso sa duta. Magakabuhi sila diri asta san-o kag indi na kinahanglan ang mga patyo. Mangin permanente ini nga puluy-an sang tanan nga tawo. Nanamian gid kita sa aton matahom nga duta kay gintuga kita para magkabuhi sa sini.

Nagbag-o bala ang katuyuan sang Dios? Wala. Ginapasalig kita ni Jehova: “Manginsubong sini ang akon polong nga nagagowa sa akon baba; indi magbalik ini sa akon sa wala sing pulus, kondi magatigayon ini sang akon nahamut-an.” (Isaias 55:11) Sobra sa 3,000 ka tuig pagkatapos gintuga ang tawo, ang Biblia nagsiling nga ang “naghuman sang duta kag naghimo sini” ‘wala magtuga sini nga walay pulus,’ kundi “naghuman sini nga pagpuy-an.” (Isaias 45:18) Wala nagbag-o ang kabubut-on sang Dios. Ang duta himuon gihapon nga paraiso.

Talupangda nga ang madamo nga bersikulo sa Biblia parte sa Paraiso nagasugid sang kabuhi sa duta. Halimbawa, ang tagna ni Isaias nagasiling: “Magapatindug sila sing mga balay kag puy-an sila; magatanum sila sing mga ulubasan kag magakaon sang bunga nila.” (Isaias 65:21) Sa diin ginapatindog ang mga balay, ginatanom ang mga ulubasan, kag ginakaon ang mga bunga? Sa duta. Ang Hulubaton 2:21 maathag nga nagasiling: “Ang matadlong magapuyo sa duta.”

May ginsiling man si Jesus parte sa paraiso sa duta. Matuod, nagpromisa sia sing paraiso sa langit, pero pila lamang ang ginpili nga makadto didto. (Lucas 12:32) Kon mapatay sila, pagabanhawon sila pakadto sa Paraiso sa langit kag mangin kaupod ni Cristo nga magagahom sa Paraiso sa duta. (Bugna 5:10; 14:1-3) Siguraduhon nila nga ang Paraiso sa duta pagagamhan sing maayo kag atipanon suno sa kasuguan sang Dios.

Kabalo si Jesus nga amo ini ang kabubut-on sang Dios sa duta. Kay man, upod sia sang iya Amay sa langit sang gintuga ang hardin sang Eden. Ang tanan nga magatuo subong puede makaistar sa paraiso sa duta. (Juan 3:16) Sa sini nga klase sang mga tawo, si Jesus nagpromisa: “Mangin kaupod ko ikaw sa Paraiso.”—Lucas 23:43.

[Picture Credit Line sa pahina 25]

© FORGET Patrick/SAGAPHOTO.COM/Alamy