Sigurado Gid nga Madula ang Kalainan!

GINHATAG sang Dios sa aton ang iya Pulong, nga nagapaathag kon ngaa nagahimo sing malain ang mga tawo. Ginhatagan man niya kita sing kahilwayan sa pagbuot kag sing ikasarang nga kontrolon ang aton kaugalingon, amo nga makadesisyon kita nga indi maghimo sing malain. (Deuteronomio 30:15, 16, 19) Bangod sini, mahibaluan naton ang aton malain nga mga batasan kag matadlong ini. Kon likawan naton ang paghimo sing malain, magamalipayon kita kag ang iban.—Salmo 1:1.

Pero, bisan pa nagatinguha kita nga indi maghimo sing malain, ginapalibutan kita sang mga tawo nga nagahimo sing malain. Ang Biblia nagpaandam: “Hibalua ini, nga sa  katapusan nga mga adlaw magaabot ang makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay atubangon.” Para ipaathag kon ano ang “mabudlay atubangon” sa sini nga mga adlaw, nagsiling pa ini: “Ang mga tawo mangin mahigugmaon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kuarta, nagapabugal sang kaugalingon, matinaastaason, manugpasipala, di-matinumanon sa mga ginikanan, di-mapinasalamaton, di-mainunungon, wala sing kinaugali nga pagpalangga, indi magsugot sa bisan ano nga kasugtanan, mabinutangbutangon, wala sing pagpugong sa kaugalingon, mabangis, wala sing gugma sa kon ano ang maayo, maluib, matig-a sing ulo, nagapahambog, mahigugmaon sa kinasadya sa baylo nga mahigugmaon sa Dios, may dagway sang diosnon nga debosyon apang nagapanghiwala sang gahom sini; kag magpalayo ka sa ila.”—2 Timoteo 3:1-5.

Mahimo natalupangdan mo ang ekspresyon nga “katapusan nga mga adlaw” sa tagna sa sini nga bersikulo. Ano ang imo pagkaintiende sa sini? Sa masami, ang “katapusan nga mga adlaw” nagapakita nga may butang nga madali na lang matapos. Ano ini? Talupangda ang mga promisa sang Dios nga makita sa iya Pulong.

Wala na sing malaut nga mga tawo.

“Kay sa diotay pa nga tion, kag ang malauton wala na; bisan talupangdon mo sing makugihon ang iya duug, wala na sia didto. Apang ang mapainubuson magapanubli sang duta, kag magakalipay sila sa kabuganaan sang paghidait.”SALMO 37:10, 11.

“Ang GINOO nagatipig sang tanan nga nagahigugma sa iya; apang ang tanan nga malauton laglagon niya.”SALMO 145:20.

Wala na sing pagpamigos.

“Kay magaluwas sia sang nawad-an kon magtuaw sia, sang imol nga wala sing manugtabang. Tubson niya ang ila kalag gikan sa pagpigus kag paglugus.”SALMO 72:12, 14.

“Ang tinuga mismo pagahilwayon man gikan sa pagkaulipon sa pagkamadinulunton kag maagom ang mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios.”ROMA 8:21.

Wala na sing imol.

“Magalingkod sila ang tagsa ka tawo sa idalum sang iya uvas kag sa idalum sang iya higuera, kag wala na sing magapahadluk sa ila.”MIQUEAS 4:4.

“Magapatindug sila sing mga balay kag puy-an sila; magatanum sila sing mga ulubasan kag magakaon sang bunga nila. Indi sila magpatindug kag iban ang magapuyo; indi sila magtanum kag iban ang magakaon; kay subong sang mga adlaw sang kahoy mangin-amo ang mga adlaw sang akon katawohan, kag ang akon mga pinili magakalipay sing malawig sa binuhatan sang ila mga kamut.”ISAIAS 65:21, 22.

May katarungan na.

“Kon amo, indi gid bala pahanabuon sang Dios nga mahatagan sing katarungan ang iya mga pinili nga nagatuaw sa iya sa adlaw kag gab-i, . . . ? Nagasiling ako sa inyo, Pahanabuon niya sing madasig nga mahatagan sila sing katarungan.”LUCAS 18:7, 8.

“Ang GINOO nagahigugma sang katarungan; wala nagabiya sa iya mga balaan. Ginatipigan sila sing dayon.”SALMO 37:28.

Magaluntad ang pagkamatarong.

“Ang mga pumuluyo sang kalibutan magatoon sing pagkamatarung.”ISAIAS 26:9.

“May bag-ong langit kag bag-ong duta nga ginahulat naton suno sa iya saad, kag sa sini magapuyo ang pagkamatarong.”2 PEDRO 3:13.

 Ang mga Tawo Nagabag-o Na—Subong Pa Lang

Sigurado nga nalipay gid kita sa sini nga mga promisa. Pero paano kita makasalig nga matuman ini? Ang matuod, subong pa lang may ebidensia na nga matuman ang mga promisa sang Dios. Ano ini nga ebidensia? Sa bilog nga kalibutan, minilyon na ang nagmadinalag-on sa pagbag-o sang ila maiyaiyahon, imoral, ukon mapintas nga mga batasan kag nangin tampad, mahidaiton, kag maayo nga mga tawo. Subong, ang mga Saksi ni Jehova sa bilog nga kalibutan, nga may kadamuon nga sobra sa pito ka milyon, nagatamdanay subong mag-ulutod. Wala sila sing ginapasulabi nga rasa, pungsod, paggobierno, kag estado sa pangabuhi, nga sa masami amo ang kabangdanan sang kaugot, kapintas, kag pagpamatay halin pa sang una. * Ini nga mga pagbag-o subong isa ka mabakod nga ebidensia nga ang promisa sang Dios matuman gid sing bug-os.

Pero, paano ini matabo? Ang sabat makita sa isa pa ka promisa sang Biblia nga ginsulat ni propeta Isaias. Nagsulat sia:

“Ang lobo magapuyo kaupud sang cordero, kag ang leopardo magaluko kaupud sang kanding nga tinday, kag ang tinday nga baka kag ang leon nga totoy kag ang pinatambok magatingub, kag ang bata magatuytuy sa ila. . . . kag ang leon magakaon sing dagami kaangay sang baka. Ang bata nga nagasoso magahampang sa ibabaw sang boho sang dalitan nga man-ug, kag ang nalutas nga bata magakoot sang iya kamut sa palanagoan sang man-ug nga dalitan. Indi sila maghalit ukon maglaglag sa bug-os ko nga bukid nga balaan; kay ang duta matugub sang pagkilala sa GINOO [“ihibalo tuhoy kay Jehova,” NW] subong nga ang mga tubig nagatabon sang dagat.”—Isaias 11:6-9.

Ini bala nga tagna parte lamang sa tion nga indi na manghalit ang mga sapat? Indi. May  iban pa ini nga kahulugan. Talupangda nga ginpakita sang katapusan nga bersikulo ang rason sini nga pagbag-o: “Ang duta matugub sang pagkilala sa GINOO [“ihibalo tuhoy kay Jehova,” NW].” Mapabag-o bala sang ihibalo parte sa Dios ang mga sapat? Indi. Pero mapabag-o sini ang mga tawo! Suno sa sini nga tagna, ang sapatsapaton nga mga tawo magabag-o kag magapakita sang personalidad ni Cristo bangod natun-an nila kag ginsunod ang ginatudlo sang Biblia.

Ang isa ka halimbawa sini amo si Pedro. * Abi niya ginapakigbato niya ang hustisya sang nag-entra sia sa grupo sang mga terorista. Pagkatapos sang iya training, ginsugo sia nga bombahan ang isa ka barracks sang mga pulis. Pero samtang nagapreparar sia nga himuon ini, nadakpan sia. Isa ka tuig kag tunga sia nga napriso kag padayon ang iya pagrebelde. Samtang sa prisuhan sia, ang iya asawa nagtuon sing Biblia upod sa mga Saksi ni Jehova. Paggua ni Pedro, nagtuon man sia sing Biblia, kag daku ang ginbag-o sang iya batasan kag pagtamod sa kabuhi bangod sang iya natun-an parte kay Jehova nga Dios. “Nagapasalamat ako kay Jehova nga wala ako sing napatay sang terorista pa ako,” siling ni Pedro. “Subong, ginagamit ko ang espada sang espiritu sang Dios, nga amo ang Biblia, para isugid sa mga tawo ang mensahe sang matuod nga paghidait kag hustisya. Amo ini ang maayong balita sang Ginharian sang Dios.” Nagkadto pa gani si  Pedro sa barracks nga iya kuntani bombahan, para isugid ang mensahe parte sa paghidait kag parte sa kalibutan nga wala na sing kapintas.

Ang daku nga epekto sang Pulong sang Dios sa mga tawo nagapabakod sang aton pagsalig nga sigurado gid nga matuman ang promisa sang Dios nga madula ang tanan nga kalainan. Indi na gid maghimo sing malain ang mga tawo kay magabag-o na sila. Madali na lang dulaon ni Jehova ang ginahalinan sang kalainan, si Satanas nga Yawa, nga amo ang sa likod sang mga nagakatabo sa kalibutan. Ang Biblia nagsiling: “Ang bug-os nga kalibutan yara sa gahom sang isa nga malauton.” (1 Juan 5:19) Pero indi na sia magdugay. Dulaon man ang padayon nga nagahimo sing malain. Sigurado gid nga makalilipay ang kabuhi kon matabo na ini!

Ano ang dapat himuon sang isa para matigayon niya ini? Dumduma nga ang “ihibalo tuhoy kay Jehova” amo ang nagapabag-o sa mga tawo subong kag amo man ini ang magapabag-o sa bilog nga kalibutan sa indi madugay. Kon tun-an mo man ang sibu nga ihibalo sang Biblia kag sundon ini pareho sa ginhimo ni Pedro, makalaum ka man nga magkabuhi sa kalibutan diin “magapuyo ang pagkamatarong.” (2 Pedro 3:13) Gani, samtang may kahigayunan pa, ginapalig-on ka namon nga magkuha sing ihibalo sa Dios kag kay Jesucristo, kay nagakahulugan ini sang kabuhi nga wala sing katapusan para sa imo.—Juan 17:3.

[Mga Nota]

^ par. 21 Para sa dugang nga impormasyon, basaha ang brosyur nga Mga Saksi ni Jehova—Sin-o Sila? Ano ang Ila Ginapatihan? nga ginhimo sang mga Saksi ni Jehova.

^ par. 25 Gin-islan ang ngalan.

[Blurb sa pahina 9]

Makalaum ka man nga magkabuhi sa kalibutan diin “magapuyo ang pagkamatarong.”—2 PEDRO 3:13