Sulat Halin sa South Africa

“Ngaa Ara Sila Dira man?”

“DELIKADO—LUGAR SANG MGA KAWATAN KAG PROSTITUSYON,” paandam sa sign board sa higad sang masipot nga dalan. Nagpahigad kami kag nagpalapit sa pila ka salakyan nga nagahulat sa idalom sang daku nga billboard nga nagatudlo sa dalan pakadto sa isa ka malahalon nga balakasyunan kag casino. Ang malahalon nga mga salakyan madasig nga nagalabay sa amon kag ang mga nagasakay daw natingala sa amon. ‘Ngaa ara sila dira man?’ Daw amo sini ang ginapakita nga ekspresyon sang ila guya.

Sang nagpundo ang amon salakyan, nanaug kami sa pagbuylog sa isa ka grupo sang mga tawo nga nakasuksok sing disente nga bayo nga nagatindog sa idalom sang billboard. Ang amon grupo ginalakipan sang mga tawo nga may lainlain nga rasa kag ginhalinan, talan-awon nga indi kinaandan sa South Africa. Mga 100 kilometros ang amon ginbiyahe pakadto sa sini nga duog sa aminhan-katundan sang Johannesburg, agod isugid ang kamatuoran sa Biblia sa mga tawo nga nagapuyo diri.

Nagmiting anay kami sing makadali sa higad sang dalan para binagbinagon ang isa ka teksto sa Biblia kag naghimo sing kahimusan para sa pagpamalaybalay. Nangamuyo kami, kag dayon nagsakay sa amon mga salakyan. Sa unahan sang isa ka kapatagan, makita sa malayo ang wala maplastar sing maayo nga mga balay kag mga payag. Kon ipaanggid sa tinumpok nga duta nga nakutkot halin sa minahan, ini nga mga balay tuman ka gamay. Lapnag ang kaimulon diri bisan pa madamo ini sing malahalon nga mga mineral nga puede minahon.

Upod namon nga mag-asawa ang duha ka bisita halin sa Germany, kag nagsugod kami nga apat sa pagpamalaybalay sa sina nga aga. Mga isa sa tatlo sang mga residente diri ang wala sing obra, gani gagmay lang ang mga balay. Madamo sing hayubhayob nga payag nga naatupan sang sin, nga ginlansangan kag ginbutangan sang ginpalapad nga tansan sang beer subong mga washer.

Sa amon pagpalapit sa tagsa ka balay, ginatamyaw namon ang mga tawo gikan sa geyt, kag masami nga mga babayi ang amon maistorya. Nalipay gid ang amon mga naistorya sa pagpamati sang amon mensahe, kag ginkabig kami nga dungganon nga mga bisita. Kon adlaw, nagapaang pa gid sa balay bangod sang init sang adlaw sa sin, gani ginasugo nila pirme ang mga bata nga magkuha sing bangko para pungkuan namon sa idalom sang handong sang kahoy.

Nagatipon ang pamilya kag nagapungko sa mga bangko ukon sa ginpatabuli nga mga kahon. Bisan ang mga bata nga nagahampang sang ila ginhimo nga mga hampanganan gintawag para mamati. Ginpaambit namon ang pila ka teksto kag ginpabasa sa mga bata nga nagaeskwela ang amon base sa Biblia nga mga balasahon. Halos ang tanan namon nga nasugilanon malipayon  nga nagbaton sang amon mga balasahon, kag ginsilingan nila kami nga magbalik.

Pagkaudto, nagkaon anay kami sang amon balon nga sandwich kag ginparisan ini sing mainom, dayon ginbalikan namon ang amon mga nasugilanon sang nagligad. Ang amon una nga ginkadtuan amo si Jimmy, isa ka imigrante halin sa Malawi nga nagaobra sa isa ka minahan sang platinum. Pila na ka bulan nga ginabalikan namon si Jimmy. Pirme sia malipayon sa pagpakigsugilanon sa amon, kag pila ka beses na kami nga naghinguyang sing tion sa pagbinagbinag parte sa Biblia upod sa iya. Tagadiri ang asawa ni Jimmy nga isa ka Setswana kag may duha sia ka malipayon nga bata. Wala namon sia naabtan sang nagligad, gani nalangkag kami nga makita sia.

Sang nakaabot kami sa balay ni Jimmy, natalupangdan namon dayon nga may indi maayo nga natabo. Wala na natatap ang iya anay matinlo nga hardin, laya na ang iya tanom nga mga mais, kag wala naman ang mga manok nga nagapangahig sa ila ugsaran. Nakandaduhan man sang dalagku nga kadena ang puertahan. Nagpalapit ang ila kaingod para mabal-an kon ano ang amon tuyo. Namangkot kami kon sa diin na si Jimmy. Ginsugid niya sa amon ang makapakibot nga balita: Patay na si Jimmy, kag ang iya asawa kag kabataan nagpauli sa ila pamilya.

Ginakabig nga indi maayo nga mangusisa sa sini, pero namangkot kami kon ngaa. “Nagmasakit sia, kag sang ulihi napatay,” sugid niya. “Madamo na sing balatian subong. Madamo nga tawo ang nagakapatay.” Bisan pa wala sia nanugid kon ano gid nga balatian, kay talagsa lang ini ginaistoryahan, ang padayon nga pagdamo sang ginalubong sa patyo nagapamatuod gid sa ginsiling sang babayi. Ginpaathag namon sa iya ang paglaum parte sa pagkabanhaw, kag nian masinulub-on kami nga nagpadayon sa amon masunod nga bisitahon.

Nagsulod kami sa iban naman nga village asta sa katapusan nga raya sang mga balay, sa diin may mataas nga tinumpok sang duta halin sa minahan. Nagliko kami sa punta sang dalan. Nakita namon ang maathag nga sinulatan sa daku nga bato sa hardin “Ang indi pagdesisyon kawatan sang panahon; ang pagpabuyanbuyan amo ang iya kahimbon.” Si David, * nga amo ang nagsulat sini, naggawa gikan sa idalom sang iya ginakay-o nga daan nga Volkswagen. Nagpasiplat sia sa nagatunod nga adlaw kag nagngisi sang nakita niya kami. Nag-inggat ang iya bulawan nga bansil bangod nasilakan sang adlaw. Gintrapuhan niya ang iya mga kamot kag nagpalapit para tamyawon kami.

“Maayong hapon sa inyo,” tamyaw niya. “Diin kamo naghalin?” Nalipay kami nga makita liwat si David. Nangayo sia sing despensa bangod indi niya kami maatubang sing madugay sa sina nga adlaw kay nakakita sia sing obra sugod sang ulihi namon nga pagbisita sa iya kag kinahanglan nga makadto na sia sa minahan. Sa amon mapagsik nga pag-istoryahanay, halos wala sia nagauntat sa pagyuhum. “Nagbag-o gid ang akon kabuhi sugod sang adlaw nga nakilala ko kamo!” sugid niya sing malipayon. “Sa tuodtuod lang, ambot lang kon ano na ang natabo sa akon subong kon wala kamo nagkadto diri.”

Nalipay gid kami, kag naglisensia kay David nga malakat. Samtang nagatunod ang adlaw, nagsakay kami sa amon salakyan sa pagpauli. Ginbalikid namon ang kapatagan, kag medyo indi na ini maathag bangod ginalipnan ang adlaw sang nagataybok nga mga yab-ok. Ginpamensar namon kon paano masugiran sang maayong balita ang tanan nga tawo sa sini nga lugar. Nabatyagan gid namon ang buot silingon sang ginsiling ni Jesus: “Sa pagkamatuod, ang alanyon bugana, apang pila lamang ang mamumugon.”—Lucas 10:2.

[Nota]

^ par. 12 Gin-islan ang ngalan.

[Picture Credit Line sa pahina 17]

Kind permission given by the South African Post Office