Diin ini naghalin?

“Ginapatihan nga ang doktrina sang Trinidad ginhimuhimo lang sang ulihi nga bahin sang ikap-at nga siglo. Mahimo nga matuod ini . . . Antes sang ulihi nga bahin sang ikap-at nga siglo, ang ideya nga ‘tatlo ka Persona sa isa ka Dios’ wala sing malig-on nga basihan, wala ginabaton, kag wala pa ginatuuhan sang mga Cristiano.”—New Catholic Encyclopedia (1967), Volume 14, pahina 299.

“Ang Konsilyo sang Nicaea nagtipon sang Mayo 20, 325 [C.E.]. Si Constantino mismo ang nagdumala sa paghambalanay kag nagrekomendar . . . nga ibutang sa kredo sang konsilyo ang importante nga ideya tuhoy sa kaangtanan ni Cristo sa Dios, ‘nga si Cristo kag ang Amay isa lang.’ . . . Bangod nahadlok sa emperador ang mga obispo, ginpirmahan nila ang kredo bisan pa madamo sa ila ang indi pabor sa sini. Duha lang ang wala nagpirma.”—Encyclopædia Britannica (1970), Volume 6, pahina 386.

Ano ang ginasiling sang Biblia?

Si Esteban “nga puno sang balaan nga espiritu, nagtulok sa langit kag nakita niya ang himaya sang Dios kag si Jesus nga nagatindog sa tuo sang Dios, kag sia nagsiling: ‘Yari karon! Nakita ko ang langit nga nabuksan kag ang Anak sang tawo nga nagatindog sa tuo sang Dios.’”—Binuhatan 7:55, 56.

Ano ang ginapakita sini nga palanan-awon? Bangod napuno si Esteban sang balaan nga espiritu, nakita niya si Jesus nga “nagatindog sa tuo sang Dios.” Gani, maathag nga sang ginbanhaw si Jesus sa langit, indi sia nangin Dios, kundi tuhay nga espiritu nga persona. Sa sini nga tion, wala sing may ginsambit nga ikatlo nga persona nga kaupod sang Dios. Bisan pa madamo ang nangita sing mga teksto agod suportahan ang doktrina sang Trinidad, ang Dominican nga pari nga si Marie-Émile Boismard nagsulat sa iya libro nga À l’aube du christianisme—La naissance des dogmes (At the Dawn of Christianity—The Birth of Dogmas): “Ang panudlo nga may tatlo ka persona sa isa ka Dios . . . indi gid mabasa bisan diin sa Bag-ong Testamento.”

Ginpalapnag ni Constantino ini nga doktrina para dulaon ang pagbangigay sa sulod sang Simbahan sang tungatunga sang ikap-at nga siglo. Pero, nagresulta ini sa isa pa ka palaligban: Si Maria bala nga iloy ni Jesus, amo ang “Iloy sang Dios?”

Basaha ini nga mga teksto: Mateo 26:39; Juan 14:28; 1 Corinto 15:27, 28; Colosas 1:15, 16

ANG KAMATUORAN:

Ang doktrina sang Trinidad ginhimuhimo lang sang ulihi nga bahin sang ikap-at nga siglo