Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ginbatuan Niya ang Kahadlok kag Pagpangduhaduha

Ginbatuan Niya ang Kahadlok kag Pagpangduhaduha

 Iluga ang Ila Pagtuo

Ginbatuan Niya ang Kahadlok kag Pagpangduhaduha

INORAS na nga nagabugsay si Pedro sa madulom nga kagab-ihon. Nagapalanakit na ang iya likod kag abaga. Ang mamadlos nga hangin nga nagahampak sa iya, nagaukay sa Dagat sang Galilea. Basa na sia kag ginatugnawan kay ginahampas sang dalagku nga balod ang dulong sang sakayan. Pero, padayon sia nga nagabugsay. May nakita sia nga kasanag sa sidlangan. Patimaan bala ini nga kaagahon na?

Sang didto pa sila sa baybayon, ginbayaan ni Pedro kag sang iya mga kaupod si Jesus nga nagaisahanon. Sa sina nga adlaw, nakita nila kon paano ginpakaon ni Jesus ang linibo sa pila lamang ka tinapay kag isda. Gusto sang mga tawo nga himuon sia nga hari, pero wala niya ini ginbaton. Luyag niya nga amo man sini ang himuon sang iya mga sumulunod. Gani, nagpalayo sia sa kadam-an, kag antes sia magsaka sa bukid para mangamuyo, ginsilingan niya ang iya mga disipulo nga magsakay sa sakayan kag magtabok sa pihak nga baybayon.—Marcos 6:35-45; Juan 6:14, 15.

Mataas na ang bulan sang nagsakay ang mga disipulo sa sakayan; kag karon amat-amat na ini nga nagapanaug sa katundan. Pero, malayo pa sila sa pihak nga baybayon. Indi sila makaistoryahanay sing maayo bangod tuman ka madlos sang hangin. Daw wala lang sing labot si Pedro sa iya mga upod kay may ginapamensar sia.

Madamo gid man sia sing dapat nga pamensaron! Sobra na duha ka tuig ang upod-upod ni Pedro kay Jesus nga taga-Nazaret. Madamo na sia sing nahibaluan pero madamo pa sia sing dapat matun-an. Isa sia ka maayo nga halimbawa para ilugon naton bangod handa sia nga batuan ang kahadlok kag pagpangduhaduha. Tan-awon naton kon paano.

“Nakita Namon ang Mesias”

Indi gid malipatan ni Pedro ang una nila nga pagkitaay ni Jesus nga taga-Nazaret. Ginbalitaan sia sang iya utod nga si Andres: “Nakita namon ang Mesias.” Sugod sadto, nagbag-o gid ang kabuhi ni Pedro.—Juan 1:41.

Si Pedro taga-Capernaum, isa ka siudad sa pangilid sang tab-ang nga linaw nga ginatawag Dagat sang Galilea. Kaupod niya sa pagpangisda ang iya utod nga si Andres kag kanday Santiago kag Juan nga mga anak ni Zebedeo. Upod ni Pedro nga nagapangabuhi ang iya asawa, ugangan nga babayi, kag utod nga si Andres. Agod suportahan ang iya panimalay, kinahanglan gid niya nga maghimakas. Mahimo pila ka gab-i nga nagapulaw sanday Pedro samtang ginaladlad nila sa magtimbang nga sakayan ang pukot, kag ginabatak ini kon may nakuha gid man sila. Pagkatapos sini, inoras naman nila nga ataduhon ang mga isda kag ibaligya. Dayon, punaan pa nila ang ila mga pukot.

Suno sa Biblia, si Andres disipulo ni Juan Bautista. Mahimo nga pirme gid niya ginaistoryahan si Pedro sang mensahe ni Juan. Isa ka adlaw, nakita ni Andres nga ginatudlo ni Juan si Jesus kag nagsiling: “Tan-awa, ang Kordero sang Dios!” Sugod sadto, si Andres nangin sumulunod na ni Jesus. Dayon, ginsugiran man niya si Pedro nga ang Mesias nag-abot na! (Juan 1:35-40) Mga 4,000 ka tuig antes sini,  sang magpakasala si Adan kag si Eva, nagpromisa si Jehova nga Dios nga magapadala sia sing isa ka manluluwas nga magahatag sing matuod nga paglaum sa katawhan. (Genesis 3:15) Nakilala mismo ni Andres ang Mesias, ang ginsaad nga Manluluwas! Gani, nagdalidali man si Pedro agod makilala si Jesus.

Antes sadto, ginatawag si Pedro nga Simon. Pero si Jesus nagsiling sa iya: “‘Ikaw si Simon nga anak ni Juan; tawgon ka nga Cefas’ (nga ginabadbad nga Pedro).” (Juan 1:42) Ang “Cefas” isa ka kinaandan nga ngalan nga nagakahulugan “bato” ukon “igang.” Ang ginsiling ni Jesus natuman gid man sang ulihi. Ginapanan-aw niya nga sa ulihi, si Pedro mangin kaangay sang igang—isa ka malig-on, kag masaligan nga kaupod sang mga sumulunod ni Cristo. Amo man bala sini ang panan-aw ni Pedro sa iya kaugalingon? Daw indi. Bisan gani ang mga nagabasa sang Ebanghelyo daw indi magpati nga malig-on si Pedro. Para sa iban, indi sia masaligan, hukashukas ulo, kag padasudaso kon magdesisyon.

May mga kaluyahon gid man si Pedro kag nahibaluan ini ni Jesus. Pero, pareho sang iya Amay nga si Jehova, ginatan-aw pirme ni Jesus ang maayo nga kinaiya sang mga tawo. Nakita ni Jesus nga may maayo nga mga kinaiya si Pedro kag ginbuligan niya sia nga pauswagon pa gid ini. Ginatan-aw man ni Jehova kag sang iya Anak ang aton maayo nga mga kinaiya. Mahimo nga daw indi kita magpati nga may makita sila nga maayo sa aton. Pero, dapat magsalig kita sa ila. Kaangay ni Pedro, dapat man naton pamatud-an nga handa kita magbaton sang ila paghanas kag pagtudlo.—1 Juan 3:19, 20.

“Indi Ka Na Magkahadlok”

Mahimo nga nag-upod dayon si Pedro kay Jesus sa iya pagwali sa lainlain nga lugar. Nakita man niya ang una nga milagro nga ginhimo ni Jesus sa kasal sa Cana, sang ginhimo Niya nga alak ang tubig. Kag importante sa tanan, nabatian niya kay Jesus ang matahom nga paglaum nga ihatag sang Ginharian sang Dios. Walay sapayan sini, ginbayaan niya si Jesus kag nagbalik sa pagpangisda. Pila ka bulan sang ulihi, nag-istoryahanay naman liwat si Jesus kag si Pedro. Sa sini nga tion, ginsilingan na niya si Pedro nga bayaan ang pagpangisda kag mag-upod sa iya.

Sang gab-i sini, wala gid sila sing nakuha nga isda. Ginhimo na ni Pedro ang tanan niya nga masarangan. Pila ka beses na nila nga ginladlad ang ila pukot kag makapila na sila magsaylosaylo. Halos pa lang, daw salumon na ni Pedro ang linaw para makita lang ang mga isda kag tabugon ini pakadto sa ila pukot kay diri nagadepende ang ila kalan-on. Siempre, malalain lang gid sia kon sige niya ini ka panumdom. Sang ulihi, nagpahigad na lang sila nga wala gid sing nakuha. Pero kinahanglan nila gihapon nga tinluan ang ila pukot amo nga masako gid si Pedro sang ginpalapitan sia ni Jesus.

Ginpangabay ni Jesus si Pedro nga magsakay sila sa sakayan kag magpalayolayo kay nagadinaguso ang mga tawo sa pagpamati sa iya. Dayon gintudluan ni Jesus ang mga tawo. Namati gid sing maayo si Pedro kag ang mga tawo nga ara sa baybayon. Wala gid sia natak-an sa pagpamati kay Jesus samtang ginatudlo niya ang panguna nga tema sang iya pagwali—ang Ginharian sang Dios. Isa gid ka daku nga pribilehiyo nga buligan si Cristo nga ipalapnag ang mensahe sang paglaum sa bug-os nga duta! Pero, praktikal ayhan ini? Ano na lang ang ila  kaunon? Mahimo nga nadumduman naman ni Pedro ang pila ka gab-i nila nga pagpulaw nga wala man sila sing may nakuha nga isda.—Lucas 5:1-3.

Sa tapos magpamulongpulong si Jesus, ginsilingan niya si Pedro: “Pakadtua ninyo ang sakayan sa madalom kag iladlad ang inyo mga pukot agod makakuha sang isda.” Daw nagaduhaduha pa si Pedro amo nga nagsiling sia: “Manunudlo, sa bug-os nga gab-i nangabudlay kami kag wala sing nakuha, apang bangod ginsiling mo, iladlad ko ang mga pukot.” Daw nagapaganot si Pedro nga iladlad liwat ang iya pukot kay nahibaluan niya nga wala na sila sing makuha nga isda sa sina nga tion. Pero nagtuman sia gihapon kag ginsenyasan ang iya mga kaupod sa pihak nga sakayan nga magsunod sa ila.—Lucas 5:4, 5.

Nabatyagan ni Pedro nga daw kabug-at sang pukot. Daw indi sia makapati, gani ginbatak pa gid niya ini, kag nakibot gid sia sang makita niya ang tuman kadamo nga isda nga nagapinisikpisik! Gasalasala nga gintawag ni Pedro ang iya mga upod sa pihak nga sakayan para buligan sila. Bangod kadamo gid sang isda, indi ini masarangan sang isa lang ka sakayan, gani ginbutangan man nila ang isa pa. Pero daw malugdang ang duha ka sakayan sa tuman nga kabug-at kay madamo gihapon sing sobra. Daw indi makapati si Pedro. Nakita na niya sang una si Jesus nga naghimo sing milagro, pero subong naghimo si Jesus sing milagro para gid sa iya! Masarangan sini nga tawo nga suguon ang mga isda nga magsulod sa ila pukot! Hinadlukan gid si Pedro. Nagluhod sia kay Jesus kag nagsiling: “Palayo sa akon Ginuo, kay ako makasasala nga tawo.” Paano niya mapamatud-an nga takus sia nga makig-upod sa Isa nga ginhatagan sang Dios sing gahom sa paghimo sina nga milagro?—Lucas 5:6-9.

Ginsilingan sia ni Jesus: “Indi ka na magkahadlok. Kutob karon magapangisda ka sang buhi nga mga tawo.” (Lucas 5:10, 11) Wala sing rason nga magduhaduha ukon mahadlok si Pedro. Indi sia dapat magduhaduha kon bala bayaan niya ang pagpangisda. Indi man sia dapat mahadlok sa iya mga sayop kag kakulangan. May daku nga hilikuton si Jesus, ang iya ministeryo nga magabag-o sa palaabuton sang mga tawo. Ginaalagad niya ang Dios nga “magapatawad sing bugana.” (Isaias 55:7) Si Jehova ang magaaman sang ila pisikal kag espirituwal nga mga kinahanglanon.—Mateo 6:33.

Nag-upod dayon si Pedro pati na sanday Santiago kag Juan. “Ginpatakas nila ang mga  sakayan, kag ginbayaan ang tanan nga butang kag nagsunod sila sa iya.” (Lucas 5:11) Nagtuo si Pedro kay Jesus kag kay Jehova. Amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga ginhimo niya. Ang mga Cristiano subong nagapakita man sing pagtuo kaangay ni Pedro bangod gin-atubang nila ang ila mga pagpangduhaduha kag kahadlok. May rason gid sila nga magsalig kay Jehova.—Salmo 22:4, 5.

“Ngaa Nagduhaduha Ka?”

Subong sang ginsambit sa umpisa, nagabugsay si Pedro sa mamadlos nga Dagat sang Galilea. Mga duha ka tuig na ini sa tapos niya makilala si Jesus. Sigurado gid nga madamo sia sing ginapamensar, pero wala naton mahibaluan kon ano ini. Gin-ayo ni Jesus ang iya ugangan nga babayi. Nabatian niya kay Jesus ang Sermon sa Bukid. Paagi sa iya mga panudlo kag mga milagro, ginpamatud-an gid ni Jesus nga sia ang Isa nga Pinili ni Jehova, ang Mesias. Pagligad sang mga binulan, mahimo nga naghaganhagan na ang iya kahadlok kag pagpangduhaduha. Ginpili pa gani sia ni Jesus nga mangin isa sa 12 niya ka apostoles! Pero kinahanglan pa gihapon tun-an ni Pedro kon paano niya batuan ang kahadlok kag pagpangduhaduha.

Sang mga alas tres na sang kaagahon, gulpi lang nag-untat sa pagbugsay si Pedro. Nahinalian sia sang nakita niya nga daw may nagagiho sa unhan! Ano ayhan ato, balod? Indi puede nga balod kay daw nagatindog kag wala nagahulag. Ay abaw, isa ka tawo, kag nagalakat sia sa tubig! Samtang nagalapit, daw nagapakadto ini sa ila. Kinulbaan gid ang mga disipulo kay abi nila ginabagat sila. Dayon naghambal ini sa ila: “Magpakaisog kamo, ako ini; indi kamo magkahadlok.” Si Jesus gali!—Mateo 14:25-28.

Si Pedro nagsabat: “Ginuo, kon ikaw ina, sugua ako sa pagpalapit sa imo sa ibabaw sang tubig.” Sa sini nga tion, daw kaisog kay Pedro. Bangod sa iya tuman nga kakunyag, gusto man niya tilawan nga maglakat sa tubig kag pamatud-an nga si Jesus gid man ato. Ginsilingan ni Jesus si Pedro nga magpalapit sa iya. Gani, nanaug si Pedro sa sakayan. Handurawa kon ano ang ginbatyag ni Pedro sang nagtapak sia sa tubig. Pamatyag niya daw nagalakat lang sia sa dalan. Daw indi gid sia makapati nga makalakat sia sa tubig samtang nagapakadto kay Jesus. Pero, hinali lang nga may natabo.—Mateo 14:29.

Ang gahom nga ginhatag ni Jehova kay Jesus amo ang nagabulig kay Pedro nga makalakat sia sa tubig. Gani kinahanglan nga magtuo gid  si Pedro kay Jesus. Pero hinali lang nga nadula ang iya pagtuo. Aton mabasa: “Sang makita niya ang unos, hinadlukan sia.” Pagkakita ni Pedro sa dalagku nga mga balod nga nagahampak sa sakayan, kinulbaan sia. Ginapanumdom niya nga basi malumos sia. Bangod sa iya kahadlok, daw nalumos ang iya pagtuo. Ang tawo nga malig-on kag ginatawag nga Igang amat-amat nga naglugdang kaangay sang bato bangod nagluya ang iya pagtuo. Maayo maglangoy si Pedro, pero wala sia nagsalig sa iya ikasarang. Nagsinggit sia: “Ginuo, luwasa ako!” Dalidali nga gindakop ni Jesus ang iya kamot kag ginbutong sia pasaka. Dayon, samtang ara pa sila sa tubig, ginhambalan niya si Pedro sing isa ka importante nga leksion: “Ikaw nga diutay sing pagtuo, ngaa nagduhaduha ka?”—Mateo 14:30, 31.

“Nagduhaduha”—husto gid ini nga paglaragway kay Pedro! Ang pagpangduhaduha makahalalit gid. Kon magpadala kita sa sini, madula ang aton pagtuo kag malumos kita sa espirituwal. Gani dapat naton batuan ang pagpangduhaduha! Kon hunahunaon naton pirme ang mga butang nga nagapahadlok, nagapaluya, ukon nagatublag sa aton pag-alagad kay Jehova kag sa iya Anak, labi lang kita nga magaduhaduha. Pero kon hunahunaon naton pirme si Jehova kag ang iya Anak, pati na ang ila nahimo sa aton kag pagahimuon sa palaabuton, magabakod ang aton pagtuo.

Sang nagbalik si Pedro kag si Jesus sa sakayan, nakita ni Pedro nga nag-untat na ang unos. Nagkanay na ang Dagat sang Galilea. Si Pedro kag ang iya mga kaupod nagsiling: “Matuod gid nga ikaw ang Anak sang Dios.” (Mateo 14:33) Sang magpamanagbanag na, nagbatyag si Pedro sing daku nga pagpasalamat. Natun-an niya nga indi sia dapat magduhaduha kag mahadlok. Matuod, madamo pa sia sing dapat himuon antes sia mangin malig-on nga Cristiano kaangay sang bato subong sang ginsiling ni Jesus. Pero, determinado sia nga magpadayon kag mag-uswag. Amo man bala sini ang imo determinasyon? Kon amo, takus gid nga ilugon mo ang pagtuo ni Pedro.

[Retrato sa pahina 22, 23]

Nakita ni Jesus ang maayo nga mga kinaiya sining mapainubuson nga mangingisda

[Retrato sa pahina 23]

“Ginuo, . . . ako makasasala nga tawo”

[Retrato sa pahina 24, 25]

“Sang makita niya ang unos, hinadlukan sia”