Lima ka Rason Kon Ngaa Kahadlukan ang Dios kag Indi ang Tawo

NAKIBOT gid ang lamharon nga lalaki. Wala gid niya ginapaabot ang natabo. Bag-o gid para sa iya ang ginsugid sang duha ka Saksi ni Jehova nga iya naistorya. Ginapalibugan niya halin pa sang una kon ngaa ginatugutan sang Dios ang pag-antos, pero maathag ini nga nasabat sang Biblia. Wala gid sia nagdumdom nga ara gali sa Biblia ining importante kag makalilipay nga impormasyon.

Pila lang ka minutos nga nakalumbos ang iya mga bisita, ang tag-iya sang iya dalayunan nagsulod sa iya kuarto kag akig nga nagsiling, “Sin-o ato sila?”

Sa kakibot, wala nakasabat ang lamharon.

“Kabalo ko kon sin-o ato sila,” singgit niya, “kag kon batunon mo sila liwat, pangita ka na lang sing iban nga dalayunan!”

Ginlampos niya ang puertahan kag naglakat.

Ginapaabot sang Matuod nga mga Sumulunod ni Jesus ang Pagpamatok

Indi na bag-o ang naeksperiensiahan sining lamharon nga lalaki. Ang Pulong sang Dios, ang Biblia, nagsiling: “Ang tanan nga luyag magkabuhi nga may diosnon nga debosyon may kaangtanan kay Cristo Jesus pagahingabuton man.” (2 Tim. 3:12) Halin sang una, ang kalabanan sang matuod nga mga Cristiano wala man ginabaton. Ngaa? Ginsilingan ni apostol Juan ang iya kaupod nga mga Cristiano: “Nahibaluan naton nga naggikan kita sa Dios, apang ang bug-os nga kalibutan yara sa gahom sang isa nga malauton.” Si Satanas nga Yawa pareho man sa “nagangurob nga leon, nga nagapangita sing matukob.” (1 Juan 5:19; 1 Ped. 5:8) Ang kahadlok sa tawo  amo ang isa sa pinakaepektibo nga paagi ni Satanas.

Bisan si Jesucristo nga madamo gid sing ginhimo nga maayo kag wala sing sala, ginyaguta man kag ginhingabot. Nagsiling sia: “Gindumtan nila ako nga wala sing kabangdanan.” (Juan 15:25) Sang gab-i antes sang iya kamatayon, ginhanda niya ang iya mga sumulunod paagi sa pagsiling: “Kon ang kalibutan nagadumot sa inyo, nahibaluan ninyo nga nagdumot ini sa akon antes ini nagdumot sa inyo. Dumduma ang pulong nga ginsiling ko sa inyo, Ang ulipon indi daku pa sa iya agalon. Kon ginhingabot nila ako, hingabuton man nila kamo.”—Juan 15:18, 20.

Bangod sini, madamo ang nabudlayan magpanindugan sa matuod nga pagsimba. Sa mga nagpangita kay Jesus sang isa ka higayon, ang Biblia nagsiling: “Wala sing tawo nga naghambal nahanungod sa iya sing dayag bangod sa kahadlok sa mga Judiyo.” (Juan 7:13; 12:42) Ginapahog sang mga lider sang relihion sadto nga pahalinon sa sinagoga ang bisan sin-o nga magtuo kay Cristo. Gani, ang kahadlok sa tawo amo ang nagpugong sa madamo nga mangin mga Cristiano.—Binuhatan 5:13.

Sang ulihi, sang natukod na ang Cristianismo, mabasa naton nga may “daku nga paghingabot” sa kongregasyon sa Jerusalem. (Binuhatan 8:1) Ang matuod, ginhingabot ang mga Cristiano sa bug-os nga Emperyo sang Roma. Ginsilingan sang kilala nga mga tawo sa Roma si apostol Pablo: “Nahanungod sini nga sekta nahibaluan gid namon nga bisan diin ginapakalain ini.” (Binuhatan 28:22) Lapnag gid ang pagpamatok sa matuod nga mga Cristiano.

Bisan karon, ginagamit gihapon ni Satanas ang kahadlok sa tawo para punggan ang madamo nga mangin matuod nga sumulunod ni Cristo. Ang sinsero nga mga tawo nga nagatuon sa Biblia upod sa mga Saksi ni Jehova ginahingabot ukon ginayaguta sa eskwelahan, sa ulubrahan, sa komunidad, ukon sang ila mga abyan. Mahimo nahadlok sila nga indi na pagtahaon, madulaan sing mga abyan, ukon mawad-an sing materyal nga pagsakdag. Sa mga kaumhan, ang mga mangunguma nahadlok nga basi indi na sila pagbuligan sang ila mga kaingod sa pagpangani ukon pag-amlig sa ila mga kasapatan. Sa pihak sini, minilyon gihapon ang nagsalig gid sa Dios kag nagkabuhi suno sa Pulong sang Dios, bilang pag-ilog kay Jesucristo. Bangod sini, ginpakamaayo sila ni Jehova.

Kon Ngaa Kahadlukan ang Dios, Indi ang Tawo

Ginapalig-on kita sang Biblia nga kahadlukan ang Dios, indi ang tawo. Ini nagsiling: “Ang kahadluk sa GINOO amo ang pamuno sang kaalam.” (Salmo 111:10) Ini nga kahadlok indi negatibo, kundi positibo nga kabalaka nga indi mapahamut-an ang Manughatag sang Kabuhi. Ini nga termino may kaangtanan gid sa gugma. Ti, ngaa kahadlukan naton ang Dios kag indi ang tawo? Hambalan naton ang lima ka rason.

1 Si Jehova amo ang Labing Gamhanan. Mas gamhanan si Jehova sa kay bisan sin-o. Paagi sa pagkahadlok sa Dios, ginapakilala naton ang aton kaugalingon nga sumilimba sang Labing Gamhanan, nga para sa iya “ang mga pungsud subong sang isa ka tolo gikan sa timba.” (Isaias 40:15) Bangod labing gamhanan ang Dios, “wala sing hinganiban nga ginhimo batok” sa mga matutom sa iya. (Isaias 54:17) Sia man ang magadesisyon kon sin-o ang makabaton sang kabuhi nga walay katapusan, gani indi gid naton pagtugutan ang bisan ano nga punggan kita nga magtuon parte sa iya kag maghimo sang iya kabubut-on.—Bugna 14:6, 7.

2 Buligan kita kag amligan sang Dios. “Ang kahadluk sa tawo nagadala sing siod, apang ang bisan sin-o nga nagasalig sa GINOO manginmalig-on,” siling sang Biblia sa Hulubaton 29:25. Ang kahadlok sa tawo isa ka siod kay nagapugong ini sa aton nga ipabutyag ang aton pagtuo sa Dios. Ginapasalig kita sang Dios nga may gahom sia sa pagluwas sa aton: “Dili ka mahadluk, kay ako nagaupud sa imo, dili ka magkahangawa, kay ako ang imo Dios; palig-onon ko ikaw, buligan ko ikaw, alay-ayon ko ikaw sang too nga kamut sang akon pagkamatarung.”—Isaias 41:10.

3 Ginahigugma sang Dios ang mga nagapakigsuod sa iya. Si apostol Pablo nagsulat sining makatalandog nga mga pinamulong: “Kumbinsido ako nga bisan ang kamatayon ukon ang kabuhi ukon ang mga anghel ukon ang mga panguluhan ukon ang mga butang karon  ukon ang mga butang nga maabot ukon ang mga kagamhanan ukon ang kataason ukon ang kadalumon ukon ang iban pa nga tinuga indi makapahamulag sa aton sa gugma sang Dios nga yara kay Cristo Jesus nga aton Ginuo.” (Roma 8:37-39) Kon magsalig kita kag magtuman sa Dios, maeksperiensiahan naton ang malig-on nga gugma sang Soberano sang Uniberso. Isa gid ini ka pribilehiyo!

4 Ginapabaloran naton ang tanan nga ginhimo sang Dios para sa aton. Si Jehova ang aton Manunuga, ang nagtuga sang kabuhi. Dugang pa, ginhatagan niya kita indi lamang sang aton mga kinahanglan agod mabuhi, kundi sing mga butang man nga makapahalipay sa aton. Ang matuod, sia ang ginhalinan sang tanan nga maayong regalo. (Santiago 1:17) Ang matutom nga tawo nga si David nga nagpabalor sang mahigugmaon nga kaayo sang Dios nagsulat: “O GINOO, nga akon Dios, madamu ang makatilingala nga buhat nga imo nahimo, kag ang imo mga hunahuna ayon sa amon . . . Labi pa sila kadamu sa maisipan.”—Salmo 40:5.

5 Mahimo magbag-o ang iban nga nagapamatok sa aton. Mabuligan mo ang mga nagapamatok sa imo kon padayon mo nga kahadlukan kag higugmaon ang Dios. Binagbinaga ang mga paryente ni Jesus. Sang primero, wala sila magtuo sa iya. Sa baylo nagsiling sila: “Nagbuang sia.” (Marcos 3:21; Juan 7:5) Sang ulihi, sang napatay kag nabanhaw si Jesus, madamo sa ila ang nangin tumuluo. Ang mga utod sa iloy ni Jesus nga sanday Santiago kag Judas nangin manunulat pa gani sang iban nga bahin sang Kasulatan. Amo man ang panatiko nga manughingabot nga si Saulo, nga nangin si apostol Pablo. Mahimo makita man sang iban nga nagapamatok sa aton karon nga nagasugid kita sing kamatuoran suno sa Biblia bangod maisog kita nga nagpabilin nga matutom.—1 Timoteo 1:13.

Halimbawa, si Aberash nga isa ka babayi nga taga-Aprika, nangamuyo nga kuntani mahibaluan niya ang kamatuoran parte sa Dios. Sang nagtuon sia sa Biblia upod sa mga Saksi ni Jehova, ginpamatukan sia sang iya pamilya kag sang mga lider sang ila relihion. Ang iban sang iya mga paryente nga nagtuon man, nag-untat kay nahadlok sila. Pero nangabay sia sa Dios sing kusog kag kaisog kag nabawtismuhan subong isa sa mga Saksi ni Jehova. Ano ang resulta? Walo sa iya paryente ang napalig-on sa iya ginpakita, gani nagtuon sila liwat sa Biblia kag nag-uswag.

Madaug Mo ang Kahadlok sa Tawo

Agod indi ka masiod sang kahadlok sa tawo, himua ang bug-os mo nga masarangan para mapabakod ang imo gugma sa Dios. Mahimo mo ini paagi sa pagtuon sa Biblia kag paghunahuna sa mga teksto subong sang Hebreo 13:6, nga nagasiling: “Si Jehova ang akon manugbulig; indi ako magkahadlok. Ano ang mahimo sang tawo sa akon?” Dumduma pirme ang mga rason kon ngaa ang pagkahadlok sa Dios kag indi sa tawo amo ang husto kag maalamon nga himuon.

Dumduma man ang madamo nga benepisyo kon tumanon mo ang imo mga natun-an sa Biblia. Makita mo ang makaalayaw nga mga sabat sa importante nga mga pamangkot parte sa kabuhi. Matigayon mo ang kaalam sa pag-atubang sa mga kabudlayan sa kabuhi. May malipayon ka nga palaabuton bisan pa sa mabudlay nga mga kahimtangan karon. Kag makapangamuyo ka sa labing gamhanan nga Dios bisan ano nga oras.

Si apostol Juan nagsulat: “Ang kalibutan nagataliwan kag amo man ang kailigbon sini, apang sia nga nagahimo sang kabubut-on sang Dios nagapabilin sing dayon.” (1 Juan 2:17) Subong na ang tion nga magmalig-on kag magkahadlok sa Dios. Sa baylo nga magkahadlok sa tawo, mahimo mo tumanon ang ginapangabay sang Dios nga himuon naton: “Anak ko, magmaalam ka, kag pasadyaha ang akon tagiposoon, agud nga masabat ko sia nga nagapakahuya sa akon.” (Hulubaton 27:11) Isa gid ka pribilehiyo nga sundon ini!

Dumduma nga indi mahatag sang tawo ang ihatag sang Dios sa mga nagakahadlok sa iya: “Ang balus sang pagpaubus kag sang kahadluk sa GINOO amo ang manggad kag dungug kag kabuhi.”—Hulubaton 22:4.

[Retrato sa pahina 14]

Bangod sa kaisog ni Aberash, walo sa iya paryente ang padayon nga nagatuon sa Biblia