Ano ang Palaabuton?

NGAA IMPORTANTE NGA MASABAT INI? Ang pagtamod sang isa ka tawo sa palaabuton may epekto sa iya pagginawi karon. Halimbawa, ang mga tawo nga daw wala sing paglaum sa palaabuton mahimo magsiling: “Magkaon kita kag mag-inom, kay buas mapatay kita.” (1 Corinto 15:32) Ini nga panimuot masami nagadul-ong sa sobra nga pagkaon, sobra nga pag-inom, kag kabalaka​—⁠indi sa matuod nga kalinong sa hunahuna.

Matuod gid nga mangin madulom ang aton palaabuton kon magsalig lamang kita sa mga panikasog sang tawo. Sobra na gid karon ang polusyon sa hangin, tubig, kag duta. Nagagrabe man ang mga pagpang-atake sang mga terorista. Yara man ang peligro nga matabo ang nuklear nga inaway. Kag binilyon ang imol kag nagabalatian sa bug-os nga kalibutan. Kon amo, may paglaum pa ayhan? Huo, may paglaum pa.

Wala sing ikasarang ang tawo sa paghibalo kon ano ang matabo sa palaabuton, apang ginalaragway ni Jehova nga Dios ang iya kaugalingon subong “nagapahayag sang katapusan kutub sa ginsuguran kag kutub sa dumaan nga mga tion sang mga butang nga wala pa mahimo.” (Isaias 46:10) Ano ang ginasiling ni Jehova tuhoy sa palaabuton?

Kon ano ang Ginasiling sang Biblia

Indi pagtugutan ni Jehova nga maguba sing bug-os ang duta ukon ang kabuhi sa sini. Ang matuod, nagasaad ang Biblia nga ‘laglagon sang Dios ang mga nagalaglag sang duta.’ (Bugna 11:18) Paagi sa iya Ginharian, ukon panguluhan ni Jehova sa langit, dulaon niya ang kalautan sa duta kag paluntaron ang mga kahimtangan suno sa iya orihinal nga katuyuan. (Genesis 1:26-31; 2:​8, 9; Mateo 6:​9, 10) Ang masunod nga mga teksto sa Biblia nagapakita sa aton kon ano ang mahanabo sa palaabuton kag kon ano ang epekto sini sa tagsa ka tawo sa duta sa indi madugay.

Salmo 46:​8, 9. “Kari, tan-awa ang mga binuhatan sang GINOO, daw ano nga kahapayan ang nahimo niya sa duta. Sia nagapatonong sang mga inaway tubtub sa ukbung sang duta; ginabali niya ang pana, kag gina-utud niya ang bangkaw, ginasonog niya sa kalayo ang mga kangga!”

Isaias 35:​5, 6. “Niyan ang mga mata sang mga bulag pamuklaton, kag ang mga idulungug sang mga bungul mabuksan; niyan ang piang magalumpat subong sang usa, kag ang dila sang apa magaamba. Kay ang mga tubig magagowa sa kamingawan, kag ang mga ilig sa desierto.”

 Isaias 65:​21, 22. “Magapatindug sila sing mga balay kag puy-an sila; magatanum sila sing mga ulubasan kag magakaon sang bunga nila. Indi sila magpatindug kag iban ang magapuyo; indi sila magtanum kag iban ang magakaon.”

Daniel 2:44. “Magapatindug ang Dios sang langit sing ginharian nga dili gid malaglag, ukon ang pagbulut-an sini ibilin sa iban nga katawohan. Kondi dugmokon sini kag papason ini tanan nga ginharian kag ini magapadayon sa gihapon.”

Juan 5:​28, 29. “Magaabot ang tion nga ang tanan nga yara sa handumanan nga mga lulubngan makabati sang tingog [ni Jesus] kag magagua.”

Bugna 21:​3, 4. “Ang Dios mismo mangin kaupod nila. Kag pahiran niya ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang mga butang sang una nagtaliwan na.”

Kon Paano Nagahatag sing Matuod nga Kalinong sa Hunahuna ang Sabat sang Biblia

Sa primero, daw mabudlay patihan ang mga kahimtangan nga ­bag-o lang ginlaragway. Apang, mga saad ini sang Dios, indi sang tawo. Kag si Jehova nga Dios “indi makabutig.”​—⁠Tito 1:2.

Kon matun-an mo nga magsalig sa mga saad sang Dios kag magsunod sa iya mga sugo, mahuptan mo ang kalinong sa hunahuna bisan pa sa mabudlay gid nga mga kahimtangan kaangay sang mga inaway, kaimulon, balatian, kag bisan ang mga kabudlayan bangod sa katigulangon ukon kamatayon. Ngaa? Bangod kumbinsido ka nga dulaon sang Ginharian sang Dios ang mga epekto sini.

Paano mo matigayon ini nga paglaum sa palaabuton? Dapat mo ‘bag-uhon ang imo hunahuna’ kag pamatud-an ang “maayo kag kalahamut-an kag himpit nga kabubut-on sang Dios.” (Roma 12:2) Ayhan luyag mo ang dugang pa nga pamatuod nga masaligan ang mga saad sa Biblia. Takus gid ini nga usisaon kay makahatag gid ini sa imo sing daku nga kalinong sa hunahuna.

[Mga piktyur sa pahina 8, 9]

Ano ang ginasiling sang Pulong sang Dios tuhoy sa palaabuton?

Isaias 35:5

Isaias 35:6

Juan 5:​28, 29