ANG aton Manunuga naghatag sa aton sing kadungganan paagi sa hamili nga regalo nga kahilwayan sa pagdesisyon. Luwas sini, ginapakamaayo gid niya ang mga handa sa paggamit sang ila kahilwayan sa pagdesisyon para mapauswag ang matuod nga pagsimba, kag ang mga nagahimo sang ila papel para pakabalaanon ang iya balaan nga ngalan kag suportahan ang iya dungganon nga katuyuan. Indi gusto ni Jehova nga ginatuman naton sia bangod lamang nga obligasyon naton ini. Sa baylo, ginapabaloran gid niya ang kinabubut-on nga debosyon bangod sang tudok nga gugma kag apresasyon.

Halimbawa, sang yara sa kamingawan sang Sinai ang mga Israelinhon, ginsugo sila ni Jehova nga magpatindog sing duog sang pagsimba. Nagsiling sia: “Kuha kamo sa inyo sing dolot sa GINOO; ang bisan sin-o nga may maalwan nga tagiposoon, padalha sia sing dolot sa GINOO.” (Ex. 35:5) Ang tagsa ka Israelinhon makahatag sang bisan ano nga masarangan niya, kag ang tagsa ka boluntaryo nga amot—ano man ini ukon pila ang bili—mahimo magamit sing nagakaigo para matuman ang katuyuan sang Dios. Ano ang ila reaksion?

“Ang tagsatagsa nga ang iya tagiposoon nagtandug sa iya” kag “ang tagsatagsa nga may kabubut-on sa iya espiritu” naghatag sing boluntaryo nga dulot, “nga may maalwan nga tagiposoon.” Ang mga lalaki kag babayi kinabubut-on nga nagdala sing mga butang para sa hilikuton ni Jehova: pangdekorasyon nga mga sibit, mga aritos, mga singsing, bulawan, pilak, saway, asul nga hilo, purpura nga de-lana, eskarlata nga hilo, maayo nga klase sang linen, balahibo sang kanding, linugom sa pula nga mga panit sang karnero nga lalaki, mga panit sang poka, akasya nga kahoy, malahalon nga mga bato, balsamo, kag lana. Sang ulihi, “may kasangkapan sila nga tuman na sa paghimo sang tanan nga buluhaton, kag madamu pa.”Ex. 35:21-24, 27-29; 36:7.

Ang nakapahamuot gid kay Jehova, indi ang materyal nga mga dulot, kundi ang kaalwan sang mga nagsuporta sa putli nga pagsimba. Napahulag man sila nga ihatag ang ila tion kag kusog. ‘Ang tanan nga sampaton nga babayi nagpulon sing hilo,’ siling sang rekord. Huo, “ang tanan nga sampaton nga babayi nga ginpahulag sang ila tagipusuon, nagpulon sing balahibo sang kanding.” Luwas sini, ginhatagan ni Jehova si Bezalel sing “kaalam, paghangop, kag ihibalo sa tanan nga sahi sang buluhaton.” Ginhatagan sang Dios sanday Bezalel kag Oholiab sing ikasarang sa paghimo sang tanan nga buluhaton nga ginsugo sa ila.Ex. 35:25, 26, 30-35, New World Translation, NW.

Sang gin-agda ni Jehova ang mga Israelinhon nga maghatag sing mga kinahanglanon, nagasalig gid sia nga “ang bisan sin-o nga may maalwan nga tagiposoon” magasuporta sa matuod nga pagsimba. Amo nga ginpakamaayo gid niya ang mga maalwan paagi sa paggiya sa ila kag paghatag sing daku nga kalipay. Gani, ginpakita ni Jehova nga kon ginapakamaayo niya ang kaalwan sang iya mga alagad, ginapat-od niya nga may bastante gid nga kinahanglanon kag mga ikasarang para matuman ang iya kabubut-on. (Sal. 34:9) Samtang kinabubut-on mo nga ginaalagad si Jehova, pat-od gid nga pakamaayuhon niya ang imo kaalwan.