Mahimo magaugyon ka nga si Jesus amo ang pinakamaayo nga Manunudlo nga nagkabuhi sa duta. Ayhan gintilawan mo nga ilugon ang pila niya ka paagi sang pagtudlo, pareho sang paggamit niya sing mga pamangkot kag mga ilustrasyon. Pero natalupangdan mo man bala nga pirme sia nagagamit sing mga pagpatuhay?

Madamo nga tawo ang nagagamit sing mga pagpatuhay kon nagahambal sila. Ayhan indi mo matalupangdan nga ginahimo mo man ini. Mahimo magsiling ka, “Siling nila luto na ang tanan nga prutas, apang matig-a pa man ini.” Ukon, “Sadto mahuluy-on gid sia nga bata, pero subong mainabyanon na.”

Sa sini nga paagi sang paghambal, ginahambal mo anay ang isa ka kamatuoran ukon ideya, dayon ginahambal mo ang kinatuhayan paagi sa paggamit sang mga termino subong sang pero, apang, kundi, ukon sa pihak nga bahin. Mahimo nga ginapakita mo man ang kinatuhayan paagi sa pagdugang sing impormasyon. Ini nga paagi sang paghambal natural pamatian kag makabulig sa iban nga makuha ang imo punto.

Bisan pa ang pagpatuhay talagsa lang ginagamit sa pila ka lenguahe ukon kultura, may maayo gid nga resulta ang paggamit sini. Ngaa? Bangod madamo sa sini ang makita naton sa Pulong sang Dios. Si Jesus masami nga naggamit sing mga pagpatuhay. Binagbinaga ini: “Kamo ang asin sang duta; apang kon ang asin indi na maparat, paano mapasag-uli ang pagkaasin sini?” “Nagkari ako, indi sa pagdula, kundi sa pagtuman.” “Nabatian ninyo nga ginsiling, ‘Indi ka magpanghilahi.’ Apang nagasiling ako sa inyo nga ang tagsatagsa nga padayon nga nagatulok sa isa ka babayi . . . ” “Nabatian ninyo nga ginsiling, ‘Mata sa mata kag ngipon sa ngipon.’ Apang, nagasiling ako sa inyo: Indi pagbalusi ang malauton; kundi bisan sin-o man ang magtampa sa imo sa tuo nga guya, itaya man ang pihak sa iya.”—Mat. 5:13, 17, 27, 28, 38, 39.

May amo man sini nga mga pagpatuhay sa iban nga tulun-an sang Biblia. Makabulig ini sa imo nga mahangpan ang isa ka punto ukon mapatalupangod pa gid kon ano ang dapat himuon. Kon isa ikaw ka ginikanan, binagbinaga ini nga pagpatuhay: “Kamo, mga amay, indi ninyo pagpaakiga ang inyo mga anak, kundi padayon sila nga padakua sa disiplina kag nagatuytoy nga panghunahuna ni Jehova.” (Efe. 6:4) Daw bastante naman kon ginsulat lang ni apostol Pablo nga dapat padakuon sang amay (ukon iloy) ang bata sa disiplina sang Dios. Pero, nangin mas maathag ang punto sang gingamit niya ang pagpatuhay nga ‘indi sila dapat pagpaakigon kundi padakuon sila sa nagatuytoy nga panghunahuna ni Jehova.’

Sa ulihi nga bahin sina nga kapitulo, si Pablo nagsulat: “Nagapakigdumog kita, indi batok sa dugo kag unod, kundi batok . . . sa malaut nga mga puersa nga espiritu sa langitnon nga mga duog.” (Efe. 6:12) Ini nga pagpatuhay mahimo nakabulig sa imo nga mahangpan nga serioso katama ang imo pagpakig-away. Indi  ini batok sa mga tawo lamang; kundi sa malaut nga mga espiritu.

ANG BENEPISYO SANG MGA PAGPATUHAY

Sa tulun-an man sang Efeso, makita mo ang madamo nga teksto diin naggamit si Pablo sang mga pagpatuhay. Ang pagtuon parte sini makabulig sa aton nga mahangpan ang punto ni Pablo kag mahibaluan pa gid kon ano ang dapat naton himuon.

Mahimo nga malipay ka kag makatuon sa pagbinagbinag sang tsart nga nagapakita sang pila ka pagpatuhay nga mabasa sa Efeso kapitulo 4 kag 5. Samtang ginabasa mo ang kada isa sini, hunahunaa ang imo sitwasyon. Pamangkuta ang imo kaugalingon: ‘Ano gid bala ang akon batasan? Ano ang akon reaksion sa sini kag sa mga sitwasyon nga kaangay sini? Ano nga bahin sini nga mga pagpatuhay nga para sa iban nagalaragway sa akon?’ Kon ang isa ka pagpatuhay nagapakita nga may kinahanglan ka pauswagon, panikasugi nga himuon ini. Ina nga pagpatuhay makabulig sa imo.

Mahimo mo man gamiton ang tsart sa inyo pangpamilya nga pagsimba. Sa umpisa, mahimo basahon sang tanan nga miembro sang pamilya ang mga pagpatuhay. Dayon ang isa sa inyo magasambit sang una nga bahin sang pagpatuhay, kag hunahunaon sang iban nga miembro ang punto nga ginapadaku sang ikaduha nga bahin. Magadul-ong ini sa makalilipay nga paghambalanay sang pamilya parte sa kon paano maaplikar sing bug-os ang ikaduha nga bahin. Huo, ang pag-usisa sa mga pagpatuhay nga pareho sini makabulig sa mga kabataan kag mga may edad nga maggawi subong Cristiano sa sulod sang pamilya kag sa bisan diin.

Madumduman mo bala ang ikaduha nga bahin sang pagpatuhay?

Samtang labi mo nga maapresyar ang kapuslanan sang mga pagpatuhay, mahimo nga mahibaluan mo pa gid kon diin ini makita sa Biblia, kag ayhan makabulig gid ini sa imo ministeryo. Halimbawa, mahimo ka magsiling sa tagbalay: “Madamo ang nagasiling nga ang tagsa ka tawo may imortal nga kalag, apang talupangda ang ginasiling sang Pulong sang Dios.” Ukon samtang naga-Bible study, mahimo ka mamangkot: “Ang kalabanan sa mga tawo diri nagapati nga ang Dios kag si Jesus isa lang; pero, ano gid bala ang ginasiling sang Biblia? Kag ano ’ya ang imo ginapatihan?”

Huo, makita sa Kasulatan ang madamo nga pagpatuhay nga makabulig sa aton nga maglakat sa dalanon sang Dios. Kag magamit naton ini para buligan ang iban nga makatuon sing kamatuoran sa Biblia.