“Ang Pagtuman Maayo Pa sang sa Halad”

SI Saul amo ang una nga hari sang dumaan nga Israel. Bisan pa ang Dios ang nagpili kay Saul, nangin malinapason sia sang ulihi.

Ano nga mga sala ang ginhimo ni Saul? Mahimo niya bala ini malikawan? Paano kita makabenepisyo sa pagbinagbinag sang iya halimbawa?

Ginpakilala ni Jehova ang iya Ginpili nga Hari

Antes pa nangin hari si Saul, si manalagna Samuel amo na ang tiglawas sang Dios sa Israel. Karon si Samuel tigulang na, kag ang iya mga anak di-matutom. Sadto nga tion, ang Israel yara sa katalagman nga salakayon sang ila mga kaaway. Sang ang mga tigulang nga lalaki sa Israel nangabay kay Samuel nga magtangdo sing hari nga magahukom sa ila kag magapanguna sa inaway, ginsugo ni Jehova ang manalagna nga haplasan si Saul subong lider kag nagsiling: “Luwason niya ang akon katawohan gikan sa kamut sang mga Filistinhon.”—1 Sam. 8:4-7, 20; 9:16.

Si Saul “pamatan-on kag maayoayo.” Apang indi lamang ang iya hitsura ang nangin basihan sang pagpili sa iya. Mapainubuson man sia. Halimbawa, namangkot si Saul kay Samuel: “Indi bala ako Benjaminhon, sa isa sang labi gid kadiotay sang mga kabikahan sang Israel? Kag ang akon panimalay labi gid kakubus sa tanan nga panimalay sang kabikahan sa Benjamin? Ngaa bala niyan nagapamolong ka sa akon sono sa sining bagay?” Wala ginpabugal ni Saul ang iya kaugalingon kag ang iya pamilya bisan pa ang iya amay nga si Kis “manggaranon.”—1 Sam. 9:1, 2, 21.

Binagbinaga man ang reaksion ni Saul sang ginpakilala ni Samuel sing dayag nga sia ang ginpili ni Jehova nga mangin hari sa Israel. Una, ginhaplas anay ni Samuel si Saul sa pribado kag ginsilingan sia: “Maghimo ka sono sa kahigayonan nga magaabut sa imo, kay ang Dios upud sa imo.” Pagkatapos sini, ginpatawag sang manalagna ang mga tawo agod ipahibalo sing dayag kon sin-o ang ginpili ni Jehova. Apang sang ipakilala na si Saul, indi sia makit-an. Nanago ang mahuluy-on nga si Saul. Apang ginsugid ni Jehova kon sa diin sia, kag ginproklamar si Saul subong hari.—1 Sam. 10:7, 20-24.

Sa Patag-awayan

Ginpamatud-an gilayon ni Saul nga nagsayop ang mga nagpangduhaduha sa iya kalipikasyon. Sang buot salakayon sang mga Amonhon ang isa ka banwa sa Israel, “ang [e]spiritu sang Dios nag-abut sing gamhanan kay Saul.” Ginpatawag niya gilayon ang mga hangaway sang Israel, gin-organisar sila, kag ginpangunahan. Sang nagdaug sa inaway ang Israel, ginhatag ni Saul ang  kadungganan sa Dios nga nagasiling: “Karon nga adlaw ang GINOO naghimo sing pagluwas sa Israel.”—1 Sam. 11:1-13.

Si Saul may maayo nga mga kinaiya kag ginapakamaayo sang Dios. Ginkilala man niya ang gahom ni Jehova. Apang, ang padayon nga kadalag-an sang mga Israelinhon kag sang ila hari nagadepende sa isa ka importante gid nga butang. Ginsilingan ni Samuel ang katawhan sang Israel: “Kon magkahadluk kamo sa GINOO kag mag-alagad sa iya kag magpamati sa iya tingug kag indi magsumpung sa sogo sang GINOO, kag kon kamo kag ang hari man nga nagagahum sa inyo manginsomulunod sang GINOO nga inyo Dios, maayo.” Ano ang mapat-od sang mga Israelinhon kon mangin matutom sila sa Dios? “Ang GINOO indi magbiya sa iya katawohan tungud sa iya dakung ngalan,” siling ni Samuel, “bangud nga nahamuut ang GINOO sa paghimo sa inyo nga katawohan nga sa iya kaugalingon.”—1 Sam. 12:14, 22.

Halin pa sang una tubtob sa karon, ang pagkamatinumanon amo ang yabi sa pagtigayon sang kahamuot sang Dios. Kon ginatuman sang mga alagad ni Jehova ang iya mga sugo, ginapakamaayo niya sila. Apang kamusta kon lapason nila si Jehova?

“Nakahimo Ka sing Binuang”

Ang masunod nga ginhimo ni Saul batok sa mga Filistinhon nagpaakig gid sa ila. Si Saul ginsalakay sang hangaway nga ang “kadamuon subong sang balas sa baybayon.” “Sang nakita sang mga lalaki sang Israel nga yara sila sa ital-ital (kay ang katawohan yara sa katalagman), ang katawohan nagpanago sa mga lungib kag sa mga kasiotan, sa mga igang kag sa mga palanagoan kag sa mga awang.” (1 Sam. 13:5, 6) Ano ang himuon ni Saul?

Ginsilingan ni Samuel si Saul nga magkit-anay sila sa Gilgal, kay didto magahalad ang manalagna. Naghulat si Saul, apang naatrasar si Samuel kag nagaalaplaag na ang hangaway ni Saul. Gani, nagmatumato sa paghalad si Saul. Pagkatapos niya ini mahimo, nag-abot si Samuel. Sang nahibaluan niya ang ginhimo ni Saul, ginsilingan sia ni Samuel: “Nakahimo ka sing binuang; wala mo nabantayi ang sogo sang GINOO nga imo Dios, nga iya ginsogo sa imo; kay karon kuntani ang GINOO nagtukud sang imo ginharian sa Israel sing dayon. Apang karon ang imo ginharian indi magpadayon; ang GINOO nagpangita nga sa iya sing lalaki sono sa iya tagiposoon; kag ang GINOO nagpili sa iya nga manginprincipe sa ibabaw sang iya katawohan, bangud nga wala ka magbantay sang ginsogo sa imo sang GINOO.”—1 Sam. 10:8; 13:8, 13, 14.

Bangod sa kakulang sing pagtuo, nagpadasudaso si Saul sa paghalad sa baylo nga sundon ang sugo sang Dios nga hulaton si Samuel. Ang ginhimo ni Saul tuhay gid sangsa ginhimo ni Gideon, isa ka pangulo anay sang hangaway sang Israel! Sang ginsugo ni Jehova si Gideon nga buhinan ang iya hangaway halin sa 32,000 pakadto sa 300, nagtuman si Gideon. Ngaa? Bangod nagatuo sia kay Jehova. Sa bulig sang Dios, nalutos niya ang 135,000 ka kaaway. (Huk. 7:1-7, 17-22; 8:10) Si Saul sarang man kuntani mabuligan ni Jehova. Apang, bangod sa iya pagkamalinapason, ang Israel nalutos sang mga Filistinhon. —1 Sam. 13:17, 18.

Kon nagaatubang kita sing mga kabudlayan, paano kita nagadesisyon? Para sa mga kulang sing pagtuo, ang paglapas sa mga prinsipio sang Dios daw amo ang praktikal nga himuon. Bangod naatrasar si Samuel, ayhan naghunahuna si Saul nga maalamon ang iya desisyon. Apang para sa mga determinado nga pahamut-an ang Dios, ang pagsunod sa mga prinsipio sa Kasulatan nga naaplikar sa sitwasyon amo ang nagakaigo nga himuon.

Ginsikway ni Jehova si Saul

Si Saul nakahimo sang isa pa ka mabug-at nga sala sang nagpakig-away sila batok sa mga Amaleknon. Ginpakamalaut sang Dios ang mga Amaleknon bangod sa pagsalakay nila sa mga Israelinhon sang naggua ini gikan sa Egipto. (Ex. 17:8; Deut. 25:17, 18) Dugang pa, nagbuylog man ang mga Amaleknon sa iban nga pungsod sa pagsalakay sa katawhan sang Dios sang panahon sang mga Hukom. (Huk. 3:12, 13; 6:1-3, 33)  Gani, ginhukman ni Jehova ang mga Amaleknon kag ginsugo si Saul nga laglagon sila.—1 Sam. 15:1-3.

Sa baylo nga tumanon ang sugo ni Jehova nga papason ang masingki nga mga Amaleknon kag ang tanan nila nga pagkabutang, gindakop ni Saul ang ila hari kag ginbilin ang ila pinakamaayo nga mga kasapatan. Ano ang natabo sang ginsukmaan ni Samuel si Saul tuhoy sa sini? Gintudlo ni Saul ang iban nga tawo kag nagsiling: “Ang katawohan nagpasaylo sang labi gid kaayo sang mga carnero kag sang mga baka, nga ihalad sa GINOO.” Matuod man ukon indi nga luyag ni Saul nga ihalad ang mga sapat, ginlapas niya ang sugo sang Dios. Si Saul indi na ‘diutay sa iya kaugalingon nga itololok.’ Bangod sini, ginpatalupangod sang manalagna sang Dios kay Saul nga nangin malinapason sia. Nian si Samuel nagsiling: “May daku bala nga kahamuut ang GINOO sa mga halad-nga-sinonog kag mga halad, subong sang sa pagtuman sang tingug sang GINOO? Yari karon, ang pagtuman maayo pa sang sa halad . . . Bangud nga ginsikway mo ang polong sang GINOO, sia man nagsikway sa imo sa pagkahari.”—1 Sam. 15:15, 17, 22, 23.

Sang ginkuha ni Jehova ang Iya balaan nga espiritu kag pagpakamaayo kay Saul, isa ka “espiritu nga malaut” ang nangibabaw sa iya. Nangin maduhaduhaon na sia kag mahisaon kay David—ang tawo nga gintangdo ni Jehova nga magabulos sa iya. Indi lang isa ka bes nga gintinguhaan ni Saul nga patyon si David. Sang nakita niya nga “ang GINOO nag-upud kay David,” siling sang Biblia, “si Saul nanginkaaway ni David sing dalayon.” Sang nalagyo si David, ginpapangita sia ni Saul kag ginpapatay pa gani ang 85 ka saserdote kag ang iban pa. Gani indi katingalahan nga ginsikway ni Jehova si Saul!—1 Sam. 16:14; 18:11, 25, 28, 29; 19:10, 11; 20:32, 33; 22:16-19.

Sang ginsalakay liwat sang mga Filistinhon ang Israel, nangin desperado si Saul kag nangayo sia sing bulig sa isa ka espiritista. Sang masunod nga adlaw, napilasan sia sing malubha sa inaway kag naghikog. (1 Sam. 28:4-8; 31:3, 4) Ang Kasulatan nagsiling tuhoy sa malinapason nga una nga hari sang Israel: “Napatay si Saul tungud sang iya paglapas nga iya ginhimo batok sa GINOO, bangud sang polong sang GINOO nga wala niya pagtumana kag tungud nga nagpamangkot man sia sa manugpagowa sang espiritu, sa pagpamangkot sa iya, kag wala magpamangkot sa GINOO.”—1 Cron. 10:13, 14.

Maathag nga ginapakita sang malain nga halimbawa ni Saul nga ang pagtuman kay Jehova mas maayo sangsa paghimo sang bisan ano nga halad. “Amo ini ang kahulugan sang gugma sa Dios,” sulat ni apostol Juan, “nga tumanon naton ang iya mga sugo; apang ang iya mga sugo indi mabug-at.” (1 Juan 5:3) Kabay nga indi naton pagkalimtan ining importante gid nga kamatuoran: Ang dayon nga pagpakig-abyan sa Dios nagadepende sa aton pagkamatinumanon sa iya.

[Retrato sa pahina 21]

Sa umpisa si Saul isa ka mapainubuson nga lider

[Retrato sa pahina 23]

Ngaa ginsilingan ni Samuel si Saul nga “ang pagtuman maayo pa sang sa halad”?