Sa Diin Ka Dapat Kon Mag-abot ang Katapusan?

KON laglagon na ni Jehova sa Armagedon ang malaut nga kalibutan karon, ano ang matabo sa mga matarong? Ang Hulubaton 2:21, 22 nagasabat: “Ang matadlong magapuyo sa duta, kag ang himpit magapabilin sa sini; apang ang malauton utdon gikan sa duta, kag ang maluib gabuton sa sini.”

Kon amo, paano makapabilin sa duta ang mga matarong? May yara bala sila lugar nga dalangpan? Sa diin bala dapat ang matarong kon mag-abot ang katapusan? Ang apat ka kasaysayan sang kaluwasan nga narekord sa Biblia nagapaathag sini.

Kon ang Lugar Importante

Tuhoy sa kaluwasan sang mga patriarka nga sanday Noe kag Lot, mabasa naton sa 2 Pedro 2:5-7: “Wala [ang Dios] magpugong sa pagsilot sa dumaan nga kalibutan, kundi ginluwas niya si Noe, nga isa ka manugbantala sang pagkamatarong, kaupod sang pito pa sang gin-anaw niya ang kalibutan sang di-diosnon nga mga tawo; kag paagi sa paghimo nga abo sa mga siudad sang Sodoma kag Gomorra ginpakamalaut niya sila, nga nagapahamtang sang sulundan para sa di-diosnon nga mga tawo tuhoy sa mga butang nga magaabot; kag ginluwas niya ang matarong nga si Lot, nga natublag gid sa pagpatuyang sa lugak nga paggawi sang mga tawo nga di-matinumanon sa kasuguan.”

Paano nakaluwas si Noe sa Anaw? Ginsilingan sang Dios si Noe: “Ang katapusan sang tanan nga unud nag-abut sa atubangan nakon; kay ang duta napun-an sing panglugus paagi sa ila; yari karon, laglagon ko sila upud sa duta. Himo ka sing arca sang kahoy nga gopher.” (Gen. 6:13, 14) Nagtukod si Noe sang arka subong sang ginsugo sa iya ni Jehova. Pito ka adlaw antes sang anaw, ginsugo sia ni Jehova nga pasudlon sa arka ang mga sapat kag si Noe kag ang iya pamilya nagsulod man. Sang ikapito nga adlaw, ginsira na ang puertahan, “kag may ulan sa ibabaw sang duta sa kap-atan ka adlaw kag kap-atan ka gab-i.” (Gen. 7:1-4, 11, 12, 16) Si Noe kag ang iya pamilya “naluwas sa tubig.” (1 Ped. 3:20) Dapat yara sila sa sulod sang arka para maluwas. Wala sing iban nga lugar sa duta nga puede nila madangpan.—Gen. 7:19, 20.

Sa bahin ni Lot, may tuhay naman nga instruksion. Ginpahibalo sia sang duha ka anghel kon sa diin nga lugar sia indi dapat magtener. “Bisan sin-o nga imo sa banwa [sang Sodoma],” siling sang duha ka anghel kay Lot, “pagowaa sila gikan sa duug; kay laglagon na namon ining duug.” Dapat sila ‘magpalagyo sa kabakoloran.’—Gen. 19:12, 13, 17.

Ang mga natabo kanday Noe kag Lot nagapamatuod nga “nahibaluan ni Jehova kon paano luwason ang mga tawo nga may diosnon nga debosyon gikan sa pagtilaw, kag itigana ang di-matarong nga mga tawo agod laglagon sa adlaw sang paghukom.” (2 Ped. 2:9) Sa sining duha ka hitabo, ang ila kaluwasan nakadepende sa kon diin sila. Si Noe dapat magsulod sa arka, si Lot naman dapat maggua sa Sodoma. Apang, amo gid bala sini pirme? Luwason bala ni Jehova ang matarong bisan diin man sila, kag indi na kinahanglan nga magsaylo pa? Agod masabat ini nga pamangkot, binagbinagon naton ang duha pa ka kasaysayan sang kaluwasan.

Importante Gid Bala Pirme ang Lugar?

Antes ginlaglag ni Jehova ang Egipto paagi sa ikapulo nga kalalat-an sang panahon ni Moises, ginsugo Niya ang mga Israelinhon nga palhitan sang dugo sang sapat sa Paskua ang uluhan sang ganhaan kag ang mga bakalan sang ila balay. Ngaa? Agod nga ‘kon ang GINOO magaagi sa  pagpatay sa mga Egiptohanon; kag makita ang dugo sa olohan sang ganhaan kag sa duha ka bakalan, magaligad sia sa ganhaan, kag indi magtugut nga ang manuglaglag magsulud sa ila mga balay sa pagpatay sa ila.’ Sina mismo nga gab-i, “ginpatay sang GINOO ang tanan nga panganay sa duta sang Egipto, kutub sa panganay ni Faraon nga nagalingkod sa iya trono tubtub sa panganay sang bihag nga yara sa bilanggoan nga madulum, kag ang tanan nga panganay sang kahayupan.” Naluwas ang panganay sang mga Israelinhon bisan pa wala na sila magsaylo.—Ex. 12:22, 23, 29.

Binagbinaga man ang natabo kay Rahab, isa ka makihilawason nga nagapuyo sa siudad sang Jerico. Magasugod na sa pagpangdaug ang mga Israelinhon pakadto sa Ginsaad nga Duta. Sang nahibal-an ni Rahab nga laglagon na ang Jerico, ginsugiran niya ang duha ka Israelinhon nga espiya nga nahadlok na ang bug-os nga siudad bangod malapit na lang ang mga Israelinhon. Gintago niya ang mga espiya kag ginpasumpa sila nga kon laglagon na nila ang Jerico, sia kag ang iya pamilya luwason. Ginsugo sang mga espiya si Rahab nga tipunon ang iya pamilya sa iya balay nga yara sa pader sang siudad. Kon maggua sila sa balay, laglagon sila upod sa siudad. (Jos. 2:8-13, 15, 18, 19) Apang sang ulihi, ginsilingan ni Jehova si Josue nga “ang kuta [“pader,” Maayong Balita nga Biblia] sang banwa mapukan sing haplak.” (Jos. 6:5) Ang lugar nga abi sang mga espiya indi maano daw ara karon sa katalagman. Paano maluwas si Rahab kag ang iya pamilya?

Sang nag-abot na ang tion nga laglagon ang Jerico, nagsinggit ang mga Israelinhon kag nagpatunog sang mga budyong. “Sang nakabati ang katawohan [sang Israel] sang tonog sang budyong, ang katawohan nagsinggit sa mabaskog nga pagsinggit,” siling sang Josue 6:20, “kag ang kuta napukan sing haplak.” Wala sing makapugong sa pagkaguba sang pader. Apang, sing milagruso nag-untat ang pagkaguba sang mga pader sa balay ni Rahab. Kag ginsugo ni Josue ang duha ka espiya: “Sulud kamo sa balay sang babayi nga makihilawason, kag ipagowa ninyo gikan didto ang babayi, kag ang bug-os nga iya, subong sang inyo ginsumpa sa iya.” (Jos. 6:22) Ang tanan nga ara sa balay ni Rahab naluwas.

Ano ang Pinakaimportante?

Ano ang matun-an naton sa kaluwasan nanday Noe, Lot, Rahab, kag sang mga Israelinhon sang panahon ni Moises? Paano ini nga mga hitabo makabulig sa aton nga mahibaluan kon diin kita dapat kon mag-abot ang katapusan sining malaut nga kalibutan?

Matuod, naluwas si Noe sa arka. Pero, ngaa ato sia didto? Indi bala tungod nagtuo sia kag nagtuman? “Ginhimo ini ni Noe; sono sa tanan nga ginsogo sang Dios sa iya,” siling  sang Biblia. “Amo ang ginhimo niya.” (Gen. 6:22; Heb. 11:7) Kamusta naman kita? Ginahimo bala naton ang tanan nga ginasugo sang Dios? Si Noe “manugbantala sang pagkamatarong.” (2 Ped. 2:5) Kaangay niya, mapisan man bala kita nga nagabantala bisan pa ang mga tawo sa aton teritoryo wala nagasapak?

Naluwas si Lot bangod naggua sia sa Sodoma. Naluwas sia bangod matarong sia sa pagtamod sang Dios kag natublag gid sa lugak nga paggawi sang malinapason nga mga tawo sa Sodoma kag Gomorra. Ginatublag man bala kita sang lugak nga paggawi nga lapnag gid karon? Ukon basi naanad na kita sa sini amo nga daw wala na lang ini sa aton? Ginahimo bala naton ang aton masarangan agod nga masapwan kita nga “wala sing higko kag wala sing depekto kag sa paghidait”?—2 Ped. 3:14.

Ang mga Israelinhon sa Egipto kag si Rahab sa Jerico maluwas lamang kon magpabilin sila sa ila mga balay. Nagakinahanglan ini sing pagtuo kag pagkamatinumanon. (Heb. 11:28, 30, 31) Handurawa lang kon paano ginabantayan sang tagsa ka pamilya nga Israelinhon ang ila panganay samtang nagasunodsunod ang “dakung hinaya” sa mga panimalay sang Egiptohanon. (Ex. 12:30) Handurawa man kon paano si Rahab kag ang iya pamilya nagpunsok sa iya balay samtang mabatian nila nga amat-amat nga nagalapit sa ila ang nagakawasak nga mga pader sang Jerico. Kinahanglan gid niya ang daku nga pagtuo agod magtuman kag magpabilin sa iya balay.

Malapit na lang ang katapusan sang malaut nga kalibutan ni Satanas. Wala naton nahibaluan kon paano amligan ni Jehova ang iya katawhan sa makahaladlok nga ‘adlaw sang iya kaakig.’ (Sof. 2:3) Apang, bisan diin man kita ukon ano man ang aton kahimtangan, mapat-od naton nga ang aton kaluwasan nagadepende sa aton pagtuo kay Jehova kag sa aton pagkamatinumanon sa iya. Sa karon, dapat palambuon naton ang nagakaigo nga pagtamod sa gintagna ni Isaias nga aton “mga hulut.”

“Sulud Ka sa Imo mga Hulut”

“Kari, katawohan ko, sulud ka sa imo mga hulut, kag takpi ang imo mga ganhaan sa palibut mo,” siling sang Isaias 26:20. “Panago ka sing malip-ot nga tion tubtub nga magtaliwan ang kaalipungut.” Ini nga tagna mahimo nga una nga natuman sang 539 B.C.E. sang ginlaglag sang mga Midianhon kag Persianhon ang Babilonia. Sang makasulod sila sa Babilonia, mahimo nga nagsugo ang Persianhon nga si Ciro nga ang tanan dapat magpabilin sa sulod kay ginmanduan ang iya mga soldado nga patyon ang bisan sin-o nga makita sa gua.

Sa karon, ang “mga hulut” sa sini nga tagna mahimo nagapatuhoy sa sobra 100,000 ka kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova sa bug-os nga kalibutan. Ini nga mga kongregasyon may importante gid nga papel sa aton kabuhi indi lamang karon kundi asta sa “dakung kapipit-an.” (Bug. 7:14) Ginasugo ang katawhan sang Dios nga magsulod sa “mga hulut” kag magpanago “tubtub nga magtaliwan ang kaalipungut.” Importante nga tamdon naton sing maayo ang kongregasyon kag magpabilin gid nga suod sa sini. Dumdumon naton pirme ang laygay ni Pablo: “Hunahunaon naton ang isa kag isa agod pahulagon sa gugma kag sa maayong mga buhat, nga wala ginapabay-an ang aton pagtilipon, subong sang kinabatasan sang iban, kundi nagapalig-unay sa isa kag isa, kag labi na gid samtang nakita ninyo nga malapit na ang adlaw.”—Heb. 10:24, 25.

[Retrato sa pahina 7]

Ano ang matun-an naton sa mga pagluwas sang Dios sadto?

[Retrato sa pahina 8]

Ano ang “mga hulut” sa aton tion karon?