Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pagdulot sing mga Halad nga Nagapahamuot sa Dios

Pagdulot sing mga Halad nga Nagapahamuot sa Dios

 Pagdulot sing mga Halad nga Nagapahamuot sa Dios

“ANG kabuhi naghalin sa kamatayon—amo ini ang pagpati sang mga Aztec, nga naghalad sing mga tawo sa di-matupungan nga kasangkaron sa Mesoamerika,” siling sang libro nga The Mighty Aztecs. Nagsiling pa ini nga ‘samtang nagadaku ang emperyo, ang paghalad sing mga tawo gingamit agod magbakod ang pagsalig sa emperyo.’ Suno sa isa pa ka reperensia nga sinulatan, ang mga Aztec nagahalad sing 20,000 ka tawo kada tuig.

Sa bug-os nga maragtas, ang mga tawo nagdulot sing isa ka sahi sang halad sa ila mga diosdios bangod sa kahadlok kag kagumon ukon bangod nakonsiensia sa nahimo nga sala. Sa pihak nga bahin, ginapakita sang Biblia nga naghimos ang labing gamhanan nga Dios, si Jehova, sing iban nga mga halad. Gani, nagakaigo nga mamangkot: Ano nga sahi sang mga halad ang nagapahamuot sa Dios? Kag dapat bala mangin bahin sang pagsimba karon ang mga dulot kag mga halad?

Mga Dulot kag mga Halad sa Matuod nga Pagsimba

Sang gintukod ang pungsod nga Israel, naghatag si Jehova sing maathag nga mga instruksion sa kon paano niya luyag nga simbahon sang mga Israelinhon, kag ini naglakip sang mga dulot kag mga halad. (Numeros, kapitulo 28 kag 29) Ang pila nga gindulot amo ang mga patubas; ang iban naman amo ang paghalad sing mga sapat subong sang baka nga lalaki, karnero, kanding, kuyabog nga salampati, kag tukmo. (Levitico 1:3, 5, 10, 14; 23:10-18; Numeros 15:1-7; 28:7) May mga dulot nga ginasunog sing bug-os. (Exodo 29:38-42) May yara man mga halad sa pagsalusalo, diin ginakaon sang mga naghalad ang bahin sang ila ginhalad sa Dios.—Levitico 19:5-8.

Ang tanan nga dulot kag halad sa Dios sa idalom sang Mosaikong Kasuguan isa anay ka paagi sang pagsimba sa Dios kag pagkilala sa iya subong Soberano sang uniberso. Paagi sa sini nga mga halad, ginpabutyag sang mga Israelinhon ang ila pagpasalamat kay Jehova tungod sa iya pagpakamaayo kag pag-amlig kag subong man nga napatawad ang ila mga sala. Mientras matinumanon sila sa mga ginapatuman ni Jehova sa pagsimba, ginpakamaayo gid sila.—Hulubaton 3:9, 10.

Ang labing importante kay Jehova amo ang panimuot sang mga nagahalad. Paagi sa iya manalagna nga si Oseas, si Jehova nagsiling: “Nahamuot ako sa mahigugmaon nga kaayo, kag indi  sa halad; kag sa ihibalo sang Dios sa baylo sang bug-os nga mga halad-nga-sinunog.” (Oseas 6:6) Gani, sang nagtalikod ang mga tawo sa matuod nga pagsimba kag naggawi sing lugak kag nagpatulo sing walay sala nga dugo, ang ila mga halad sa halaran ni Jehova walay pulos. Amo kon ngaa, paagi kay Isaias, nagsiling si Jehova sa pungsod sang Israel: “Ano bala ang mabenepisyo ko sa kadam-an sang inyo mga halad? . . . Tuman na sa akon ang bug-os nga mga halad-nga-sinunog nga mga karnero nga lalaki kag ang sapay sang mga sapat nga pinatambok; kag sa dugo sang tinday nga mga baka nga lalaki kag sang mga karnero nga lalaki kag sang mga kanding nga lalaki wala ako nagakalipay.”—Isaias 1:11.

“Isa ka Butang nga Wala Ko Ginsugo”

Indi kaangay sa mga Israelinhon, ginhalad sang mga taga-Canaan ang ila mga anak sa ila mga dios, lakip sa Amonhon nga dios nga si Molec, nga kilala man nga si Milcom ukon Moloc. (1 Hari 11:5, 7, 33; Binuhatan 7:43) Ang Halley’s Bible Handbook nagsiling: “Ang mga Canaanhon nagsimba, paagi sa pagpatuyang sa sekso, subong relihioso nga rito, sa atubangan sang ila mga dios; kag nian, paagi sa pagpatay sa ila mga panganay, subong halad sa sini man nga mga dios.”

Nahamuot bala si Jehova nga Dios sa sini? Wala. Sang manugsulod na sa Canaan ang mga Israelinhon, ginsugo sila ni Jehova nga mabasa sa Levitico 20:2, 3: “Isiling mo sa katawhan sang Israel, ‘Ang bisan sin-o sang katawhan sang Israel, kag ang bisan sin-o sang mga dumuluong nga nagapanlugayaw sa Israel, nga nagahatag sang iya mga anak kay Molec, patyon sa pagkamatuod. Ang katawhan sang duta magbato sa iya tubtob mapatay. Igabatok ko man ang akon nawong sa sinang tawo, kag utdon ko sia gikan sa tunga sang iya katawhan, bangod nga nahatag niya ang iban sang iya mga anak kay Molec sa pagdagta sang akon balaan nga duog kag sa pagpasipala sang akon balaan nga ngalan.’”

Bisan pa nga daw indi mapatihan, ginhimo sang pila ka Israelinhon nga nagtalikod sa matuod nga pagsimba ining yawan-on nga buhat sang paghalad sang ila mga anak sa butig nga mga dios. Tuhoy sini, ang Salmo 106:35-38 nagsiling: “Nakigsimpon sila sa mga pungsod kag nagtuon sang ila mga buhat. Kag nag-alagad sila sa ila mga diosdios, kag nangin siod ini sa ila. Kag ginhalad nila ang ila mga anak nga lalaki kag ang ila mga anak nga babayi sa mga yawa. Kag nagpaagay sila sing dugo nga wala sing sala, ang dugo sang ila mga anak nga lalaki kag sang ila mga anak nga babayi, nga ginhalad nila sa mga diosdios sang Canaan; kag ang duta nadagtaan sang dugo.”

Sa pagpabutyag sang iya pagkangil-ad sa sini nga buhat, si Jehova nagsiling paagi sa manalagna niya nga si Jeremias may kaangtanan sa mga anak sang Juda: “Ginbutang nila ang ila mga kangil-aran sa balay nga ginatawag sa akon ngalan, sa pagdagta sini. Kag ginpatindog nila ang mataas nga mga duog sang Tofet, nga yara sa nalupyakan sang anak ni Hinom, sa pagsunog sang ila mga anak nga lalaki kag sang ila mga anak nga babayi sa kalayo, isa ka butang  nga wala ko ginsugo ukon nagsulod sa akon painuino.”—Jeremias 7:30, 31.

Bangod sining makangilil-ad nga mga buhat, ang pungsod sang Israel wala ginkahamut-an sang Dios. Ang kapital nga siudad sini, ang Jerusalem, ginlaglag sang ulihi, kag ang katawhan gindala nga bihag sa Babilonia. (Jeremias 7:32-34) Maathag gid nga ang paghalad sing tawo wala maghalin sa matuod nga Dios kag indi ini bahin sang matuod nga pagsimba. Ang bisan ano nga sahi sang paghalad sing tawo yawan-on, kag ginasikway sang matuod nga mga sumilimba sang Dios ang bisan ano nga butang nga may kaangtanan sa sini nga buhat.

Ang Halad nga Gawad ni Cristo Jesus

Apang, mahimo mamangkot ang iban, ‘Ngaa, nian, ginsugo sang Kasuguan ni Jehova ang mga Israelinhon nga maghalad sing mga sapat?’ Ginbinagbinag ni apostol Pablo ini mismo nga pamangkot kag ginhatag niya ini nga sabat: “Kon amo ngaa may Kasuguan? Gindugang ini agod mapadayag ang mga paglapas, tubtob mag-abot ang binhi nga ginhatagan sing saad . . . Gani ang Kasuguan nangin manunudlo naton nga nagadul-ong sa aton kay Cristo.” (Galacia 3:19-24) Ang paghalad sing mga sapat nga ginpatuman sang Mosaikong Kasuguan naglaragway sa daku pa nga halad nga gin-aman ni Jehova nga Dios para sa katawhan—ang halad sang iya Anak, si Jesucristo. Ginsambit ni Jesus ining mahigugmaon nga buhat sang nagsiling sia: “Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan amo nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod nga ang tagsatagsa nga nagatuo sa iya indi malaglag kundi makatigayon sang kabuhi nga walay katapusan.”—Juan 3:16.

Bangod sang gugma ni Jesus sa Dios kag sa katawhan, kinabubut-on nga ginhatag niya ang iya himpit nga tawhanon nga kabuhi subong gawad sa mga anak ni Adan. (Roma 5:12, 15) Si Jesus nagsiling: “Ang Anak sang tawo nagkari, indi agod alagdon, kundi agod mag-alagad kag ihatag ang iya kalag subong gawad nga kabaylo sang madamo.” (Mateo 20:28) Sia lamang ang makagawad sa katawhan gikan sa pagkaulipon sa sala kag kamatayon nga sa sini ginbaligya sila ni Adan. (Salmo 49:7, 8) Gani, ginpaathag ni Pablo nga “nagsulod [si Jesus], indi dala ang dugo sang mga kanding kag sang mga torite nga baka, kundi dala ang iya kaugalingon nga dugo, sing makaisa gid lang sa balaan nga duog kag nagtigayon sang wala katapusan nga pagtubos para sa aton.” (Hebreo 9:12) Paagi sa pagbaton sa halad nga dugo ni Jesus, “ginpanas [sang Dios] ang ginsulat sang kamot nga dokumento batok sa aton.” Kon sayuron, ginhatag ni Jehova ang katipan nga Kasuguan, upod ang ginapatuman sini nga mga dulot kag mga halad, sa amo ginahatag ‘ang dulot nga kabuhi nga walay katapusan.’—Colosas 2:14; Roma 6:23.

Espirituwal nga mga Halad kag mga Dulot

Sanglit wala na ginapatuman sa matuod nga pagsimba ang paghalad kag pagdulot sing mga sapat, may mga halad bala nga ginapatuman gihapon sa aton karon? Huo, may yara. Si Jesucristo masinakripisyuhon nga nag-alagad sa Dios kag sang ulihi ginhatag niya ang iya kaugalingon tungod sa katawhan. Gani, nagsiling sia: “Kon ang bisan sin-o luyag magsunod sa akon, ipanghiwala niya ang iya kaugalingon kag pas-anon ang iya usok sang pag-antos kag padayon nga magsunod sa akon.” (Mateo 16:24) Ini nagakahulugan nga ang bisan sin-o nga luyag mangin sumulunod ni Jesus dapat maghimo sing pila ka sakripisyo. Ano ang mga ini?

Una, ang isa ka matuod nga sumulunod ni Cristo wala na nagakabuhi para sa iya kaugalingon kundi agod himuon ang kabubut-on sang Dios. Ginauna niya ang Dios sangsa iya kaugalingon nga mga luyag kag mga handum.  Talupangda kon paano ini ginsiling ni apostol Pablo: “Mga kauturan, ginapakiluoy ko sa inyo tungod sa kaawa sang Dios, nga ipresentar ninyo ang inyo lawas nga isa ka halad nga buhi, balaan, kalahamut-an sa Dios, isa ka sagrado nga pag-alagad lakip ang inyo ikasarang sa pagpangatarungan. Kag untati ninyo ang pagpauyon sa sining sistema sang mga butang, kundi magbalhin kamo paagi sa pagbag-o sang inyo hunahuna, agod mapamatud-an ninyo sa inyo kaugalingon ang maayo kag kalahamut-an kag himpit nga kabubut-on sang Dios.”—Roma 12:1, 2.

Dugang pa, ginapakita sang Biblia nga ang aton mga ekspresyon sang pagdayaw sarang matamod nga mga halad kay Jehova. Gingamit ni manalagna Oseas ang mga tinaga nga “mga tinday nga baka nga lalaki sang amon mga bibig,” busa ginapakita nga ginakabig sang Dios ang pagdayaw sang aton mga bibig nga isa sang pinakamaayo nga halad. (Oseas 14:2) Ginlaygayan ni apostol Pablo ang Hebreo nga mga Cristiano: “Magdulot [kamo] pirme sa Dios sang halad sang pagdayaw, nga amo ang bunga sang mga bibig nga dayag nga nagapahayag sang iya ngalan.” (Hebreo 13:15) Sa karon, ang mga Saksi ni Jehova tuman kasako gihapon sa pagbantala sing maayong balita kag sa paghimo sing mga disipulo sa mga tawo sang tanan nga kapungsuran. (Mateo 24:14; 28:19, 20) Nagahalad sila sa Dios sing pagdayaw adlaw kag gab-i sa bug-os nga duta.—Bugna 7:15.

Lakip sa pagbantala, ang paghimo sing maayo sa iban isa man ka sahi sang halad nga nagapahamuot sa Dios. “Indi pagkalimti ang paghimo sing maayo kag ang pagpaambit sing mga butang sa iban,” laygay ni Pablo, “kay nahamuot gid ang Dios sa sini nga mga halad.” (Hebreo 13:16) Sa pagkamatuod, agod ang mga halad sang pagdayaw mangin kalahamut-an sa Dios, ang mga nagahalad dapat magpakita sing maayo nga paggawi. Si Pablo naglaygay: “Maggawi kamo sa paagi nga takus sa maayong balita tuhoy kay Cristo.”—Filipos 1:27; Isaias 52:11.

Subong sa nagligad, ang tanan nga halad nga nagasakdag sa matuod nga pagsimba magaresulta sa daku nga kalipay kag sa pagpakamaayo gikan kay Jehova. Busa, himuon naton ang aton bug-os nga masarangan sa pagdulot sing mga halad nga nagapahamuot gid sa Dios!

[Piktyur sa pahina 18]

‘Ang ila mga anak nga lalaki kag ang ila mga anak nga babayi ginhalad nila sa mga diosdios sang Canaan’

[Mga piktyur sa pahina 20]

Paagi sa pagbantala sing maayong balita kag sa pagkamabinuligon sa iban nga mga paagi, ang matuod nga mga Cristiano nagadulot sing mga halad nga nagapahamuot sa Dios